1 127 odsłony

Tworzenie własnego torrenta

Jeśli pobie­ra­my pli­ki z sie­ci klien­tów P2P (np tor­ren­ty), może­my sami opu­bli­ko­wać dla innych nasze zbio­ry np fot­ki z waka­cji. Doko­na­my tego przy uży­ciu pro­ste­go pro­gra­mu do wymia­ny danych w sie­ciach P2P jakim jest Bit­Co­met. Ścią­ga­nie i publi­ka­cja tor­ren­tów jest nie­le­gal­na tyl­ko w przy­pad­ku, jeśli nie mamy zgo­dy na publi­ka­cję lub pobie­ra­nie dane­go mate­ria­łu lub gdy nie posia­da­my do tego odpo­wied­nich praw. My nato­miast chce­my opu­bli­ko­wać nasze pry­wat­ne zbio­ry, więc nie łamie­my żad­nych praw.

1.) Pobie­ra­my pro­gram Bit­Co­met  Z TEGO LINKU . Po pobra­niu i zain­sta­lo­wa­niu uru­cha­mia­my apli­ka­cję. W głów­nym menu kli­ka­my na Plik i wybie­ra­my Stwórz Tor­ren­ta…  (lub wci­ska­my CTRL+M):


2.) Teraz musi­my wybrać, czy two­rzy­my tor­ren­ta z poje­dyn­cze­go pli­ku czy z całe­go kata­lo­gu. Wybie­ra­my sto­sow­ną opcję:

3.) Wybie­ra­my plik (kata­log), któ­ry mamy udo­stęp­nić. Kli­ka­my więc na Prze­glą­daj:

4.) W kolej­nym kro­ku wybie­ra­my miej­sce, w któ­rym ma znaj­do­wać się nasz tor­rent i wpi­su­je­my jego nazwę:

5.) Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Tor­rent Infor­ma­tion by nadać nasze­mu tor­ren­to­wi nazwę. W polu URL wydaw­cy nie musi­my nic poda­wać:

6.) Wła­śnie stwo­rzy­li­śmy nasze­go tor­ren­ta :)

By | 2016-11-26T10:07:52+00:00 Maj 4th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz