Sony Ericsson W300i Manual PL

Pełnej specy­fikacji tego mod­elu nie trze­ba przed­staw­iać. Pełny jego opis zna­jdziemy np NA TEJ STRONIE . Dzię­ki temu porad­nikowi dowiesz się, jak w prosty sposób roze­brać ten mod­el SE bez najm­niejszych prob­lemów. Częś­ci, które doty­chczas mogłeś wymienić w ser­wisie możesz wymienić samemu w domu. Budowa nie jest skom­p­likowana, więc każdy powinien sobie poradz­ić.

1.) Pier­wszym krok­iem jest zdję­cie klap­ki baterii oraz wyciąg­nię­cie samej baterii i kar­ty sim:

2.) Następ­nie musimy ściągnąć pokry­wę głośni­ka, aby dostać się do ukry­tych śrubek. Pokry­wę delikat­nie pod­ważamy płaskim narzędziem:

3.) Ter­az mamy dostęp do wszys­t­kich śrubek. Odkrę­camy je:

4.) Po odkręce­niu śrubek pod­ważamy przód obu­dowy. Tak jak wcześniej może­my użyć np płask­iego noża:

5.) Po ściąg­nię­ciu obu­dowy wyj­mu­je­my płytę główną. UWAGA!!! Najpierw odczepi­amy od niej taśmę, żeby niczego nie uszkodz­ić:

6.) Ter­az najtrud­niejszy krok. Taś­ma LCD prze­chodzi pomiędzy obu­dowa­mi tzn pomiędzy zgię­ciem. Należy rozczepić delikat­nie obie połów­ki obu­dowy i wyciągnąć taśmę:

7.) Pod­ważamy płaskim nożykiem przed­nią część odbu­dowy (tą, na której jest mały zewnętrzny LCD), a następ­nie zde­j­mu­je­my ją:

8.) Mamy dostęp do kole­jnych śrubek. Odkrę­camy je i zde­j­mu­je­my tą część obu­dowy:

9.) Musimy ter­az pod­ważyć delikat­nie wyświ­et­lacz i odpiąć taśmę. Wyj­mu­je­my ją i może­my w tym momen­cie ją wymienić, jeśli mamy taką potrze­bę:

10.) Jeśli dodatkowo chce­my wymienić wyświ­et­lacz to nie zapom­i­na­jmy o odczepi­e­niu taśmy łączącej płytę główną z kamerą:

PODSUMOWANIE

Wymi­ana elemen­tów w domowym zaciszu może okazać się przy­datna. Zaoszczędz­imy w ten spo­sób trochę pieniędzy na wymi­an­ie drob­nych elemen­tów w komisach. Należy pamię­tać o szczegól­nej ostrożność, aby nie uszkodz­ić tele­fonu!

By |2016-11-26T10:07:47+00:00Lipiec 19th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. guzik 15/02/2012 w 23:39 - Odpowiedz

    Jakie jest oznacze­nie śrubokrę­ta?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.