2 240 odsłony

Tworzenie zdjęć 3D

Jeśli lubisz foto­gra­fo­wać i chciał­byś obej­rzeć swo­je zdję­cia w try­bie 3D to ten arty­kuł jest wła­śnie dla Cie­bie. Dowiesz się z nie­go, w jaki spo­sób połą­czyć oba obra­zy tak, aby zro­bić z nich zdję­cie 3D. Dowiesz się tak­że, w jaki spo­sób oglą­dać tak przy­go­to­wa­ne zdję­cia. Pro­gram dzia­ła w każ­dej wer­sji sys­te­mu Win­dows.  Zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łu.

1.) Efek­tu 3D doko­na­my za pomo­cą pro­gra­mu i3D Pho­to. Pobie­rze­my go z tej stro­ny KLIK. Po pobra­niu pro­gra­mu insta­lu­je­my go, a następ­nie uru­cha­mia­my. Zoba­czy­my głów­ne okno:

2.) Kli­ka­my na File, a następ­nie na Open Left/Right. Wybie­ra­my 2 zro­bio­ne przez nas zdję­cia. Dla przy­kła­du może­my posłu­żyć się przy­kła­do­wy­mi fot­ka­mi. Kli­ka­my naj­pierw na zdję­cie pierw­sze od lewej (per­spek­ty­wa lewe­go oka) i kli­ka­my na iko­nę strzał­ki. Następ­nie wybie­ra­my zdję­cie pierw­sze od pra­wej (per­spek­ty­wa pra­we­go oka) i rów­nież kli­ka­my na iko­nę strzał­ki. Na koniec kli­ka­my na Ok:

O co tak wła­ści­wie cho­dzi z per­spek­ty­wą lewe­go i pra­we­go oka? Cho­dzi o to, aby zdję­cia zosta­ły wyko­na­ne z drob­nym prze­su­nię­ciem. Np robi­my pierw­sze zdję­cie dowol­ne­go obiek­tu (dla lewe­go oka), a wyko­nu­jąc dru­gie zdję­cie prze­su­wa­my apa­rat o kil­ka cm w pra­wą stro­nę (5 – 7 cm) — będzie to per­spek­ty­wa pra­we­go oka. Taki przy­kład pre­zen­tu­ją dwa przy­kła­do­we zdję­cia, na któ­rych opie­ra­ny jest ten arty­kuł. Będzie to tzw obraz ana­gli­fo­wy.

3.) Gdy pro­gram wczy­ta zdję­cia zoba­czy­my, jak zosta­ły oba nało­żo­ne na sie­bie. Już w tym momen­cie może­my obser­wo­wać efekt 3D, jeśli się przy­pa­trzy­my głę­bo­ko ilu­stra­cji. Jest to męczą­ce dla oka i trud­no efekt zauwa­żyć. W tym celu kli­ka­my na iko­nę strza­łecz­ki (obok ikon­ki dwóch kółek) i wybie­ra­my z listy pozy­cję Red/Cyan Ana­glyph + Color:

4.) Tak stwo­rzo­ny ana­gli­fo­wy obraz może­my już zapi­sać do pli­ku jpeg. W tym celu kli­ka­my na File, a następ­nie na Export to Ima­ge. Wybie­ra­my miej­sce doce­lo­we dla nasze­go obra­zu i zapi­su­je­my:

4.) Obraz mamy już zapi­sa­ny. Teraz przy­szła pora na obej­rze­nie go w efek­tach 3D. Do tego słu­żą spe­cjal­ne oku­la­ry. Jeśli chce­my to może­my je stwo­rzyć wła­sno­ręcz­nie np posłu­gu­jąc się tym porad­ni­kiem KLIK. Two­rze­nie oku­la­rów 3D wła­sno­ręcz­nie jest zbyt uciąż­li­we i może przy­nieść nie­po­żą­da­ne efek­ty. Dla­te­go jeśli nie czu­jesz się na siłach lub po pro­stu nie chce się się robić oku­la­rów to możesz je kupić np na aukcjach inter­ne­to­wych na Alle­gro. Koszt takich oku­la­rów to wyda­tek zale­d­wie kil­ku zło­tych:

PODSUMOWANIE

Two­rze­nie zdjęć 3D w domu jest bar­dzo cie­ka­wym efek­tem dla osób lubią­cych foto­gra­fo­wać. Od teraz zro­bio­ne zdję­cia nie muszą być tyl­ko “pła­skie” — dzię­ki spe­cjal­nym oku­la­rom zoba­czy­my efekt prze­strze­ni, zamiast pła­skie­go obra­zu.

By | 2016-11-26T10:07:35+00:00 Maj 29th, 2011|Categories: Grafika, News|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz