32 337 odsłony

Sprawdzenie parametrów komputera

Nie każ­dy wie, jakie pod­ze­spo­ły ma zain­sta­lo­wa­ne w kom­pu­te­rze lub wie to z małą dokład­no­ścią. Dzię­ki przed­sta­wio­ne­mu prze­ze mnie pro­gra­mu dowie­my się, jak w pro­sty spo­sób spraw­dzić, jakie pod­ze­spo­ły posia­da nasza maszy­na tj pamięć RAM, pro­ce­sor, HDD itd. Apli­ka­cja poda nam ich nazwy, jak i para­me­try. Dzię­ki niej znaj­dzie­my łatwiej ste­row­ni­ki, ponie­waż będzie­my znać nazwy poszcze­gól­nych para­me­trów kom­pu­te­ra.  Zapra­szam do lek­tu­ry.

1.) Na samym począt­ku musi­my zaopa­trzyć się w pro­gram CPU-Z. Znaj­dzie­my go np TUTAJ . Apli­ka­cję pobie­ra­my i insta­lu­je­my.

2.) Przy pierw­szym uru­cho­mie­niu pro­gram spraw­dza i iden­ty­fi­ku­je sprzęt zain­sta­lo­wa­ny w naszym kom­pu­te­rze. Po chwi­li uka­że nam się jego głów­ne okno:


3.) CPU-Z jest podzie­lo­ny na sze­reg róż­ne­go rodza­ju zakła­dek. Nie spo­sób omó­wić wszyst­kich, ale omó­wię naj­waż­niej­sze. Star­sze wer­sje pro­gra­mu posia­da­ją 6 zakła­dek. Wer­sja 1.53.1 (jak na scre­enie) posia­da dodat­ko­wo zakład­kę Gra­phics, w któ­rej to może­my spraw­dzić para­me­try kar­ty gra­ficz­nej. Krót­ki opis poszcze­gól­nych zakła­dek wyglą­da nastę­pu­ją­co:

CPU — zawie­ra infor­ma­cje o pro­ce­so­rze głów­nym. Nazwę pro­ce­so­ra znaj­dzie­my w sek­cji Name, w sek­cji Tech­no­lo­gy zoba­czy­my roz­miar tech­no­lo­gicz­ny wyko­na­nia pro­ce­so­ra. Core Spe­ed powie nam o czę­sto­tli­wo­ści jego tak­to­wa­nia, a Core Vol­ta­ge wyświe­tli nam napię­cie zasi­la­ją­ce.

Caches — infor­ma­cje o pamię­ci pod­ręcz­nej cache.

Main­bo­ard -para­me­try naszej pły­ty głów­nej.

Memo­ry — para­me­try pra­cy pamię­ci RAM.

SPD — modu­ły pamię­ci RAM zain­sta­lo­wa­ne w kom­pu­te­rze.

Gra­phics — szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o kar­cie gra­ficz­nej.

4.) Teraz przed­sta­wię opis gra­ficz­ny tych zakła­dek. Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Caches. Zoba­czy­my podział pamię­ci pod­ręcz­nej z dany­mi odno­śnie pamię­ci na każ­dym pozio­mie:

5.) Zakład­ka Main­bo­ard — para­me­try pły­ty głów­nej:

6.) Sprawdź­my jesz­cze zakład­kę Memo­ry, z któ­rej odczy­ta­my para­me­try pra­cy pamię­ci RAM:


7.) Kolej­na zakład­ka — SPD, w któ­rej odczy­ta­my modu­ły pamię­ci zain­sta­lo­wa­ne w kom­pu­te­rze:


8.) Ostat­nia zakład­ka to Gra­phics, w któ­rej odczy­ta­my para­me­try doty­czą­ce kar­ty gra­ficz­nej m.in nazwę, tak­to­wa­nie itd:

Pod­su­mo­wa­nie

Pro­gram przy­da się zarów­no dla osób, któ­re są cie­ka­we, jakie mają pod­ze­spo­ły w swo­im kom­pu­te­rze bez potrze­by roz­krę­ca­nia go, jak i dla osób zaj­mu­ją­cych się over­loc­kin­giem. Apli­ka­cja przy­dat­na tak­że wte­dy, gdy potrze­bu­je­my ste­row­ni­ków do dane­go ele­men­tu, a nie wie­dzie­li­śmy, jaka jest jego peł­na nazwa.

By | 2016-11-26T10:07:52+00:00 Maj 30th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] Z regu­ły więk­szość pod­sta­wo­wych ste­row­ni­ków powin­ni­śmy zna­leźć na pły­tach dołą­czo­nych do nowo zaku­pio­nego kom­pu­tera. Jeśli jed­nak oka­że się, że nie może­my pora­dzić sobie ze zna­le­zie­niem ste­row­ni­ków, pole­cam zapo­znać się z tym arty­ku­łem Spraw­dza­nie para­me­trów kom­pu­te­ra […]

Zostaw komentarz