1 821 odsłony

This account has been suspended — pomoc

Podczas przenoszenia bloga na inny serwer pojawiła się informacja, że moje konto zostało zawieszone. Jak się później okazało jest wiele przyczyn tego komunikatu. Warto przyjrzeć się temu bliżej bo może zdarzyć się tak, że nasza strona pojawiać się będzie tylko niektórym użytkownikom. Jak wygląda komunikat?

This acco­unt has been suspen­ded.
Either the doma­in has been ove­ru­sed, or the resel­ler ran out of reso­ur­ces.

Przyczyny.

 1. Pro­ble­my z hostin­gem. Skoń­czył się trans­fer lub brak płat­no­ści.
 2. Sprawdź plik hosts system32\drivers\etc\hosts po jego edy­cji lub usu­nię­ciu stro­na może zacząć dzia­łać (to jesz­cze nie jest roz­wią­za­nie pro­ble­mu).
 3. Prze­kie­ro­wa­nie dome­ny. Upew­nij się czy dome­na jest prze­kie­ro­wa­na tyl­ko na jeden ser­wer DNS.
  Gdy zmie­niasz hosting, a dome­nę masz u inne­go reje­stra­to­ra to praw­do­po­dob­nie będziesz ją prze­kie­ro­wy­wać. Możesz dodać kil­ka adre­sów dns, lecz aby nie mieć pro­ble­mów wpisz tyl­ko jed­nej fir­my hostin­go­wej (zwy­kle skła­da się z głów­ne­go adre­su oraz alter­na­tyw­ne­go). Np hekko.pl ma takie dnsy:
  ns1.hekko.net.pl
  ns2.hekko.net.pl
  Po 24 godzi­nach komu­ni­kat powi­nien znik­nąć i stro­na powin­na dzia­łać popraw­nie.
 4. Sko­rzy­staj z pomo­cy sup­por­tu. Czy­li tam gdzie masz ser­wer to napisz do dzia­łu pomo­cy. Wte­dy dowiesz się w czym jest pro­blem.
By | 2016-11-26T10:07:14+00:00 Wrzesień 22nd, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz