1 576 odsłony

Tworzymy dysk diagnostyczny

Nie raz pew­nie zda­rzy­ła się nam sytu­acja, że kom­pu­ter odmó­wił posłu­szeń­stwa. Prze­waż­nie dzia­ła­nie pole­ga­ło na ponow­nej insta­la­cji sys­te­mu, ponie­waż nie zna­li­śmy przy­czy­ny awa­rii. War­to więc utwo­rzyć booto­wal­ny dysk dia­gno­stycz­ny, na któ­rym umie­ści­my nie­zbęd­ne pro­gra­my dia­gno­stycz­ne np do testo­wa­nia pamię­ci RAM, dys­ku twar­de­go i inne.

1.) Star­to­wy dysk dia­gno­stycz­ny bez pro­ble­mu może­my utwo­rzyć w pro­gra­mie Nero. Nawet, jeśli nie mamy jego peł­nej wer­sji zawsze może­my sko­rzy­stać z wer­sji demo. Po zała­do­wa­niu pro­gra­mu Nero musi­my przejść do try­bu zaawan­so­wa­ne­go, aby utwo­rzyć star­to­wy dysk.  W tym celu kli­ka­my na ikon­kę zaawan­so­wa­nych usta­wień (w arty­ku­le posłu­ży­łem się Nero 7):

2.) Teraz wybie­ra­my, aby dane były nagra­ne na pły­cie CD. Następ­nie z kate­go­rii Danewybie­ra­my Utwórz star­to­wy CD:

3.) Przed nami okno nowej kom­pi­la­cji, czy­li miej­sca, w któ­rym musi­my umie­ścić pli­ki. Prze­no­si­my więc pro­gra­my, któ­re są nam potrzeb­ne np Mem­Test (do dia­gno­sty­ki pamię­ci RAM), pro­gram do dia­gno­sty­ki dys­ku twar­de­go itd. Może­my dodat­ko­wo nagrać pro­gram anty­wi­ru­so­wy czy anty-szpie­gow­ski — w razie awa­rii prze­ska­nu­je­my nimi kom­pu­ter bez potrze­by uru­cha­mia­nia sys­te­mu. Jeśli zale­ży nam na jakich­kol­wiek innych pro­gra­mach to rów­nież umiesz­cza­my je w tej kom­pi­la­cji.

4.) Dane mamy już zgro­ma­dzo­ne. Kli­ka­my na Nagry­war­ka i Wypal kom­pi­la­cję:

5.) W kolej­nym oknie usta­wia­my wszyst­kie dane tak, jak na poniż­szym obraz­ku. Dla wła­snej wygo­dy może­my zmniej­szyć pręd­kość zapi­sy, ale nie zwięk­szaj­my jej! Im mniej­sza pręd­kość, tym więk­sza pew­ność, że dane zosta­ły popraw­nie nagra­ne:

6.) Na koniec kli­ka­my na Zapis — dane zosta­ną wypa­lo­ne na pły­cie CD. Teraz, aby uru­cho­mić płyt­kę musi­my w BIOS-ie usta­wić start kom­pu­te­ra z pły­ty CD. Jak to zro­bić, dowiesz się z tego arty­ku­łu KLIK .

7.) Z tak utwo­rzo­nej płyt­ki uru­cho­mi się sys­tem Cal­de­ra DR-DOS. Wszyst­kich ope­ra­cji, łącz­nie z wybo­rem pro­gra­mów doko­nu­je­my przy pomo­cy linii pole­ceń. W ten spo­sób mamy dostęp nie tyl­ko do danych zgro­ma­dzo­nych na pły­cie, ale tak­że do wszyst­kich dys­ków i par­ty­cji na naszym kom­pu­te­rze:

PODSUMOWANIE

Star­to­wy dysk dia­gno­stycz­ny może oka­zać się pomo­cy w wie­lu przy­pad­kach np pod­czas nie­moż­no­ści uru­cho­mie­nia sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go. W ten spo­sób np zdia­gno­zu­je­my pamięć RAM czy inny ele­ment, któ­ry może unie­moż­li­wiać uru­cho­mie­nie sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go.

By | 2016-11-26T10:07:32+00:00 Sierpień 24th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz