2 056 odsłony

Tworzenie własnego kalendarza w MS Publisher 2010

Jeśli masz zain­sta­lo­wa­ny pakiet Offi­ce na swo­im kom­pu­te­rze, to przy wyko­rzy­sta­niu MS Publi­sher możesz w bar­dzo pro­sty spo­sób stwo­rzyć wła­sny i nie­po­wta­rzal­ny kalen­darz na nowy rok. Nie ma więc potrze­by prze­pła­ca­nia — jeśli mamy dru­kar­kę i chodź tro­chę chę­ci, może­my opra­co­wać kalen­darz samo­dziel­nie i to w dodat­ku niskim kosz­tem.


1.)  Po uru­cho­mie­niu MS Publi­sher uka­że się nam lista dostęp­nych publi­ka­cji. Naszym celem jest utwo­rze­nie kalen­da­rza, więc wybie­ra­my Kalen­da­rze:


2.) Teraz wybie­ra­my inte­re­su­ją­cy nas sza­blon kalen­da­rza, następ­nie z pra­wej stro­ny wybie­ra­my, czy ma posia­dać na stro­nie tyl­ko jeden mie­siąc, czy cały rok. Na koniec kli­ka­my na Ustaw daty kalen­da­rza:

3.) Wybie­ra­my mie­siąc począt­ko­wy kalen­da­rza i mie­siąc koń­co­wy i kli­ka­my na Ok:

4.) Na koniec kli­ka­my na przy­cisk Utwórz - nasz kalen­darz zosta­nie wczy­ta­ny. Może­my go dowol­ne mody­fi­ko­wać np zmie­nić obraz — wystar­czy, że klik­nie­my na przy­kła­do­wy obraz PPM i wybierz­my Zmień obraz, a następ­nie np z Pli­ku:

5.) Tak wła­sno­ręcz­nie stwo­rzo­ny kalen­darz może­my zapi­sać do pli­ku lub wydru­ko­wać.

PODSUMOWANIE

Wła­sno­ręcz­ne two­rze­nia kalen­da­rza na nowy rok jest dobrym pomy­słem wte­dy, jeśli nie chce­my wyda­wać zbęd­nych pie­nię­dzy na kalen­da­rze w skle­pie. Dodat­ko­wo może­my two­rzyć kalen­da­rze według wła­sne­go uzna­nia i pomy­słu.

By | 2016-11-26T10:07:31+00:00 Grudzień 23rd, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz