3 189 odsłony

Stwórz dokument PDF

Pli­ki PDF są bar­dzo popu­lar­ne. Moż­na je zabez­pie­czać przed mody­fi­ka­cja tre­ści, dru­ko­wa­niem itd. Chcesz w pro­sty i dar­mo­wy spo­sób stwo­rzyć taki plik? Nic trud­ne­go. For­mat ten jest bar­dziej przej­rzy­sty niż np doku­ment Wor­da, wyglą­da este­tycz­niej. Zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łu.

1.) Pobie­ra­my pro­gram PDF­Cre­ator (fre­ewa­re):

down­lo­ad1 down­lo­ad2

Po pobra­niu insta­lu­je­my. Insta­la­cja jest bar­dzo pro­sta, więc nie trze­ba jej przed­sta­wiać. Opie­ra się na kil­ku pro­stych kro­kach. Po popraw­nym zain­sta­lo­wa­niu pro­gram jest goto­wy do uży­cia.

2.) Na pul­pi­cie (o ile wybra­li­śmy opcję stwo­rze­nia skró­tu) uka­że się ikon­ka pro­gra­mu. Po otwar­ciu zoba­czy­my Moni­tor dru­ko­wa­nia — tutaj znaj­dzie­my opcję doty­czą­ce naszej wir­tu­al­nej dru­kar­ki PDF. Z regu­ły nic tutaj nie musi­my zmie­niać:

3.) Przejdź­my teraz do naj­waż­niej­sze­go eta­pu — two­rze­nia pli­ku w for­ma­cie PDF.  Doku­ment PDF może­my stwo­rzyć prak­tycz­nie w każ­dym pro­gra­mie, w któ­rym ist­nie­je moż­li­wość dru­ko­wa­nia doku­men­tu. Przy­kład zosta­nie opar­ty na pod­sta­wie popu­lar­ne­go edy­to­ra Word. Otwie­ra­my więc dowol­ny doku­ment Wor­da:

4.) W moim przy­pad­ku jest to zwy­kły tekst bez obraz­ków:

5.) Wybie­ra­my po kolei opcję tak jak na poniż­szym scre­enie (MS Word 2007, jeśli uży­wasz 2003 lub inne­go opcje mogą się zna­czą­co róż­nić):

6.) Uka­że się nam kre­ator dru­ko­wa­nia. Wybie­ra­my dru­kar­kę PDF­Cre­ator i kli­ka­my Ok:

7.) Teraz w okien­ku pro­gra­mu PDF­Cre­ator uzu­peł­nia­my dane wg poniż­sze­go przy­kła­du i kli­ka­my na Zapisz:

8.) W stan­dar­do­wym okien­ku Zapisz jako wska­zu­je­my miej­sce zapi­sa­nia doku­men­tu, wybie­ra­my for­mat PDF i zapi­su­je­my:

9.) Plik w for­ma­cie PDF goto­wy! Otwie­ra­my zapi­sa­ny plik, żeby zoba­czyć rezul­ta­ty:

PODSUMOWANIE

For­mat PDF jest bar­dzo popu­lar­ny. Coraz wię­cej róż­ne­go rodza­ju instruk­cji, pole­ceń itp jest napi­sa­nych wła­śnie w tym for­ma­cie, więc umie­jęt­ność jego two­rze­nia (za dar­mo) oka­zu­je się bar­dzo dobrym roz­wią­za­niem.

Przy­da­je się też zupeł­nie odwrot­na ope­ra­cja, tzn prze­kon­wer­to­wać plik z pdf do wor­da. Znaj­dziesz to tu.

By | 2016-11-26T10:07:43+00:00 Sierpień 19th, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |3 komentarze

3 komentarze

  1. artus2007 19/08/2010 w 13:51- Odpowiedz

    Tak, to praw­da. Moż­na zapi­sy­wać tak­że w innych for­ma­tach (dostęp­ne są do wybo­ru pod­czas try­bu zapi­su)

  2. […] Jeśli chciał­byś zro­bić odwror­nie czy­li stwo­rzyć pdf to pole­cam ten wpis. […]

  3. artus2007 28/12/2010 w 20:40- Odpowiedz

    chy­ba tak samo, a nie odwrot­nie — prze­cież opi­su­ję tu, jak stwo­rzyć PDF

Zostaw komentarz