24 422 odsłony

Sposób na sprawdzenie, czy nasza karta graficzna nie jest uszkodzona

 Cza­sem może­my mieć wąt­pli­wo­ści co do naszej kar­ty gra­ficz­nej. W grach wyświe­tla­ją się dziw­ne kre­chy, gra­fi­ka odma­wia posłu­szeń­stwa czy widzi­my arte­fak­ty. Są spo­so­by na prze­te­sto­wa­nie naszej kar­ty i spraw­dze­nie, czy dzia­ła popraw­nie, czy jest z nią coś nie tak. Pro­gram obcią­ża pra­wie mak­sy­mal­nie Pro­ce­sor kar­ty gra­ficz­nej (GPU), co skut­ku­je tym, że nie­mal­że natych­miast może­my wykryć uster­kę. Przed­sta­wię tu jeden spraw­dzo­ny spo­sób.

1.)Pierw­szą rze­czą, jaką powin­ni­śmy zro­bić jest pobra­nie dar­mo­we­go narzę­dzia Video Card Sta­bi­li­ty Test z tego lin­ku

2.)Insta­lu­je­my pro­gram, następ­nie go uru­cha­mia­my. Wci­ska­my Start i uru­cha­mia­my w ten spo­sób test obcią­że­nia GPU:

3.)Ten test jest tra­wa prak­tycz­nie w nie­skoń­czo­ność. Może­my go prze­rwać kli­ka­jąc na Stop. Pod­czas testu, gdy oka­że się, że kar­ta jest uszko­dzo­na, zosta­nie­my o tym powia­do­mie­ni błę­da­mi. W cza­sie testu GPU jest jak wcze­śniej wspo­mnia­łem pra­wie mak­sy­mal­nie obcią­żo­ny. Jeśli po dłu­gi teście nie ma błę­dów, ozna­cza to, że z naszą kar­tą gra­ficz­ną nie ma żad­nych pro­ble­mów.

By | 2016-11-26T10:07:55+00:00 Kwiecień 5th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

 1. Adrian 10/11/2011 w 12:25- Odpowiedz

  Mam pyta­nie. Wyko­na­łem test na tym pro­gra­mie powy­żej i wyświe­tlił się błąd -

  Moni­tor Plug and Play
  NVIDIA GeFor­ce 9500 GT
  1280x960
  WIN5.1 Doda­tek Servi­ce Pack 3
  DirectX 9.0c instal­led
  Gene­ric appli­ca­tion error.
  ERROR: -2005530518

  Chciał­bym zapy­tać cze­go doty­czy i jak go napra­wić.

Zostaw komentarz