1 232 odsłony

Sprawdź kto korzysta z Twojego internetu

Dochodzisz do wniosku, że Twój Internet nagle spowolnił? Pliki pobierają się wolniej, a strony wczytują się dłużej? Jeśli problemy od strony usługodawcy mamy wykluczone i wszystko z jego strony przebiega w porządku to warto sprawdzić, czy ktoś niepowołany nie korzysta z naszej sieci. Mając w domu router i sieć bezprzewodową z kiepskim hasłem możemy spostrzec, że ktoś korzysta z naszego Internetu – może to akurat wścibski sąsiad, któremu nie chce się opłacać abonamentu i kradnie nam Internet.

1. W arty­ku­le opi­su­ję swój router D-Link DIR 615. W innych route­rach ope­ra­cja powin­na wyglą­dać podob­nie, mogą róż­nić się jedy­nie okna kon­fi­gu­ra­cyj­ne oraz adres IP urzą­dze­nia. W moim przy­pad­ku adres IP route­ra to 168.0.1 Wpi­su­ję go w pasku adre­su prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, by przejść do usta­wień kon­fi­gu­ra­cyj­nych:

dlink-login2. Teraz nale­ży zalo­go­wać się do pane­lu kon­fi­gu­ra­cyj­ne­go route­ra. Wpi­su­je­my hasło, któ­re usta­wi­li­śmy sobie na samym począt­ku gdy pod­łą­cza­li­śmy router:

dlink-admin

3. Po pomyśl­nym zalo­go­wa­niu musi­my spraw­dzić, kto tak napraw­dę korzy­sta z nasze­go Inter­ne­tu. W moim przy­pad­ku prze­cho­dzi­my do zakład­ki STATUS:

dlink-status

4. Prze­cho­dząc na sam dół wyświe­tlo­nej stro­ny zoba­czy­my, jakie urzą­dze­nia łączy­ły się z naszą sie­cią, a tak­że zoba­czy­my tam ich nume­ry IP i adres MAC. Są to kom­pu­te­ry i urzą­dze­nia dzia­ła­ją­ce w naszej sie­ci LAN. Jeśli zoba­czy­my na liście urzą­dze­nia, któ­re są nam nie zna­ne musi­my zain­ter­we­nio­wać i zmie­nić jak naj­szyb­ciej hasło. Jeśli urzą­dze­nia są nam zna­ne może­my być spo­koj­ni, acz­kol­wiek war­to zmie­nić hasło co jakiś czas. W moim przy­pad­ku nie ma nic nie­po­ko­ją­ce­go, ponie­waż wszyst­kie wyświe­tlo­ne na liście urzą­dze­nia są mi zna­ne:

dlink-status

5. Aby zmie­nić hasło do sie­ci bez­prze­wo­do­wej musi­my przejść do zakład­ki SETUP, a następ­nie klik­nąć pozy­cję WIRELESS SETTINGS. Na samym dole stro­ny widocz­ny jest przy­cisk o nazwie Manu­al Wire­less Network Setup. Kli­ka­my go by przejść dalej:

dlink-setup6. W otwar­tym oknie prze­cho­dzi­my na sam dół stro­ny – tam widzi­my pole zaty­tu­ło­wa­ne PRE-SHARED KEY. To tutaj defi­niu­je­my hasło do naszej sie­ci bez­prze­wo­do­wej. Naj­le­piej wpi­sać moc­ne i bez­piecz­ne hasło. A jeśli mamy pro­blem z jego zapa­mię­ta­niem war­to spi­sać je np. na kart­ce papie­ru i scho­wać w bez­piecz­ne miej­sce tak, aby nikt nie­po­wo­ła­ny nie miał do nie­go dostę­pu:

pre-shared-key7. Po zmia­nie hasła zamy­ka­my prze­glą­dar­kę. Od tej chwi­li hasło zosta­ło zmie­nio­ne. Jeśli oka­że się, że sys­tem roz­łą­czy się z sie­cią i zażą­da poda­nia nowe­go hasła – to tak też uczyń­my.

By | 2016-11-26T10:07:20+00:00 Marzec 27th, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz