2 781 odsłony

Test HDD w systemie Windows i DOS

Nasz dysk może­my zdia­gno­zo­wać w sys­te­mie Win­dows, jak i w sys­te­mie DOS. Dla­cze­go mowa o obu sys­te­mach? Dla­te­go, że nie­raz nie moż­na spraw­dzić dys­ku pod kątem Win­dow­sa i trze­ba sko­rzy­stać z DOSa. Ana­li­zu­jąc dysk posłu­ży­my się dwo­ma pro­gra­ma­mi, każ­dy prze­zna­czo­ny dla dane­go sys­te­mu. W ten spo­sób szyb­ko okre­śli­my stan nasze­go twar­dzie­la.

BADANIE DYSKU W SYSTEMIE WINDOWS

1.) Pobie­ra­my pro­gram SeaTo­ols w wer­sji dla sys­te­mu Win­dows. W tym celu kli­ka­my odno­śnik Pobie­ra­nie w sek­cji “Pro­gram SeaTo­ols dla sys­te­mu Win­dows” KLIK:

2.) Pro­ce­du­ra insta­la­cji jest bar­dzo pro­sta i opie­ra się na kil­ku klik­nię­ciach. Po zain­sta­lo­wa­niu i uru­cho­mie­niu pro­gra­mu zoba­czy­my dys­ki twar­de z podzia­łem na gru­py: PATA/SATA, SCSI/SAS/FC. Musi­my więc wybrać, któ­ry dysk chce­my prze­te­sto­wać i zdia­gno­zo­wać. Zazna­cza­my go więc ptasz­kiem. W moim przy­pad­ku jest to dysk SATA (pozo­sta­łe wykry­te dys­ki to czyt­nik kart pamię­ci — nie zawie­ra żad­nej kar­ty):


3.) Kli­ka­jąc na iko­nę Basic Tests roz­wi­nie się lista, z któ­rej może­my wybrać rodzaj testu HDD. Wybie­ra­jąc Short Dri­ve Self Test doko­na­my krót­kie­go testu dys­ku (kil­ka sekund). Nato­miast jeśli wybie­rze­my Long Dri­ve Self Test roz­pocz­nie się dłu­gi i dokład­ny test trwa­ją­cy od kil­ku do kil­ku­na­stu godzin. To, jaki test wybie­rze­my zale­ży od nas samych:

4.) Pra­wi­dło­wo zakoń­czo­ny test poin­for­mu­je nas komu­ni­ka­tem PASS co ozna­cza, że z dys­kiem nie ma żad­nych pro­ble­mów. Nato­miast jeśli wynik będzie nega­tyw­ny, zosta­nie­my poin­for­mo­wa­ni komu­ni­ka­tem FAIL — wte­dy dysk prak­tycz­nie nada­je się do napra­wy albo wymia­ny.

BADANIE DYSKU W SYSTEMIE DOS

1.) Pobie­ra­my ten sam pro­gram, tyl­ko dla wer­sji dla DOS. Znaj­dzie­my go pod adre­sem poda­nym wyżej. Tym razem kli­ka­my na odno­śnik prze­zna­czo­ny dla sys­te­mu DOS:

2.) Po pobra­niu pro­gram musi­my wypa­lić na pły­tę i uru­cho­mić z niej kom­pu­ter. Może­my posłu­żyć się pro­gra­mem Nero i nagrać plik obra­zu. Tak nagra­ną pły­tę pozo­sta­wia­my w napę­dzie i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Pro­gram nie wyglą­da dość ład­nie pod wzglę­dem gra­ficz­nym — w oknie powin­ny uka­zać się napę­dy, któ­re pro­gram obsłu­gu­je:

3.) Użyt­kow­ni­cy, któ­rzy mają wię­cej niż 1 napęd mogą się prze­łą­czać mię­dzy nimi kla­wi­szem D i wybrać ten, któ­ry chcą prze­te­sto­wać. Krót­ki test uru­cha­mia­my kla­wi­szem S, nato­miast dłu­gi kla­wi­szem L. Test w każ­dej chwi­li moż­na prze­rwać naci­ska­jąc ESC.

PODSUMOWANIE

Spraw­dza­nie dys­ku we wła­snym domu jest o tyle dobre, że nie musi­my za to pła­cić. W ten spo­sób za dar­mo spraw­dzi­my, czy dysk jest uszko­dzo­ny, czy też nie.

By | 2016-11-26T10:07:33+00:00 Lipiec 31st, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz