1 208 odsłony

Sterowniki bez podpisu cyfrowego

Dzisiejszy artykuł zostanie oparty o Windows 8 i 8.1 . W systemach tych została zablokowana możliwość instalowania sterowników, które nie mają podpisanego cyfrowo certyfikatu. Chodzi tutaj o to, aby pochodziły one od zaufanych i znanych dostawców oprogramowania, a nie pobrane „na lewo” z nieznanych źródeł. Z jednej strony jest to dobre rozwiązanie – uchroni nas przed uszkodzeniem systemu. Z drugiej strony jest pewien minus – może się okazać, że podpisane cyfrowo sterowniki nie wystarczą. Co wtedy? Musimy wyłączyć ich rejestrację. O tym dowiesz się z poradnika.

1. Arty­kuł stwo­rzo­ny został na przy­kła­dzie Win­dows 8.1 ale na samej „Ósem­ce” wyglą­da to tak samo. Więc z pora­dy mogą sko­rzy­stać użyt­kow­ni­cy obu sys­te­mów.

2. Pod­pi­sy­wa­nie ste­row­ni­ków musi­my wyłą­czyć w zaawan­so­wa­nym oknie, w któ­rym wybie­ra­my np. tryb awa­ryj­ny. Teo­re­tycz­nie może­my to zro­bić na 2 spo­so­by – ten, któ­ry wybie­rze­my zale­ży od nas.

3. Pierw­szy spo­sób to uru­cho­mie­nie okna bez­po­śred­nio z sys­te­mu Win­dows – najeż­dża­my mysz­ką na pra­wy dol­ny róg ekra­nu i wybie­ra­my Usta­wie­nia i Zmień usta­wie­nia kom­pu­te­ra:

zmien-ustawienia

4. W kolej­nym oknie prze­cho­dzi­my kolej­no do Aktu­ali­za­cje i odzy­ski­wa­nie, a następ­nie Odzy­ski­wa­nie:

5. Po pra­wej stro­nie ekra­nu widzi­my zaawan­so­wa­ne usta­wie­nia doty­czą­ce sys­te­mu Win­dows. Prze­su­wa­jąc pasek nawi­ga­cyj­ny na sam dół kli­ka­my na Uru­chom teraz:uruchom-teraz

6. Kom­pu­ter uru­cho­mi się ponow­nie i zoba­czy­my sto­sow­ne okno. Wybie­ra­my kolej­no Roz­wiąż pro­ble­my, a potem Opcje Zaawan­so­wa­ne:

rozwiaz-problemy

7. Ostat­ni krok to klik­nię­cie na Usta­wie­nie uru­cha­mia­nia i Uru­chom ponow­nie. Po chwi­li zoba­czy­my zaawan­so­wa­ne menu wybo­ru. Po pro­stu kli­ka­my na kla­wia­tu­rze na cyfrę 7 i w ten spo­sób sys­tem uru­cho­mi się ponow­nie z już wyłą­czo­nym try­bem wymu­sza­nia pod­pi­sy­wa­nia ste­row­ni­ków:

podpis-sterownika

8. Dru­gi spo­sób pole­ga na tym, aby po uru­cho­mie­niu kom­pu­te­ra naci­skać wciąż kla­wisz F8 – w ten spo­sób po chwi­li powin­no uka­zać się okno z PKT 6 tego arty­ku­łu. Po czę­ści dostęp do tych okien opi­sy­wa­li­śmy już na naszym por­ta­lu oma­wia­jąc uru­cha­mia­nie try­bu awa­ryj­ne­go.

9. Teraz, gdy pod­pi­sy są już wyłą­czo­ne może­my bez pro­ble­mu zain­sta­lo­wać każ­dy ste­row­nik. Tak wyglą­da w moim przy­pad­ku błąd o nie­moż­no­ści insta­la­cji ste­row­ni­ka do kar­ty gra­ficz­nej AMD:

and-radeon

 

By | 2016-11-26T10:07:21+00:00 Marzec 14th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz