Wiele osób ma pro­blemy z pro­ce­sem svchost.exe , który przy włą­czo­nych Aktu­ali­za­cjach auto­ma­tycz­nych sys­temu może zuży­wać do 100% CPU. Dzięki takiemu zacho­wa­niu kom­pu­ter wolno pra­cuje i traci na wydaj­no­ści. Jak sobie z tym pro­ble­mem pora­dzić? Dowiesz się tego z poniż­szego artykułu.

1.) Prze­cho­dzimy na stronę Micro­so­ftu, aby pobrać pierw­szą potrzebną łatkę. Możemy to zro­bić kli­ka­jąc w ten odno­śnik: KLIK Pobrany plik zapi­su­jemy na par­ty­cji sys­te­mo­wej (naj­czę­ściej C), ale nie na pulpicie:

2.) Pobie­ramy drugą potrzebną łatkę: fix_svchost.bat Plik zapi­su­jemy rów­nież na par­ty­cji sys­te­mo­wej, naj­le­piej w tym samym fol­de­rze, co poprzed­nia łatka. Aby pobrać łatkę kli­kamy na odno­śnik PPM i wybie­ramy Zapisz ele­ment doce­lowy jako:

3.) Na koniec pobie­ramy ostat­nią łatkę z witryny Micro­so­ftu: KLIK Plik zapi­su­jemy do kata­logu z wcze­śniej­szymi łat­kami. Po pobra­niu wszyst­kich trzech pli­ków NIE INSTALUJEMY NA RAZIE ŻADNEGO Z NICH!

4.) Łatki musimy zain­sta­lo­wać w Try­bie awa­ryj­nym. W tym celu uru­cha­miamy ponow­nie kom­pu­ter i wci­skamy tak długo kla­wisz F8, aż ujrzymy menu wyboru sys­te­mów operacyjnych:

5.) Gdy już zała­duje się tryb awa­ryjny prze­cho­dzimy do menu START — >Uru­chom — >kli­kamy Prze­glą­daj. Teraz odnaj­du­jemy plik fix_svchost.bat i otwie­ramy go:

6.) Przez chwilkę na ekra­nie czarne okno z tek­stem. Po chwili okno znik­nie. Pro­ces został aktywowany.

7.) Prze­cho­dzimy znowu do menu Uru­chom, kli­kamy Prze­glą­daj. Teraz wybie­ramy pierw­szą pobraną łatkę o nazwie windowsupdateagent30-x86. Aby zain­sta­lo­wać łatkę wyko­nu­jemy kroki, jakie wyświe­tlą się na ekranie:

8.) Po zain­sta­lo­wa­niu łatki pora zain­sta­lo­wać ostat­nią pobraną: WindowsXP-KB927891-v3-x86-ENU. Prze­cho­dzimy do Uru­chom, kli­kamy Prze­glą­daj i wska­zu­jemy potrzebny plik:

9.) Gdy zain­sta­lu­jemy już wszyst­kie potrzebne łatki — uru­cha­miamy ponow­nie kom­pu­ter. Gotowe! Pro­ces svchost.exe nie powi­nien już powo­do­wać problemów.

PODSUMOWANIE

Jeśli pro­ces svchost.exe powo­duje pro­blemy warto szybko zli­kwi­do­wać pro­blem, aby nie nara­zić kom­pu­tera na zbyt wolne dzia­ła­nie. Porada jest pro­sta i z pew­no­ścią począt­ku­jący użyt­kow­nicy kom­pu­tera sobie poradzą.