2 982 odsłony

Sprawdź tryb pracy HDD

Stan­dar­do­wo dysk twar­dy (HDD) powi­nien pra­co­wać w try­bie DMA (Direct memo­ry access). Może się jed­nak oka­zać, że jest on usta­wio­ny na tryb pra­cy PIO. Takie usta­wie­nie może powo­do­wać róż­ne pro­ble­my z dys­kiem i kon­flik­ty sprzę­to­we wte­dy, gdy o tym nie wie­my. Z arty­ku­łu dowiesz się, jak w bar­dzo pro­sty spo­sób zmie­nić tryb pra­cy HDD z PIO na DMA (jeśli został zmie­nio­ny).

SPOSÓB 1 — Spraw­dze­nie Mene­dże­ra Urzą­dzeń

1.) Prze­cho­dzi­my do Mene­dże­ra urzą­dzeń. Aby tego doko­nać prze­cho­dzi­my kolej­no do: Mój Kom­pu­ter – >PPM na wol­ne miej­sce – >Wła­ści­wo­ści – >Zakład­ka Sprzęt – >Mene­dżer urzą­dzeń:

2.) Na liście sprzę­tu odszu­ku­je­my Kon­tro­le­ry IDE ATA/ATAPI — roz­wi­ja­my gałąź i odszu­ku­je­my Pod­sta­wo­wy kanał IDE. Kli­ka­my PPM i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści:

3.) Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Usta­wie­nia zaawan­so­wa­ne. Spraw­dza­my, czy Tryb trans­fe­ru usta­wio­ny jest na DMA. Jeśli tak jest, wszyst­ko jest w porząd­ku. Jeśli nato­miast wid­nie­je tam PIO musi­my odin­sta­lo­wać ste­row­nik. Kli­ka­my więc na odin­sta­luj w zakład­ce Ste­row­nik i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter:

SPOSÓB 2 — Spraw­dze­nie w pro­gra­mie HD TUNE

1.) Tryb pra­cy może­my tak­że spraw­dzić za pomo­cą pro­gra­mu HD TUNE (bez pro­ble­mu znaj­dzie­my go na por­ta­lach z dar­mo­wym opro­gra­mo­wa­niem). Tryb odczy­ta­my z zakład­ki INFO:

2.) Dodat­ko­wo wyko­nu­je­my test, aby spraw­dzić, czy pro­gram się nie pomy­lił. Kli­ka­my na Bench­mark i cze­ka­my spo­koj­nie na zakoń­cze­nie testu.

PODSUMOWANIE

Popraw­ność pra­cy dys­ku twar­de­go jest bar­dzo waż­na. Unik­nie­my w ten spo­sób wie­lu pro­ble­mów, a tak­że zyska­my na wydaj­no­ści.

By | 2016-11-26T10:07:38+00:00 Kwiecień 12th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz