14 454 odsłony

szybka zmiana ip

Czę­sto zda­rza się, że szyb­ko trze­ba zmie­nić adres ip, np. przy kon­fi­gu­ra­cji route­rów i nie tyl­ko. Wpi­sy­wa­nie danych “na sztyw­no” zaj­mu­je wie­le cza­su, a nie­raz wią­że się to nawet z zawiesz­ką sys­te­mu. Kom­plet danych (ip, maska pod­sie­ci, bra­ma domyśl­na, ser­wer DNS) to nawet 5 wier­szy wpi­sy­wa­nia ;) ale jest roz­wią­za­nie, któ­re będzie to robi­ło za nas. ‘Net Pro­fi­les’ to pro­gram zmie­nia­ją­cy adre­sa­cje po jed­nym klik­nię­ciu.

down­lo­ad

Po insta­la­cji widzi­my okno, w któ­rym może­my doda­wać pro­fi­le. Ja mam już doda­ne 4, z któ­rych naj­czę­ściej korzy­stam. W tym jed­no usta­wie­nie na auto­ma­tycz­ne pobie­ra­nie danych z ser­we­ra (auto), czy­li to co nam wyśle router lub usłu­go­daw­ca inter­ne­to­wy.

Doda­wa­nie pro­fi­li jest pro­ste, naci­ska­my “New Pro­fi­le” i widzi­my moż­li­wość uzu­peł­nie­nia danych. Na przy­kła­dzie “link­sys” widzi­cie że doda­łem ip z pod­kla­sy tego route­ra po to aby wpi­su­jąc w prze­glą­dar­kę 192.168.1.1 wejść w usta­wie­nia.

Wybra­ny pro­fil moż­na akty­wo­wać przez pro­gram lub kli­ka­jąc pra­wy przcisk myszy na ikon­ke w tray’u.

By | 2016-11-26T10:08:00+00:00 Luty 27th, 2009|Categories: News, windows|Tags: |0 komentarzy

Zostaw komentarz