3 589 odsłony

Sony Ericsson W300i Manual PL

Peł­nej spe­cy­fi­ka­cji tego mode­lu nie trze­ba przed­sta­wiać. Peł­ny jego opis znaj­dzie­my np NA TEJ STRONIE . Dzię­ki temu porad­ni­ko­wi dowiesz się, jak w pro­sty spo­sób roze­brać ten model SE bez naj­mniej­szych pro­ble­mów. Czę­ści, któ­re dotych­czas mogłeś wymie­nić w ser­wi­sie możesz wymie­nić same­mu w domu. Budo­wa nie jest skom­pli­ko­wa­na, więc każ­dy powi­nien sobie pora­dzić.

1.) Pierw­szym kro­kiem jest zdję­cie klap­ki bate­rii oraz wycią­gnię­cie samej bate­rii i kar­ty sim:

2.) Następ­nie musi­my ścią­gnąć pokry­wę gło­śni­ka, aby dostać się do ukry­tych śru­bek. Pokry­wę deli­kat­nie pod­wa­ża­my pła­skim narzę­dziem:

3.) Teraz mamy dostęp do wszyst­kich śru­bek. Odkrę­ca­my je:

4.) Po odkrę­ce­niu śru­bek pod­wa­ża­my przód obu­do­wy. Tak jak wcze­śniej może­my użyć np pła­skie­go noża:

5.) Po ścią­gnię­ciu obu­do­wy wyj­mu­je­my pły­tę głów­ną. UWAGA!!! Naj­pierw odcze­pia­my od niej taśmę, żeby nicze­go nie uszko­dzić:

6.) Teraz naj­trud­niej­szy krok. Taśma LCD prze­cho­dzi pomię­dzy obu­do­wa­mi tzn pomię­dzy zgię­ciem. Nale­ży roz­cze­pić deli­kat­nie obie połów­ki obu­do­wy i wycią­gnąć taśmę:

7.) Pod­wa­ża­my pła­skim noży­kiem przed­nią część odbu­do­wy (tą, na któ­rej jest mały zewnętrz­ny LCD), a następ­nie zdej­mu­je­my ją:

8.) Mamy dostęp do kolej­nych śru­bek. Odkrę­ca­my je i zdej­mu­je­my tą część obu­do­wy:

9.) Musi­my teraz pod­wa­żyć deli­kat­nie wyświe­tlacz i odpiąć taśmę. Wyj­mu­je­my ją i może­my w tym momen­cie ją wymie­nić, jeśli mamy taką potrze­bę:

10.) Jeśli dodat­ko­wo chce­my wymie­nić wyświe­tlacz to nie zapo­mi­naj­my o odcze­pie­niu taśmy łączą­cej pły­tę głów­ną z kame­rą:

PODSUMOWANIE

Wymia­na elemen­tów w domo­wym zaci­szu może oka­zać się przy­datna. Zaosz­czę­dzi­my w ten spo­sób tro­chę pie­nię­dzy na wymia­nie drob­nych elemen­tów w komi­sach. Nale­ży pamię­tać o szczegól­nej ostroż­ność, aby nie uszko­dzić tele­fo­nu!

By | 2016-11-26T10:07:47+00:00 Lipiec 19th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. guzik 15/02/2012 w 23:39- Odpowiedz

    Jakie jest ozna­cze­nie śru­bo­krę­ta?

Zostaw komentarz