1 962 odsłony

Szybkie dodawanie znaków wodnych

Zna­ki wod­ne doda­wa­ne do zdjęć sta­ją się bar­dzo popu­lar­ne wśród użyt­kow­ni­ków foto­gra­fii i obra­zów. Zabez­pie­cza­ją one przed kra­dzie­żą i kopio­wa­niem zdjęć. Dzię­ki pro­gra­mo­wi Water­mark ozna­czy­my swo­je zdję­cia zna­ka­mi wod­ny­mi szyb­ko i sku­tecz­nie. W kil­ku pro­stych kro­kach prze­sta­wię obsłu­gę tego pro­gra­mi­ku.

1.) Pobie­ra­my pro­gram Z TEGO SERWISU (Fre­ewa­re). Po pobra­niu uru­cha­mia­my. Pro­gram pre­zen­tu­je się nastę­pu­ją­co:

2.) Obsłu­ga jest banal­nie pro­sta. Kli­ka­my na Open i wska­zu­je­my zdję­cie, po czym kli­ka­my na Otwórz:

3.) Teraz wpi­su­je­my napis, jaki ma być uży­ty jako znak wod­ny. Wpi­su­je­my go w pole Water­mark Text:

Opis pozo­sta­łych funk­cji wyglą­da nastę­pu­ją­co:

Trans­pa­ran­cy — tutaj zmie­nia­my jasność nasze­go zna­ku wod­ne­go. Może­my usta­wić ciem­niej­sze bądź jaśniej­sze.

Select Font — miej­sce, w któ­rym wybie­rze­my czcion­kę i jej wiel­kość.

Posi­tion - tymi suwa­ka­mi regu­lu­je­my pozy­cję zna­ku wod­ne­go: Lewo, pra­wo, góra i dół.

Rota­tion - tutaj może­my nasz znak dowol­nie obra­cać.

4.) Kli­ka­my na Save, wpi­su­je­my nazwę zdję­cia i poda­je­my dla nie­go loka­li­za­cję:

5.) Znak wod­ny doda­ny! Już w jed­nym z kolej­nych arty­ku­łów opi­szę pro­gram do maso­we­go doda­wa­nia zna­ków wod­nych.

Pod­su­mo­wa­nie

Pro­gram do doda­wa­nia zna­ków wod­nych ceni się dużą satys­fak­cją. Szcze­gól­nie pole­ca­ny dla wszyst­kich, któ­rzy nie chcą, aby ich fot­ki były kra­dzio­ne. Pole­ca­ny dla posia­da­czy for i blo­gów.

By | 2016-11-26T10:07:50+00:00 Czerwiec 12th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz