3 814 odsłony

System Volume Information

Sys­tem Volu­me Infor­ma­tion jest jed­nym z głów­nych fol­de­rów nasze­go sys­te­mu, któ­ry zawie­ra naj­po­trzeb­niej­sze dane i pli­ki nie­zbęd­ne do uru­cho­mie­nia kom­pu­te­ra. Przy domyśl­nych usta­wie­niach ten fol­der jest ukry­ty. No więc wła­śnie — po co mamy go czy­nić widocz­nym? Prze­cież niko­mu on nie przeszkadza..Dostęp do tego fol­de­ru może być potrzeb­ny wte­dy, gdy ulo­ku­je się w nim wirus. Co wte­dy? Anty­wi­rus może sobie nie pora­dzić z jego usu­nię­ciem i będzie­my musie­li zro­bić to ręcz­nie. Z tego arty­ku­łu dowiesz się co zro­bić, aby fol­der Sys­tem Volu­me Infor­ma­tion stał się dostęp­ny z pozio­mu sys­te­mu Win­dows XP.

1.) Pierw­szy krok pole­ga na uak­tyw­nie­niu poka­zy­wa­nia ukry­tych pli­ków sys­te­mu, jak i tych pli­ków, któ­re są celo­wo ukry­te po to, aby ich przy­pad­ko­wo nie usu­nąć, co może powo­do­wać uszko­dze­nie systemu.W tym celu prze­chodz­my do fol­de­ru Mój kom­pu­ter, następ­nie kli­ka­my na Narzę­dzia i Opcje fol­de­rów. Przed nami okien­ko — prze­cho­dzi­my do zakład­ki Widok:


**KRÓTKIE WYJAŚNIENIE**

- Ukryj chro­nio­ne pli­ki sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go (zale­ca­ne) — ODZNACZAMY

- Pokaż ukry­te pli­ki i fol­de­ry — zazna­cza­my krop­ką

- Użyj pro­ste­go udo­stęp­nia­nia pli­ków (zale­ca­ne) - ODZNACZAMY

2.) Prze­cho­dzi­my na dysk lokal­ny, na któ­rym zain­sta­lo­wa­ny mamy sys­tem. Domyśl­nie jest to dysk C. Widzi­my, że uka­za­ły się ukry­te pli­ki i fol­de­ry, w tym fol­der Sys­tem Volu­me Infor­ma­tion. Nie­ste­ty po pró­bie otwar­cie go zosta­nie tyl­ko zwró­co­ny komu­ni­kat o błę­dzie. W dal­szym cią­gu sys­tem, jak na upar­te­go nie pozwa­la na dostęp do kata­lo­gu:

3.) Musi­my i z tym pro­ble­mem sobie pora­dzić. Kli­ka­my PPM na nasz fol­der i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści:

4.) Przed nami kolej­ne okno. Uda­je­my się do zakład­ki Zabez­pie­cze­nia, a następ­nie kli­ka­my na przy­cisk Dodaj. W ten spo­sób doda­my do sys­te­mu użyt­kow­ni­ka Admi­ni­stra­tor, któ­ry stan­dar­do­wo jest wyłą­czo­ny (prze­waż­nie sys­tem uży­wa domyśl­ne­go użyt­kow­ni­ka, jakim jest SYSTEM):

5.) Czas na zapo­zna­nie się z oknem Wybie­ra­nie: Użyt­kow­ni­cy i Gru­py. To wła­śnie tutaj w dostęp­nym bia­łym polu wpi­su­je­my pole­ce­nie ADMINISTRATOR i kli­ka­my na Ok (tak, jak obra­zu­je to poniż­szy scre­en):

6.) Pora na spraw­dze­nie efek­tów naszych zma­gań. Prze­cho­dzi­my na dysk C i otwie­ra­my fol­der. Jeśli wszyst­ko wyko­na­li­śmy zgod­nie z arty­ku­łem to fol­der powi­nien się bez prze­szkód otwo­rzyć:

PODSUMOWANIE

Zasa­da poka­zy­wa­nia fol­de­ru Sys­tem Volu­me Infor­ma­tion jest bar­dzo przy­dat­na w wal­ce z wiru­sa­mi i innym zło­śli­wym kodem. Sztucz­ka jest pro­sta i nie wyma­ga dodat­ko­wych dzia­łań, choć z pozo­ru wyda­je się to trud­ne. Wie­le osób ma pro­ble­my z odszu­ka­niem tego fol­de­ru, więc dzię­ki temu dokład­ne­mu arty­ku­ło­wi nikt nie powi­nien mieć już z tym pro­ble­mów.

By | 2016-11-26T10:07:39+00:00 Marzec 14th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

 1. Janek 15/04/2012 w 12:23- Odpowiedz

  Witam,
  Dzie­ki za arty­kół — mam wła­śnie taki pro­blem, że wirus jest w pli­ku sys­tem vol. inf i nie moge go usu­nąc. Posze­dłem Two­ją dro­gą, ale — w opcjach fol­de­rów nie mam pozy­cji “pro­ste­go zazna­cza­nia pli­ków” i nie mogę go zazna­czyć. A JAK KLIKAM NA WŁAŚCIWOŚCI pli­ku Sys­tem vol infr to z kolei nie mam pozy­cji “zabez­pie­cze­nia”.
  Mogę pro­sić Cie o radę — co z tym g… zro­bić?

 2. artus2007 16/04/2012 w 13:31- Odpowiedz

  witam

  czy dzia­łasz z upraw­nie­nia­mi admi­ni­stra­to­ra? i jaki to Win­dows XP — Home czy Pro ?

Zostaw komentarz