1 632 odsłony

Tworzenie oraz edycja dokumentów PDF

Witam ! W tym porad­ni­ku przed­sta­wię krok po kro­ku jak two­rzyć, prze­glą­dać oraz edy­to­wać doku­men­ty PDF. Zaczy­na­my !

Two­rze­nie doku­men­tu PDF

1. Pobie­ra­my pro­gram PDF­Cre­ator (fre­ewa­re)

2. Uru­cha­mia­my insta­la­tor i postę­pu­je­my jak na scre­enach poni­żej:

Win­dows zapy­ta nas, czy chce­my uru­cho­mić ten plik. Kli­ka­my “Uru­chom”

Tutaj wybie­ra­my język insta­la­to­ra. Ponie­waż nie ma Pol­skie­go, wybie­ra­my English i kli­ka­my OK

Naszym oczom uka­zu­je się ekran powi­tal­ny. Kli­ka­my “Next >”

Musi­my zaak­cep­to­wać posta­no­wie­nia licen­cji. Wybie­ra­my “I accept the agre­ement” i kli­ka­my “Next >”

Tutaj mamy wybór, czy zain­sta­lu­je­my wer­sję na kom­pu­ter oso­bi­sty, czy na ser­wer. Oczy­wi­ście wybie­ra­my “Stan­dard instal­la­tion” i zno­wuż kli­ka­my “Next >”

Tutaj nic nie zmie­nia­my i kli­ka­my “Next >”

W tym kro­ku wybie­ra­my gdzie zain­sta­lo­wać pro­gram PDF­Cre­ator. Zale­cam pozo­sta­wie­nie tego pola bez zmian i klik­nię­cie “Next >”

Tutaj odzna­cza­my oba pola (!) po czym kli­ka­my “Next >”

Tutaj pozo­sta­wia­my wszyst­ko bez zmian i kli­ka­my “Next >”

W tym kro­ku może­my wybrać jak ma nazy­wać się fol­der w Menu Start, lub wogó­le wyłą­czyć jego two­rze­nie. Pozo­sta­wia­my ten krok bez zmian i kli­ka­my “Next >”

Zazna­cza­my wszyst­ko tak jak na tym obraz­ku i kli­ka­my “Next >”

Kli­ka­my “Install”

Teraz cze­ka­my cier­pli­wie aż pro­gram się zain­sta­lu­je

Kli­ka­my Finish

3. Pro­gram dzia­ła na zasa­dzie wir­tu­al­nej dru­kar­ki. Aby stwo­rzyć teraz doku­ment PDF, wystar­czy otwo­rzyć jakiś ist­nie­ją­cy dowol­nym pro­gra­mem i klik­nąć Dru­kuj, po czym jako dru­kar­kę wybrać PDF­Cre­ator.

4. W tym oknie wpi­su­je­my tytuł doku­men­tu, auto­ra, datę, itp. po czym kli­ka­my “Save” i nor­mal­nie zapi­su­je­my.

5. Przy­kła­do­wy plik PDF stwo­rzo­ny pro­gra­mem PDF­Cre­ator: LINK

Prze­glą­da­nie doku­men­tów PDF

Sko­ro mamy już plik PDF, trze­ba go czymś otwo­rzyć, nie­praw­daż ? Jest wie­le pro­gra­mów do wyko­ny­wa­nia tej czyn­no­ści, jed­nak­że naj­po­pu­lar­niej­szym z nich jest Ado­be Reader.

1. Ścią­ga­my pro­gram Ado­be Reader stąd: http://get.adobe.com/reader/otherversions/ — musi­my tutaj wybrać wer­sję sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go język i wer­sję, po czym klik­nąć “Down­lo­ad now”

2. Pro­ces insta­la­cji to stan­dar­do­wa pro­ce­du­ra, więc nawet laikom nie powin­na spra­wić kło­po­tów.

3. Po insta­la­cji może­my już otwie­rać nasze doku­men­ty PDF.

Edy­cja pli­ków PDF

Nie­ste­ty, for­mat PDF (Por­ta­ble Docu­ment For­mat) nie został stwo­rzo­ny z spe­cjal­nym uwzględ­nie­niem jego edy­to­wa­nia. Jed­nak jak to zawsze bywa i to uda­ło się zro­bić. Słu­ży do tego pewien magicz­ny pro­gram…

1. Ścią­ga­my PDF Edi­tor

2. Insta­la­cja jest pro­sta i szyb­ka, dla­te­go nie będę jej opi­sy­wał

3. Po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu kli­ka­my Lan­gu­age i wybie­ra­my Język Pol­ski. W okien­ku, któ­re się poka­że kli­ka­my OK, po czym zamy­ka­my i otwie­ra­my pro­gram.

4. Pro­gram jest w wer­sji demo, przez co są pew­ne nie­do­god­no­ści. Jed­ną już zauwa­ży­li­ście — przy zamy­ka­niu pro­gra­mu, otwie­ra się stro­na pro­du­cen­ta. Dru­gą jest to, że do zapi­sy­wa­ne­go doku­men­tu doda­je znak wod­ny. Ale mniej­sza z tym.

5. Kli­ka­my Plik, po czym Otwórz i otwie­ra­my nasz PDF. Teraz może­my go dowol­nie edy­to­wać.

Pod­su­mo­wa­nie

PDF to cie­ka­wy for­mat. Głów­nie przy­dat­ny do publi­ko­wa­nia róż­no­ra­kich mate­ria­łów w sie­ci, np.: ksią­żek, etc.

By | 2016-11-26T10:07:39+00:00 Grudzień 28th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz