Oto czarny sce­na­riusz — włą­czasz kom­pu­ter, patrzysz, a tam nie widać napędu CD/DVD. Pierw­sza myśl, jaka nasuwa się do głowy, to uszko­dzony lub źle pod­łą­czony napęd. A co wtedy, jeśli napęd jest sprawny, pra­wi­dłowo pod­łą­czony, a kom­pu­ter nadal go nie wykrywa? I na ten pro­blem jest kilka spo­so­bów. Zapra­szam do lektury.

KROK 1

ODINSTALOWANIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW EMULUJĄCYCH NP Daemon Tools

Pro­blem z wykry­wa­niem napę­dów CD/DVD może być spo­wo­do­wany narzę­dziami emu­lu­ją­cymi. Usu­wamy więc wszyst­kie takie pro­gramy, jeśli mamy takowe zainstalowane:


KROK 2

ODNALEZIENIE WŁAŚCIWEGO KLUCZA W REJESTRZE I JEGO MODYFIKACJA

Prze­cho­dzimy do edy­tora reje­stru: START — >Uru­chom — >wpi­su­jemy regedit.

Odnaj­du­jemy nastę­pu­jący klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Klucz roz­wi­jamy. Po pra­wej stro­nie edy­tora odnaj­du­jemy klu­cze Upper­Fil­ters i Lower­Fil­ters, a następ­nie usu­wamy je:

KROK 3

PRZEINSTALOWANIE ASPI

Jeśli w dal­szym ciągu mamy pro­blemy z napę­dem, możemy w osta­tecz­no­ści prze­in­sta­lo­wać ste­row­nik ASPI. Jak go prze­in­sta­lo­wać prze­czy­tasz w tym porad­niku: KLIK , a sam ste­row­nik znaj­dziesz tutaj: KLIK

PODSUMOWANIE

Porada jest nie­zwy­kle pro­sta do wyko­na­nia i nikomu nie powinna spra­wić pro­ble­mów. Wła­sno­ręczne przy­wró­ce­nie widocz­no­ści napędu CD/DVD jest bar­dzo sku­tecz­nym roz­wią­za­niem, więc możemy to zro­bić w domu bez potrzeby wyda­wa­nia pieniędzy.