1 740 odsłony

Tworzymy efekt planety ze zdjęcia w GIMPie

W kolej­nym porad­ni­ku doty­czą­cym pro­gra­mu GIMP poka­żę wam, jak ze zwy­kłe­go zdję­cia wyko­nać efekt pla­ne­ty. Jest to bar­dzo cie­ka­wy i faj­nie wyglą­da­ją­cy efekt. Pole­ga on na tym, że zwy­kłe zdję­cie obró­ci­my o 360 stop­ni  w ten spo­sób uzy­ska­my efekt zdję­cia na okrą­głej pla­ne­cie. Do tego celu może­my wyko­rzy­stać dowol­ne zdję­cie  ja wyko­rzy­stam zdję­cie sys­te­mo­we, któ­re przed­sta­wia grup­kę pin­gwi­nów. Zapra­szam do prze­czy­ta­nia arty­ku­łu.

WCZYTUJEMY ZDJĘCIE I TWORZYMY EFEKT

1.) Naj­pierw musi­my pobrać pro­gram GIMP. Znaj­dzie­cie go na prak­tycz­nie każ­dym por­ta­lu z pro­gra­ma­mi lub na moim poprzed­nim porad­ni­ku oma­wia­ją­cym pro­gram GIMP. Insta­la­cja jak zwy­kle prze­bie­ga stan­dar­do­wo  — po zain­sta­lo­wa­niu uru­cha­mia­my apli­ka­cję.

2.) Pro­gram mamy uru­cho­mio­ny. Teraz musi­my otwo­rzyć dowol­ne zdję­cie, na któ­rym prze­pro­wa­dzi­my foto­mon­taż pla­ne­ty. W moim przy­pad­ku są to pin­gwi­ny — stan­dar­do­wa tape­ta w sys­te­mie Win­dows 7. Po wczy­ta­niu obra­zu dupli­ku­je­my jego war­stwę — po pra­wej stro­nie na war­stwie kli­ka­my pra­wym przy­ci­skiem myszy i wybie­ra­my Dupli­kuj war­stwę. Kli­ka­my na ikon­kę Kadro­wa­nie w przy­bor­ni­ku po lewej stro­nie okna pro­gra­mu i wybie­ra­my Wyśrod­ko­wa­ne linie:

1

3.) Po wybra­niu wła­ści­wych usta­wień kadru­je­my naszą foto­gra­fię. Kli­ka­my więc na niej i prze­cią­ga­my odpo­wied­nio pro­wad­ni­ce tak, jak na zdję­ciu. Cho­dzi o to, aby przy kadro­wa­niu zosta­wić tro­chę wol­nej prze­strze­ni na dole i gorze zdję­cia — pomoc­ne to będzie przy wyko­na­niu obro­tu:

2

4.) Obraz musi­my prze­ska­lo­wać tak, aby stał się kwa­dra­to­wy. Kli­ka­my na Obraz i Ska­luj obraz. Przed nami okno ska­lo­wa­nia — poda­je­my powol­ne wymia­ry wiel­ko­ści i sze­ro­ko­ści, poda­jąc oba para­me­try takie same. Może­my to zro­bić tak, jak na poniż­szym zdję­ciu:

3

4

5.) Obraz mamy już prze­ska­lo­wa­ny — jego roz­miar się zwięk­szył i przy­jął pro­por­cje duże­go kwa­dra­tu. Oczy­wi­ście obraz może­my sobie odda­lić.  Czas na stwo­rze­nie pla­ne­ty — w tym celu wyko­rzy­sta­my efekt współ­rzęd­nych polar­nych. Kli­ka­my na Fil­try, następ­nie Znie­kształ­ce­nia i Współ­rzęd­ne polar­ne:

5

6.) Suwa­ki usta­wia­my wg wła­snych upodo­bań meto­dą prób i błę­dów, ponie­waż błęd­ne usta­wie­nia zawsze może­my cof­nąć i wyko­nać efekt ponow­nie. W moim przy­pad­ku Głę­bie okrę­gu usta­wi­łem na 100 %, a Prze­su­nię­cie kąta na 200.Pozostawiamy zazna­czo­ne pole tak, jak na powyż­szym zdję­ciu — nic wię­cej nie zazna­cza­my. Zatwier­dza­my zmia­ny i natych­miast widać nasz efekt. Jest jed­nak mała nie­do­god­ność — widocz­ne połą­cze­nie:

6

USUWAMY NIEDOGODNOŚĆ — LINIA CIĘCIA

7.) Jeśli chce­my, to może­my to cię­ciu usu­nąć. W tym celu jesz­cze raz powie­la­my war­stwę tak, jak robi­li­śmy to w dru­gim punk­cie. Obra­ca­my ją o tyle stop­ni, ile wystar­czy na zakry­cie cię­cia, czy­li meto­dą prób i błę­dów. W tym celu kli­ka­my na War­stwa i Prze­kształ­ce­nie, a następ­nie na Dowol­ny obrót. Wpro­wa­dza­my tutaj dowol­ną war­tość:

7

8.) Wybie­ra­my sko­pio­wa­ną war­stwę, kli­ka­my na nią pra­wym przy­ci­skiem myszy i wybie­ra­my Dodaj maskę war­stwy, a następ­nie Bia­ła (bez prze­zroczy­sto­ści);

8

9.) Na koniec wybie­ra­my gra­dient i prze­cią­ga­my po linii cię­cia. Jeśli będzie jesz­cze widać jakieś nie­do­god­no­ści to wybie­ra­my pędzel o odpo­wied­nio małym roz­mia­rze, przy­bli­ża­my fot­kę i usu­wa­my linię cię­cia.

PODSUMOWANIE

Efekt pla­ne­ty z wła­sne­go zdję­cia to cie­ka­wy foto­mon­taż, któ­ry może wyko­nać prak­tycz­nie każ­dy użyt­kow­nik kom­pu­te­ra. Jak widać, do jego wyko­na­nia nie jest potrzeb­na żad­na spe­cja­li­stycz­na wie­dza ani zaawan­so­wa­na obsłu­ga pro­gra­mu GIMP.

By | 2016-11-26T10:07:28+00:00 Sierpień 8th, 2013|Categories: Grafika, News|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz