2 986 odsłony

Sprawdzenie napięcia naszego blaszaka

Zasi­lacz to waż­ny ele­ment zesta­wu kom­pu­te­ra. Trze­ba go odpo­wied­nio dobrać do pozo­sta­łych kom­po­nen­tów, aby wszyst­ko dzia­ła­ło spraw­nie bez nie­ocze­ki­wa­nych nie­spo­dzia­nek. Dla­te­go dobrze jest spraw­dzić napię­cie nasze­go kom­pu­te­ra. Wie­lu oso­bom mogło­by spra­wić pro­blem zmie­rze­nia napię­cia zasi­la­cza. Aby to zro­bić nale­ży mieć:

Mier­nik elek­tro­nicz­ny-taki za ok.15 zł powi­nien wystar­czyć, aby mie­rzył napię­cie do dwóch miejsc za prze­cin­kiem

Śru­bo­kręt-do odkrę­ce­nia bocz­nej obu­do­wy kom­pu­te­ra.

Jakiś dłu­go­pis i kart­kę papie­ru — aby zapi­sać nasz wynik napięć

Do pomia­ru będzie­my uży­wać wty­czek

MOLEX i P1 24pin 

Zaczy­na­my

Będzie­my mie­rzyć nastę­pu­ją­ce napię­cia: 12V, 5V i 3,3V w IDLE(w spo­ko­ju) i w STRESIE

Zacznie­my od IDLE, nale­ży włą­czyć jakiś pro­gram do odtwa­rza­nia muzy­ki, komu­ni­ka­tor i jakąś prze­glą­dar­kę

Aby zmie­rzyć napi­cie 12V nale­ży zna­leźć wol­ną wtycz­kę MOLEX lub wyjąć ją z np. napę­du i wło­żyć czer­wo­ną koń­ców­kę mier­ni­ka do żół­te­go kabla a czar­ną koń­ców­kę do czar­ne­go kabla.

Aby zmie­rzyć napię­cie 5V nale­ży do tej samej wtycz­ki wło­żyć czer­wo­ną koń­ców­kę do czer­wo­ne­go kabla a czar­ną koń­ców­kę do czar­ne­go kabla.

Aby zmie­rzyć napię­cie 3,3V nale­ży zna­leźć wtycz­kę P1 24pin (jest to naj­więk­sza wtycz­ka wycho­dzą­ca z zasi­la­cza któ­ra się wpi­na w pły­tę głów­ną) i czer­wo­ną koń­ców­kę mier­ni­ka wło­żyć do poma­rań­czo­we­go kabla a czar­ną koń­ców­kę do czar­ne­go kabla.

Aby spraw­dzić napię­cie w stre­sie nale­ży powtó­rzyć czyn­no­ści tyl­ko zamiast włą­czo­ne­go odtwa­rza­cza muzy­ki, prze­glą­dar­ki i komu­ni­ka­to­ra nale­ży np. uru­cho­mić pro­gram 3DMARK, aby obcią­żył nasz kom­pu­ter.

Aby zasi­lacz dzia­łał popraw­nie jego napię­cie musi się mie­ścić w gra­ni­cy:

12V  —  od 11,40V do 12,60V

5V  —  od 4,75V do 5,25V

3,3V  —  od 3,14V do 3,47V

Jeże­li wyni­ki nie miesz­czą się  w tym gra­ni­cach ozna­cza to że albo zasi­lacz jest uszko­dzo­ny albo nasz sprzęt jest dla nie­go za moc­ny.

By | 2016-11-26T10:07:54+00:00 Kwiecień 6th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Artus2007 06/04/2010 w 18:12- Odpowiedz

    Bar­dzo dobrze opi­sa­ne, spraw­dza­łem napię­cie tym spo­so­bem u sie­bie i wszyst­ko dzia­ła jak nale­ży :)

Zostaw komentarz