2 769 odsłony

Speedtest dla WordPress

Tester prędkości internetu możesz łatwo użyć na kilku oferujących tą usługę stronach, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę speedtest, a wyświetli się wiele propozycji pomiaru łącza, za które płacisz. W poradniku przedstawie w jaki sposób zainstalować speedtest mini OOKLA na wybranym szablonie wordpress’a.

W momen­cie pisa­nia tego porad­ni­ka nie zna­la­złem cie­ka­we­go plu­gi­na, któ­ry mógł­by uła­twić spra­wę dla­te­go opi­sze krok po kro­ku co nale­ży zro­bić aby na jed­nej z pod­stron swo­jej stro­ny lub blo­ga mieć jeden z lep­szych spe­ed­te­stów w inter­ne­cie.

Pobierz
Na począ­tek musisz pobrać pacz­kę spa­ko­wa­nych pli­ków, któ­re wrzu­cisz na swój ser­wer. Zro­bisz to wyłącz­nie po zalo­go­wa­niu, więc utwórz kon­to w ser­wi­sie speedtest.net
Pobierz

1. Upload plików na serwer

Image Description

Po ścią­gnię­ciu pacz­ki oraz roz­pa­ko­wa­niu jej musisz wrzu­cić zawar­tość do nowo utwo­rzo­ne­go kata­lo­gu na ser­we­rze. Naj­le­piej w dome­nie Two­jej stro­ny. W tym celu użyj Fil­le­zil­la lub Total Com­man­der.

Ja utwo­rzy­łem fol­der o nazwie test, dzię­ki cze­ku łatwiej mi się z zewnątrz dostać do tej pod­stro­ny, gdyż nazwa jest pro­sta. Czy­li toin.pl/test lecz nie o to nam cho­dzi tyl­ko o wsta­wie­nie tej ani­ma­cji na jed­ną z naszych pod­stron sza­blo­nu WP.

Pamię­taj o wybo­rze pli­ku index.html! Ja zde­cy­do­wa­łem się na wer­sję PHP więc usu­ną­łem “php” z nazwy pli­ku.

2. Utwórz stronę w WP

Teraz musisz utwo­rzyć nową stro­nę gdzie wkle­isz kod z pli­ku index.html

<table width="100%" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="center"><!-- BEGIN SPEED TEST - DO NOT ALTER BELOW-->
<script type="text/javascript" src="http://twojadomena.pl/test/speedtest/swfobject.js?v=2.2"></script>

<div id="mini-demo" style="text-align: center;">Uwaga! Speedtest.net Mini potrzebuje co najmniej wersje 8 Flash. Proszę<a href="http://get.adobe.com/flashplayer/">zaktualizuj go.</a>.</div>

<!--/mini-demo--><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var flashvars = { 			upload_extension: "php" 		}; 		var params = { 			wmode: "transparent", 			quality: "high", 			menu: "true", 			allowScriptAccess: "always" 		}; 		var attributes = {}; 		swfobject.embedSWF("http://twojadomena.pl/test/speedtest.swf?v=2.1.8", "mini-demo", "400", "250", "9.0.0", "speedtest/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);
// ]]></script>
<!-- END SPEED TEST - DO NOT ALTER ABOVE --></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. Edycja kodu

Teraz zmień kod tak aby prze­kie­ro­wać lin­ki w nim zawar­te na pli­ki wrzu­co­ne na ser­wer. Edy­tuj dokład­nie 2 lin­ki, czy­li zamiast “two­ja­do­me­na” wpisz aktu­al­ną. Następ­nie upew­nij się, że pli­ki są na pew­no w poda­nych loka­li­za­cjach.

4. Objaśnienia kodu

align="center"  — tester poka­że się na środ­ku stro­ny

wmode: "transparent" - tester będzie przeźroczysty, alternatywnie "opaque

quality: "high" - jakość testera, alternatywnie "low"

"400", "250", - szerokość i wysokość

5. Przekierowanie domeny na stronę WP (opcjonalnie)

Pomiar pręd­ko­ści powi­nien wyświe­tlać się już popraw­nie. W moim przy­pad­ku to nastę­pu­ją­cy link toin.pl/speedtest lecz chciał­bym aby stro­na ta otwie­ra­ła się po wpi­sa­niu sub­do­me­ny w prze­glą­dar­kę. Cho­dzi o adres test.toin.pl któ­ry utwo­rzy­łem w pane­lu admi­ni­stra­to­ra home.pl.

W tym celu do kata­lo­gu test utwo­rzo­ne­go wcze­śniej (ptk1) edy­tu­ję nazwę pli­ku index.html na taki któ­ry nie będzie dzia­łał, gdyż tą dome­nę chce­my wyko­rzy­stać do prze­kie­ro­wa­nia na stro­nę WP, a nie na index.html któ­ry w kata­lo­gu test. Czy­li np zmie­niam na 1index.html (przy zało­że­niu że sub­do­me­na jest na ten kata­log prze­kie­ro­wa­na).

Teraz naj­waż­niej­sze… Musi­my utwo­rzyć plik .htac­cess w któ­rym okre­śli­my gdzie ma być prze­kie­ro­wa­nie.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?mojadomena.pl [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^$
RewriteRule ^(.*)  [L,R=301]

6. Podsumowanie

Tester opi­sa­ny w tym porad­ni­ku jest jed­nym z wie­lu dostęp­nych za dar­mo w inter­ne­cie. Wybra­łem go, gdyż ofe­ru­je wybra­nie innych ser­we­rów do testów zaraz po zakoń­cze­niu pierw­sze­go. Waż­ne jest to z tego powo­du, że nie moż­na swo­ich wyni­ków opie­rać wyłącz­nie na jed­nym pomia­rze. Dla­te­go zawsze sprawdź inne spe­ed­te­sty. Waż­ne aby przed przy­stą­pie­niem do testu łącza wyłą­czyć wszyst­kie apli­ka­cje korzy­sta­ją­ce z usług inter­ne­to­wych m.in. apli­ka­cje P2P, mena­dże­ry pobie­ra­nia pli­ków itp. Na czas prze­pro­wa­dze­nia testów wska­za­ne jest wyłą­czyć rów­nież wszel­kie zapo­ry sie­cio­we oraz opro­gra­mo­wa­nie anty­wi­ru­so­we.

War­to spraw­dzić speed-test.net.pl oraz speedtest.pl/mini

By | 2016-11-26T10:07:25+00:00 Kwiecień 21st, 2014|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz