Tworzymy efekt planety ze zdjęcia w GIMPie

W kole­jnym porad­niku doty­czą­cym pro­gra­mu GIMP pokażę wam, jak ze zwykłego zdję­cia wykon­ać efekt plan­e­ty. Jest to bard­zo ciekawy i fajnie wyglą­da­ją­cy efekt. Pole­ga on na tym, że zwykłe zdję­cie obrócimy o 360 stop­ni  w ten sposób uzyskamy efekt zdję­cia na okrągłej planecie. Do tego celu może­my wyko­rzys­tać dowolne zdję­cie  ja wyko­rzys­tam zdję­cie sys­te­mowe, które przed­staw­ia grup­kę ping­winów. Zapraszam do przeczy­ta­nia artykułu.

WCZYTUJEMY ZDJĘCIE I TWORZYMY EFEKT

1.) Najpierw musimy pobrać pro­gram GIMP. Zna­jdziecie go na prak­ty­cznie każdym por­talu z pro­gra­ma­mi lub na moim poprzed­nim porad­niku omaw­ia­ją­cym pro­gram GIMP. Insta­lac­ja jak zwyk­le prze­b­ie­ga stan­dar­d­owo  — po zain­stalowa­niu uruchami­amy aplikację.

2.) Pro­gram mamy uru­chomiony. Ter­az musimy otworzyć dowolne zdję­cie, na którym przeprowadz­imy fotomon­taż plan­e­ty. W moim przy­pad­ku są to ping­winy — stan­dar­d­owa tape­ta w sys­temie Win­dows 7. Po wczy­ta­niu obrazu dup­liku­je­my jego warst­wę — po prawej stron­ie na warst­wie klikamy prawym przy­ciskiem myszy i wybier­amy Dup­likuj warst­wę. Klikamy na ikonkę Kadrowanie w przy­borniku po lewej stron­ie okna pro­gra­mu i wybier­amy Wyśrod­kowane lin­ie:

1

3.) Po wybra­niu właś­ci­wych ustaw­ień kadru­je­my naszą fotografię. Klikamy więc na niej i prze­ciągamy odpowied­nio prowad­nice tak, jak na zdję­ciu. Chodzi o to, aby przy kadrowa­niu zostaw­ić trochę wol­nej przestrzeni na dole i gorze zdję­cia — pomoc­ne to będzie przy wyko­na­niu obro­tu:

2

4.) Obraz musimy przeskalować tak, aby stał się kwadra­towy. Klikamy na Obraz i Skaluj obraz. Przed nami okno skalowa­nia — poda­je­my powolne wymi­ary wielkoś­ci i sze­rokoś­ci, poda­jąc oba para­me­try takie same. Może­my to zro­bić tak, jak na poniższym zdję­ciu:

3

4

5.) Obraz mamy już przeskalowany — jego rozmi­ar się zwięk­szył i przyjął pro­por­c­je dużego kwadratu. Oczy­wiś­cie obraz może­my sobie odd­al­ić.  Czas na stworze­nie plan­e­ty — w tym celu wyko­rzys­tamy efekt współrzęd­nych polarnych. Klikamy na Fil­try, następ­nie Zniek­sz­tałce­nia i Współrzędne polarne:

5

6.) Suwa­ki ustaw­iamy wg włas­nych upodobań metodą prób i błędów, ponieważ błędne ustaw­ienia zawsze może­my cofnąć i wykon­ać efekt ponown­ie. W moim przy­pad­ku Głę­bie okręgu ustaw­iłem na 100 %, a Prze­sunię­cie kąta na 200.Pozostawiamy zaz­nac­zone pole tak, jak na powyższym zdję­ciu — nic więcej nie zaz­nacza­my. Zatwierdza­my zmi­any i naty­ch­mi­ast widać nasz efekt. Jest jed­nak mała niedo­god­ność — widoczne połącze­nie:

6

USUWAMY NIEDOGODNOŚĆ — LINIA CIĘCIA

7.) Jeśli chce­my, to może­my to cię­ciu usunąć. W tym celu jeszcze raz powielamy warst­wę tak, jak robil­iśmy to w drugim punkcie. Obra­camy ją o tyle stop­ni, ile wystar­czy na zakrycie cię­cia, czyli metodą prób i błędów. W tym celu klikamy na Warst­wa i Przek­sz­tałce­nie, a następ­nie na Dowol­ny obrót. Wprowadza­my tutaj dowol­ną wartość:

7

8.) Wybier­amy sko­pi­owaną warst­wę, klikamy na nią prawym przy­ciskiem myszy i wybier­amy Dodaj maskę warst­wy, a następ­nie Biała (bez przezroczys­toś­ci);

8

9.) Na koniec wybier­amy gra­di­ent i prze­ciągamy po linii cię­cia. Jeśli będzie jeszcze widać jakieś niedo­god­noś­ci to wybier­amy pędzel o odpowied­nio małym rozmi­arze, przy­bliżamy fotkę i usuwamy lin­ię cię­cia.

PODSUMOWANIE

Efekt plan­e­ty z włas­nego zdję­cia to ciekawy fotomon­taż, który może wykon­ać prak­ty­cznie każdy użytkown­ik kom­put­era. Jak widać, do jego wyko­na­nia nie jest potrzeb­na żad­na spec­jal­isty­cz­na wiedza ani zaawan­sowana obsłu­ga pro­gra­mu GIMP.

By |2016-11-26T10:07:28+00:00Sierpień 8th, 2013|Categories: Grafika, News|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.