8 026 odsłony

System nie wykrywa pełnej ilośći RAM?

Pew­nie nie raz zauwa­ży­łeś, że sys­tem nie poka­zu­je rze­czy­wi­ste­go sta­nu pamię­ci RAM. Na przy­kład w kom­pu­te­rze posia­da­my moduł 4 GB, a sys­tem wykry­wa 3 GB z kawał­kiem. Dzie­je się tak dla­te­go, iż pamięć RAM jest wyko­rzy­sty­wa­na nie tyl­ko przez sys­tem, ale tak­że przez pro­gra­my. Z arty­ku­łu dowiesz się, jak odpo­wied­nio zop­ty­ma­li­zo­wać obsłu­gę pamię­ci tak, aby jej fak­tycz­ny stan był przy­bli­żo­ny do tego, jaki mamy zain­sta­lo­wa­ny w kom­pu­te­rze. Arty­kuł doty­czy sys­te­mu Win­dows XP, jak i Vista i Seven.

1.)W przy­pad­ku sys­te­mu Win­dows XP może­my np przy­dzie­lić pamięć tak, aby sys­tem wyko­rzy­sty­wał 1 Gb pamię­ci, a pozo­sta­łe 3 GB gry i pro­gra­my (w przy­pad­ku pamię­ci 4 GB). W tym celu prze­cho­dzi­my do Moje­go kom­pu­te­ra, kli­ka­my na wol­nym miej­scu PPM i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści. Prze­cho­dzi­my do sek­cji Zaawan­so­wa­ne i kli­ka­my na przy­cisk Usta­wie­nia w sek­cji Uru­cha­mia­nie i odzy­ski­wa­nie. W kolej­nym oknie kli­ka­my Edy­tuj:

2.) Zoba­czy­my plik boot.ini odpo­wie­dzial­ny za uru­cha­mia­nie sys­te­mu. Odnaj­du­je­my linij­kę /fastdetect / (zazwy­czaj jest to ostat­nia linij­ka) i dopi­su­je­my 3G , czy­li całość powin­na wyglą­dać tak: /fastedtect /3GB (odpo­wied­nio zamiast 3 GB może­my wpi­sać inną dowol­ną war­tość):

3.) Zapi­su­je­my zmia­ny i zamy­ka­my notat­nik. Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Teraz sys­tem powi­nien poka­zy­wać rze­czy­wi­stą pamięć RAM. W Win­dows Vista i 7 wystar­czy, że uru­cho­mi­my wiersz pole­ceń (linię pole­ceń) z pozio­mu admi­ni­stra­to­ra i wpi­sze­my pole­ce­nie: BCDE­dit /set Incre­aseU­se­rVa 3072 i po zapi­sa­niu zmian uru­cho­mi­my ponow­nie kom­pu­ter.

4.) Dodat­ko­wo, jeśli posia­da­my kom­pu­ter star­sze­go typu, któ­ry pamięć ma liczo­ną w MB może się oka­zać, że np zamiast 256 MB RAM zoba­czy­my tyl­ko 128 MB. Aby to napra­wić musi­my przejść do bio­su i tam odna­leźć para­me­try o nazwie podob­nej do Gra­phic Win Size lub Gra­phic Aper­tu­re Size (nazwa zależ­na jest od bio­su). War­tość zmie­nia­my moż­li­wie na naj­niż­szą (8, a nawet 16 MB) — dzię­ki temu zwol­ni­my wię­cej pamię­ci zarów­no dla naszych pro­gra­mów, jak i same­go sys­te­mu.

PODSUMOWANIE

Złe wyświe­tla­nie pamię­ci RAM w sys­te­mie to udrę­ka wie­lu użyt­kow­ni­ków kom­pu­te­rów. Dzię­ki przed­sta­wio­ne­mu arty­ku­ło­wi samo­dziel­nie zwol­ni­my pamięć i dosto­su­je­my ją od naszych potrzeb.

By | 2016-11-26T10:07:31+00:00 Październik 24th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , |4 komentarze

4 komentarze

 1. paradox 31/10/2011 w 17:53- Odpowiedz

  guzuk praw­da to nie dzia­ła

 2. Artus2007 18/12/2011 w 15:39- Odpowiedz

  Zale­ży, jaką masz wer­sję sys­te­mu. W więk­szo­ści przy­pad­ków powyż­sza pro­ce­du­ra dzia­ła pra­wi­dło­wo.

 3. WassiliaPL 23/11/2012 w 16:44- Odpowiedz

  Nie zgo­dzę się z auto­rem postu. Nale­ży podać ilość RAM-u, któ­ry teraz po wymia­nie mamy w linij­ce /maxmem= [war­tość]
  U mnie wyglą­ga­ło to tak: Na począt­ku mia­łem 1 GB Ram i wpi­sa­ne tam było /maxmem= 1023. Były to dwie kości po 512 MB a jak wia­do­mo nigdy tyle dokład­nie nie jest i dla­te­go 1023 MB. Dorzu­ci­łem 2 GB i napi­sa­łem zamiast 1023 2055 bo nigdy nie ma peł­nej war­to­ści więc lepiej dać trosz­kę mniej. Wyglą­da­ło to tak: /maxmem= 2055. Po tej zmia­nie uru­cho­mi­łem kom­pu­ter ponow­nie i teraz poka­zu­je mi że mam 2.49 GB RAM. Pozdra­wiam auto­ra i gra­tu­lu­ję pomył­ki.

  • mesiu91 22/02/2013 w 08:00- Odpowiedz

   witam.mam podob­ny pro­blem i nie jestem w sta­nie sobie z tym poradzić.gdy wrzu­cę 4,5 gb to mi pokazuje,że mam zain­sta­lo­wa­ne te 4.5 gb ale w nawiasie,że dostęp­ne tyl­ko 2 gb…czytałem tyle ale…płytę mam giga­by­te i 4 slo­ty.

Zostaw komentarz