3 912 odsłony

Tworzenie obrazu dysku — Norton Ghost

Pew­nie nie raz wasz kom­pu­ter zła­pał jakie­goś zło­śli­we­go wiru­sa, bądź po pro­stu mimo waszych usil­nych sta­rań utrzy­my­wa­nia go w jak naj­lep­szej kon­dy­cji, zaczął robić się powol­ny i koniecz­na jest jego natych­mia­sto­wa reani­ma­cja poprzez sfor­ma­to­wa­nie jego zawar­to­ści. Nie­ste­ty po for­ma­cie cięż­ko jest odno­wić zawar­tość naj­po­trzeb­niej­szych według użyt­kow­ni­ka pro­gra­mów, ste­row­ni­ków etc. a nie wszy­scy maja czas, aby spę­dzać kil­ka dni na wyszu­ki­wa­nie pro­gra­mów. Pomoc­ne w takim przy­pad­ku jest stwo­rze­nie wła­sne­go obra­zu dys­ku, bądź dys­ków. oso­bi­ście uwa­żam, że naj­lep­szym dar­mo­wym pro­gra­mem (na licen­cji fre­ewa­re), do two­rze­nia owe­go obra­zu, jest “Ghost”. i na jego przy­kła­dzie chciał­bym się teraz zagłę­bić w taj­ni­ki ope­ra­cji two­rze­nia obra­zu.

Otóż pro­gra­mik ten mie­ści się na pły­cie cd, zaj­mu­je oko­ło 70 Mb po pobra­niu, link znaj­dzie­cie tutaj:

down­lo­ad Ghost 12.0 PL (trial)

Zanim jed­nak odpa­li­my go i zanu­rzy­my się w świe­cie two­rze­nia obra­zów dys­ku, nale­ży świe­żo zain­sta­lo­wa­ny sys­tem ope­ra­cyj­ny zaopa­trzyć w nie­zbęd­ne pro­gra­my, któ­re będzie­cie chcie­li umie­ścić na danym obra­zie dys­ku, a następ­nie prze­ska­no­wać, kom­pu­ter, pro­gra­mem anty­wi­ru­so­wym, aby ustrzec się stwo­rze­nia obra­zu z wiru­sem, roba­kiem, bądź innym nie­chcia­nym opro­gra­mo­wa­niem, zro­bić defrag­men­ta­cje.

Dys­kiet­ka bootu­ją­ca

Teraz nale­ży utwo­rzyć dys­kiet­kę bootu­ja­ca, w tym celu uru­cha­mia­my “Gho­sta”, następ­nie wybie­ra­my opcje CD-ROM boot disk, następ­nie kli­ka­my dalej w kolej­nych okien­kach, dopó­ki nie zosta­nie­my popro­sze­ni, przez nasz pro­gram o wło­że­nie dys­kiet­ki do napę­du , następ­nie zga­dza­my się ato­le­do na domyśl­ne usta­wie­nia i for­ma­tu­je­my ją, kopio­wa­nie zawar­to­ści pro­gra­mu na nasza dys­kiet­kę uru­cho­mi się samo­czyn­nie, po uda­nym kopio­wa­niu pozo­sta­wia­my dys­kiet­kę w napę­dzie i uru­cha­mia­my kom­pu­ter ponow­nie. Uru­cho­mie­nie dys­kiet­ki bootu­ją­cej powin­no roz­po­cząć się samo­czyn­nie, jeśli tak się nie sta­ło, to nale­ży pod­czas włą­cza­nia się kom­pu­te­ra, kie­dy poja­wi się komu­ni­kat Bio­su wci­snąć kla­wisz Dele­te następ­nie odszu­kać w okien­ku Bio­su “Advan­ced BIOS Featu­res” zazna­cza­my i kli­ka­my enter, następ­nie strzał­ka­mi zazna­cza­my pozy­cje “First Boot Devi­ce” ponow­nie kli­ka­my enter i w następ­nym oknie wybie­ra­my “Flo­opy” potwier­dza­my wybór ente­rem i następ­nie wci­ska­my kla­wisz “F10″ aby zapi­sać zmia­ny, bądź kli­ka­my “esc” i w pod­sta­wo­wym oknie Bio­su kli­ka­my “save and exit” i zatwier­dza­my kla­wi­szem “y”.

Two­rze­nie obra­zu dys­ku

Teraz, kie­dy wszyst­ko jest już goto­we roz­po­czy­na­my pra­ce z naszym pro­gra­mi­kiem.

Z okna star­to­we­go nale­ży prze­pi­sać “Licen­se num­ber” i zapi­sać go, ponie­waż potrzeb­ny jest on do odtwo­rze­nia obra­zu dys­ku.

W następ­nym oknie kli­ka­my na “Local” -> “Par­ti­tion” -> “to ima­ge”.

Następ­nie wybie­ra­my dysk twar­dy na któ­rym znaj­du­je się par­ty­cja, któ­rej obraz będzie­my two­rzy­li, jeśli mamy poje­dyn­czy dysk twar­dy, to będzie tam wid­nia­ła tyl­ko jed­na nazwa, w przy­pad­ku, gdy jest ich wię­cej, nale­ży wybrać popraw­ną i klik­nąć “ok”.

następ­nie wybie­ra­my par­ty­cje, któ­rej będzie­my robi­li obraz i kli­ka­my ponow­nie “ok”.

Następ­nie wybie­ra­my miej­sce gdzie chce­my zapi­sać dany obraz (moż­li­we jest zapi­sy­wa­nie na pły­cie, co jest chy­ba naj­wy­god­niej­sza opcją), oraz nazwę jaką mu nada­my.

w następ­nym oknie kli­ka­my “yes”

Następ­nie wybie­ra­my sto­pień kom­pre­sji, zale­cam uży­cie dokład­niej­szej opcji, czy­li “High”.

Następ­nie kli­ka­my w kolej­nych oknach “Yes”

i roz­po­czy­na się two­rze­nie obra­zu, któ­re potrwać może od kil­ku, do kil­ku­na­stu minut. 

By | 2016-11-26T10:07:56+00:00 Luty 18th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

 1. DannyDog 15/03/2010 w 21:20

  może zacznę od kur­na …
  faj­ny pro­gra­mik, tyl­ko cuch­nie tro­chę epo­ką kamie­nia łupa­ne­go
  jest jakiś patent na pomi­nie­cie sta­cji dys­kie­tek???
  np zamiast dys­kiet­ki bootu­ją­cy cd?
  ostat­nio flo­pa uży­wa­łem 5 lat temu, a widzia­łem 4 lata temu

 2. Lukasz 06/04/2010 w 14:07

  oczy­wi­ście, że moż­na pomi­nąć, pro­gram możesz mieć na Cd romie i w usta­wie­niach wybie­rzesz zmia­nę napę­du ze sta­cji dys­kie­tek na cd rom, z resz­tą jak wło­żysz cd-rom, to powi­nien uru­cho­mić sie tak samo jak ze sta­cji dys­kie­tek, ja oso­bi­ście mam napęd i cd/dvd i dys­kiet­ki 1.44 cala, więc kozy­stam raczej ze spraw­dzo­nej meto­dy :)

Komentarze zostały wyłączone.