6 120 odsłony

Tunelowanie — omijanie zabezpieczeń

Tune­lo­wa­nie w infor­ma­ty­ce nie ma nic wspól­ne­go z jakim­kol­wiek tune­lem. Cho­dzi tutaj o omi­ja­nie zabez­pie­czeń, któ­re naj­czę­ściej nakła­da­ją admi­ni­stra­to­rzy sie­ci na korzy­sta­nie z komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych czy mene­dże­rów pobie­ra­nia pli­ków (p2p, p2m). Z arty­ku­łu dowiesz się, jak omi­nąć takie zabez­pie­cze­nia za pomo­cą tune­lo­wa­nia.

1.) Prze­cho­dzi­my na stro­nę apli­ka­cji Your Fre­edom, na któ­rej musi­my się zare­je­stro­wać, a następ­nie pobrać apli­ka­cję, któ­rą wyko­rzy­sta­my do tune­lo­wa­nia. Kli­ka­my tutaj, aby przejść na wybra­ną stro­nę KLIK. Stro­na głów­na wyglą­da w ten spo­sób:

2.) Na górze witry­ny wid­nie­je odno­śnik First visit? Click here to regi­ster. Kli­ka­my na nie­go, aby przejść do okna reje­stra­cyj­ne­go:

3.) Przed nami for­mu­larz reje­stra­cyj­ny. Wypeł­nia­my go według poniż­sze­go przy­kła­du (wypeł­nia­my czte­ry pierw­sze pola — pozo­sta­łe nie są koniecz­ne, ale jeśli chce­my to może­my je wypeł­nić):

4.) Kli­ka­my na Sub­mit, aby wysłać potwier­dze­nie reje­stra­cji na nasze­go maila. W wia­do­mo­ści zwrot­nej otrzy­ma­my tak­że link do pobra­nia apli­ka­cji Your Fre­edom. W tre­ści wia­do­mo­ści odnaj­du­je­my link do pobra­nia o nazwie Win­dows instal­ler — wybie­ra­my jesz­cze mir­ror, z któ­re­go chce­my pobrać. Gdy pobie­rze­my pro­gram insta­lu­je­my go i i uru­cha­mia­my.

5.) Po uru­cho­mie­niu apli­ka­cji prze­cho­dzi­my do okien­ka Your Fre­edom — Con­fi­gu­ra­tion Wizard i kli­ka­my Next. W ten spo­sób doko­na­my kon­fi­gu­ra­cji pro­gra­mu. Gdy zosta­nie wyszu­ka­na lista ser­we­rów kli­ka­my zno­wu na Next — teraz poda­je­my dane, któ­rych uży­li­śmy pod­czas reje­stra­cji w witry­nie — Login i hasło. Kli­ka­my na Next i Save and Exit. Pro­gram został skon­fi­gu­ro­wa­ny.

6.) Sko­ro mamy już skon­fi­gu­ro­wa­ny pro­gram Your Fre­edom przy­szła pora na spraw­dze­nie dzia­ła­nia tune­lo­wa­nia na kon­kret­nym przy­kła­dzie. Spraw­dzi­my to na popu­lar­nym pro­gra­mie p2p o nazwie eMu­le. Otwie­ra­my pro­gram eMu­le i prze­cho­dzi­my do jego usta­wień (iko­na kół­ka zęba­te­go). Odnaj­du­je­my pozy­cję Pro­xy i wypeł­nia­my pola tak, jak przed­sta­wia to poniż­szy obra­zek:

7.) Od tej chwi­li korzy­sta­nie z pro­gra­mu p2p o nazwie eMu­le jest już moż­li­we — tune­lo­wa­nie dzia­ła.

PODSUMOWANIE

Tune­lo­wa­nie ma za zada­nie pomóc nam wte­dy, gdy admi­ni­stra­tor zablo­ko­wał moż­li­wość korzy­sta­nia z danych apli­ka­cji, a my musi­my z nich aku­rat w danej chwi­li sko­rzy­stać. Meto­da tune­lo­wa­nia jest przy­dat­na tak­że wte­dy, gdy por­ty wybra­nych pro­gra­mów są zablo­ko­wa­ne (nie tyl­ko przez admi­ni­stra­to­rów sie­ci).

By | 2016-11-26T10:07:36+00:00 Maj 25th, 2011|Categories: internet, News|Tags: , , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. gq1 16/06/2011 w 15:14- Odpowiedz

    Nie dzia­la :/
    zro­bi­lem wszyst­ko jak trze­ba tyl­ko ze uzy­wa­lem utor­ren­ta i lipa :/

  2. artus2007 20/06/2011 w 19:13- Odpowiedz

    być może w utor­ren­cie potrze­ba zmie­nić jakieś usta­wie­nia, popatrz dokład­nie lub zmień port — kon­fi­gu­ra­cje pro­gra­mów są tak róż­ne, że nie spo­sób wszyst­kich kom­bi­na­cji prze­wi­dzieć.

Zostaw komentarz