1 221 odsłony

TeamViewer, czyli zdalna pomoc przez internet

Jeśli zda­rzy­ło Ci się kied pro­sić kole­gę, aby wpadł do Cie­bie i pomógł Ci roz­wią­zać spra­wę z opro­gra­mo­wa­niem, uru­cho­mie­niem gry, czy wadli­wym ste­row­ni­kiem to arty­kuł jest wła­śnie dla Cie­bie. Dzię­ki temu arty­ku­ło­wi dowiesz się, jak uzy­skać zdal­nie pomoc tzn poprzez inter­net i bez odcho­dze­nie od kom­pu­te­ra. Umoż­li­wi to apli­ka­cja TeamVie­wer, któ­ra jest dar­mo­wa do użyt­ku domo­we­go.

1.) Pro­gram TeamVie­wer może­my pobrać bez­płat­nie ze stro­ny domo­wej pro­du­cen­ta POBIERZ TEAMVIEWER

Zale­tą apli­ka­cji jest jej pro­sto­ta, a jed­ną z cie­ka­wych funk­cji moż­li­wość uru­cho­mie­nia pro­gra­mu bez insta­la­cji, co pozwa­la zaosz­czę­dzić miej­sce na dys­ku — szcze­gól­nie przy­dat­na funk­cja dla osób, któ­re nie będą korzy­sta­ły w TeamViewer’a cały czas, tyl­ko w razie pomo­cy.

2.) Uru­cha­mia­my pobra­ny wcze­śniej z inter­ne­tu plik insta­la­cyj­ny. W Win­dows Vista/7 lepiej uru­cho­mić go jako Admi­ni­stra­tor. Już w pierw­szym oknie zoba­czy­my okno z moż­li­wo­ścią insta­la­cji pro­gra­mu lub jego bez­po­śred­nie­go uru­cho­mie­nia bez insta­la­cji, o czym wspo­mi­na­łem wcze­śniej. Wybie­ra­my więc inte­re­su­ją­cą nas opcję i prze­cho­dzi­my dalej:

TeamViewer 1

3.) Kolej­ny krok to prze­czy­ta­nie i potwier­dze­nie licen­cji opro­gra­mo­wa­nia. Tak też czy­ni­my zazna­cza­jąc wła­ści­wą pozy­cję i prze­cho­dzi­my do następ­ne­go okna:

TeamViewer 2

4.) Na tym eta­pie musi­my chwil­kę zacze­kać (cały pro­ces insta­la­cji może zni­kać cał­ko­wi­cie) — po krót­kiej chwi­li powin­ni­śmy zoba­czyć typo­we okien­ko połą­cze­nia wraz z nie­zbęd­ny­mi dany­mi do tego potrzeb­ny­mi. W tym cza­sie (lub odpo­wied­nio wcze­śniej) musi­my zle­cić oso­bie, któ­rej chce­my pomóc, aby rów­nież pobra­ła pro­gram TeamVie­wer i doszła do tego same­go eta­pu instalacji/uruchomienia co my.

5.) Teraz, gdy my, jak i zarów­no nasz przy­ja­ciel mamy uru­cho­mio­ny pro­gram musi­my uważ­nie przyj­rzeć się poda­nym infor­ma­cjom. Regu­ła utwo­rzo­nych danych przez pro­gram jest taka, że two­rzy je on auto­ma­tycz­nie i loso­wo. Przyj­rzyj­my się temu ekra­no­wi:

TeamViewer 3

Twój ID — tutaj jest poda­ny nasz iden­ty­fi­ka­tor

Hasło — tutaj jest poda­ne nasze hasło, dzię­ki któ­re­mu moż­na połą­czyć się z naszym kom­pu­te­rem

Iden­ty­fi­ka­tor part­ne­ra - tutaj wpi­su­je­my iden­ty­fi­ka­tor oso­by, z któ­rą chce­my się połą­czyć

Zasa­da połą­cze­nia mię­dzy kom­pu­te­ra­mi wyglą­da tak — jeśli chce­my połą­czyć się z kom­pu­te­rem oso­by, któ­rej chce­my pomóc to musi nam ona podać swój ID i swo­je hasło, czy­li dane, któ­re zazna­czy­łem kolo­ro­wy­mi ram­ka­mi — dane te oso­ba ta ma wyświe­tlo­ne u sie­bie na ekra­nie. Następ­nie po wpro­wa­dze­niu danych kli­ka­my Połącz z part­ne­rem. Tam pro­gram powi­nien pro­sić o hasło part­ne­ra. Jeśli nato­miast ktoś chce pomóc nam to regu­ła jest odwrot­na — my poda­je­my ID i Hasło przy­ja­cie­lo­wi, a on się z nami uwie­rzy­tel­nia.

6.) Po popraw­nym połą­cze­niu zoba­czy­my na swo­im ekra­nie pul­pit nasze­go part­ne­ra. W ten spo­sób na ekra­nie wła­sne­go moni­to­ra może­my wyko­ny­wać pra­ce na jego kom­pu­te­rze tak, jak­by­śmy wła­śnie byli tam w rze­czy­wi­sto­ści. Spo­dzie­waj­my się jed­nak tako, że nie­któ­re ruchy mysz­ką mogą być wyko­ny­wa­ne z drob­nym opóź­nie­niem:

TeamViewer4

By | 2016-11-26T10:07:26+00:00 Grudzień 10th, 2013|Categories: News, Other|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz