1 159 odsłony

Sposób na ulotną pamięć

Masz pro­ble­my z zapa­mię­ta­niem waż­nych haseł, nume­rów kont, pinów i innych waż­nych nume­rów? Sko­rzy­staj z apli­ka­cji opi­sa­nej w tym wła­śnie arty­ku­le. Nie będziesz musiał zapa­mię­ty­wać wszyst­kich uży­wa­nych przez Cie­bie haseł. Wystar­czy, że usta­wisz jed­no głów­ne hasło dla pro­gra­mu, a on zadba o resz­tę. Pro­gram dodat­ko­wo szy­fru­je prze­cho­wy­wa­ne dane, aby zapo­biec ich kra­dzie­ży. Zapra­szam do lek­tu­ry.

Pro­gram jest na licen­cji fre­ewa­re, tzn, że może być roz­po­wszech­nia­ny i uży­wa­ny bez żad­nych opłat. Mini­mal­ne wyma­ga­nia:

Win­dows 98/Me/2000/XP/Vista/2003/7

Ok 5mb wol­nej prze­strze­ni dys­ko­wej

UWAGA!!! Jest to star­sza wer­sja pro­gra­mu, któ­ra może nie współ­pra­co­wać popraw­nie z Win­dows Vista i 7.

1.) Pierw­sze, co musi­my zro­bić to pobrać pro­gram o nazwie KeePass Pas­sword Safe. Znaj­dzie­my go down­lo­ad1 down­lo­ad2. Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my. Głów­ne okno pro­gra­mu pre­zen­tu­je się nastę­pu­ją­co:

2.) Przy­szła pora na stwo­rze­nie nowej bazy haseł, któ­ra będzie chro­nić (tak­że za pomoc hasła) pozo­sta­łe nasze dane. Kli­ka­my w tym celu na File i wybie­ra­my New. Uka­że nam się takie oto okien­ko:

3.) We wyszcze­gól­nio­nym polu poda­je­my nasze głów­ne hasło, któ­re będzie chro­ni­ło naszych pozo­sta­łych haseł i pouf­nych danych. Hasło jest naj­bez­piecz­niej­sze wte­dy, gdy pasek zapeł­ni się na zie­lo­no. Wpi­su­je­my więc wybra­ne przez nas hasło i kli­ka­my Ok. Pamię­taj­my!  Musi­my je zapa­mię­tać!:

4.) W kolej­nym oknie powta­rza­my nasze hasło i kli­ka­my Ok:

5.) Po wpi­sa­niu hasła pro­gram powró­ci do głów­ne­go okna, z tym, że po lewej stro­nie uka­że się lista kate­go­rii haseł:

Win­dows — kate­go­ria doda­wa­nia haseł sys­te­mo­wych np. hasła do Win­dows.

Network — kate­go­ria doda­wa­nia haseł sie­cio­wych np. do inter­ne­tu.

Inter­net — kate­go­ria doda­wa­nia haseł inter­ne­to­wych np. z prze­gla­da­rek.

Home­ban­king — kate­go­ria doda­wa­nia róż­nych haseł np. dla kont ban­ko­wych, kart kre­dy­to­wych itp.

6.) Wybie­ra­my wybra­na przez nas kate­go­rię i kli­ka­my na bia­łym polu po pra­wej stro­nie pro­gra­mu PPM (pra­wym przy­ci­skiem myszy) i z menu kon­tek­sto­we­go wybie­ra­my Add Entry… :

7.) Uzu­peł­nia­my poniż­sza tabe­lę w taki spo­sób, jak na poniż­szym scre­enie, z tym, że poda­je­my wła­sne dane:

8.) Opcjo­nal­nie może­my dodać tyle haseł do bazy, ile potrze­bu­je­my. Jeśli już wszyst­kie doda­my, kli­ka­my na File i Save As, żeby zapi­sać bazę. Wpi­su­je­my nazwę bazy i kli­ka­my na Zapisz:

9.) Gdy będzie­my chcie­li przy­po­mnieć sobie dane hasło, otwie­ra­my pro­gram i wpi­su­je­my tyl­ko hasło głów­ne.

PODSUMOWANIE

Każ­de­mu z nas może się zda­rzyć taka sytu­acja, że zapo­mni­my waż­ne hasła. opi­sa­ny prze­ze mnie pro­gram na “Ulot­ną pamięć” spraw­dza się bar­dzo dobrze w prze­cho­wy­wa­niu i szy­fro­wa­niu haseł, pinów czy pouf­nych danych.

By | 2016-11-26T10:07:49+00:00 Czerwiec 25th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz