2 340 odsłony

Sztuczki — Windows

1. Napra­wa pli­ków sys­te­mo­wych. (Win­dows Vista)

Kli­ka­my na przy­cisk Start. Następ­nie w pole wyszu­ki­wa­nia wpi­su­je­my cmd. Kli­ka­my na wynik wyszu­ki­wa­nia pra­wym przy­ci­skiem myszy, i uru­cha­mia­my go jako admi­ni­stra­tor. Póź­niej kli­ka­my przy­cisk kon­ty­nu­uj. Poja­wi się nam okno z jasny­mi lite­ra­mi na czar­nym tle. W oknie tym wpi­su­je­my pole­ce­nie sfc /scannow i naci­ska­my kla­wisz Enter. Może się oka­zać, że musi­my wło­żyć pły­tę z sys­te­mem do napę­du. Jeże­li poja­wi się taki komu­ni­kat wkła­da­my pły­tę i kon­ty­nu­uje­my ope­ra­cję.

2. Napra­wa ikon. (Win­dows XP)

Czę­sto zda­rza się że po zawie­sze­niu się sys­te­mu iko­ny nie wyglą­da­ją tak jak powin­ny np. . Ta pora­da pomo­że roz­wią­zać ten pro­blem.

Wci­ska­my kla­wi­sze Win­dows + F. Otwie­ra się nam okno wyszu­ki­wa­nia. Kli­ka­my na aplet Pli­ki i Fol­de­ry po czym wpi­su­je­my iconcache.db potem roz­wi­ja­my listę Bar­dziej zaawan­so­wa­ne opcje doda­je­my zazna­cze­nia do opcji Prze­szu­kaj fol­de­ry sys­te­mo­we, Prze­szu­kaj ukry­te pli­ki i fol­de­ry, Prze­szu­kaj pod­fol­de­ry, po czym kli­ka­my na wyszu­kaj. Po zoba­cze­niu wyni­ków naci­ska­my Ctrl+A a potem Dele­te. Restar­tu­je­my kom­pu­ter. Jeże­li nasze zabie­gi nie pomo­gły potrzeb­ne będą zmia­ny w reje­strze. Wci­ska­my kla­wi­sze Windows+R w pustym polu pisze­my rege­dit i kli­ka­my na OK. Teraz kli­ka­my cały czas dwu­krot­nie na nastę­pu­ją­ce opcje: HKEY_CURRENT_USER>Control Panel>Desktop>WindowMetrics, następ­nie Shell Icon BPP i w nowym oknie wpi­su­je­my 16 i kli­ka­my na OK. Póź­niej kli­ka­my na Shell Icon Size i w nowym oknie wpi­su­je­my 32 i kli­ka­my na OK. Teraz tyl­ko pozo­sta­je restart kom­pu­te­ra i wszyst­ko jest po sta­re­mu.

3. Wyłą­cza­nie pyta­nia o hasło po uśpie­niu kom­pu­te­ra. (Win­dows XP)

Kie­dy Win­dows uru­cha­mia się z try­bu uśpie­nia, musi­my klik­nąć nazwę użyt­kow­ni­ka i podać hasło. Może­my to łatwo zni­we­lo­wać.

Kli­ka­my pra­wym przy­ci­skiem myszy na puste miej­sce na pul­pi­cie. Z menu wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści. W nowym oknie wybie­ra­my zakład­kę Wyga­szacz ekra­nu, a potem kli­ka­my na przy­cisk Zasi­la­nie. W kolej­nym oknie otwie­ra­my zakład­kę Zaawan­so­wa­ne. W tej zakład­ce odha­cza­my Moni­tuj o poda­nie hasła, wzna­wia­jąc pra­cę kom­pu­te­ra po sta­nie wstrzy­ma­nia, po czym zatwier­dza­my wybór naci­ska­jąc Zasto­suj.

4. Usu­wa­nie komu­ni­ka­tu o bra­ku miej­sca na dys­ku. (Win­dows XP)

Jed­nym z bar­dzo dener­wu­ją­cych ele­men­tów Win­dows są dym­ki wyświe­tla­ne obok zasob­ni­ka sys­te­mo­we­go, infor­mu­ją­ce o bra­ku miej­sca na dys­ku. Teraz opi­szę jak pozbyć się tej infor­ma­cji.

Włą­cza­my edy­tor reje­stru. Wci­ska­my kla­wi­sze Windows+R w pustym polu wpi­su­je­my Rege­dit co zatwier­dza­my kla­wi­szem Enter. Teraz prze­cho­dzi­my przez kolej­ne “eta­py” nasze­go reje­stru. Cały czas kli­ka­my podwój­nie na opcje: HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Policies a potem pra­wym przy­ci­skiem myszy kli­ka­my na Explo­rer. Z roz­wi­nię­te­go menu wybie­ra­my kolej­no: Nowy>Wartość DWORD. W miej­sce gdzie pisze Nowa war­tość #1 wpi­su­je­my NoLow­Di­sk­Spa­ce­Checks i wci­ska­my dwa razy Enter. W oknie Dane war­to­ści wpi­su­je­my 1. Teraz restar­tu­je­my kom­pu­ter i nie ma już żad­nych komu­ni­ka­tów o bra­ku miej­sca.

5. Blo­ko­wa­nie stron inter­ne­to­wych. (Więk­szość prze­glą­da­rek)

Otwie­ra­my kata­log C:\WINDOWS\system32\drivers\etc gdzie znaj­du­je się plik hosts. Otwie­ra­my ten plik notat­ni­kiem a następ­nie usta­wia­my kur­sor na koń­cu wier­sza, wci­ska­my Enter. Dopi­su­je­my tekst: 127.0.0.1

[tab] adres blo­ko­wa­nej stro­ny. Np. 127.0.0.1 [tab] www.nk.pl, zapi­su­je­my zmia­ny i stro­na już zablo­ko­wa­na.
By | 2016-11-26T10:07:48+00:00 Lipiec 16th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz