1 262 odsłony

SmitFraudFix — likwidujemy szpiegów (XP)

Kom­pu­ter bar­dzo szyb­ko może ulec zara­że­niu pro­gra­ma­mi szpie­gow­ski­mi. Nie zawsze wystar­czy tutaj sku­tecz­ny anty­wi­rus, ponie­waż szpieg może zaszyć się gdzieś głę­bo­ko w sys­te­mie lub po pro­stu zwy­kły pro­gram anty­wi­ru­so­wy go nie wykry­je. Z tego arty­ku­łu dowiesz się, jak zli­kwi­do­wać szpie­gów  sys­te­mie za pomo­cą pro­gra­mu Smit­Fraud­Fix.

1.) Pro­gram może­my pobrać kli­ka­jąc tutaj KLIK . Jest to wer­sja 2423. Pro­gram wystar­czy uru­cho­mić kli­ka­jąc dwu­krot­nie na pobra­ny plik. Zaraz po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu ujrzy­my okno z infor­ma­cją doty­czą­cą auto­ra pro­gra­mu — aby zamknąć okno wci­ska­my dowol­ny kla­wisz. Zoba­czy­my głów­ne okien­ko Smit­Fraud­Fix:

2.) Naj­pierw musi­my spraw­dzić sys­tem pod kątem szpie­gow­skie­go opro­gra­mo­wa­nia. W tym celu wybie­ra­my pozy­cję Search wci­ska­jąc na kla­wia­tu­rze cyfrę 1 :

3.) Pro­gram roz­pocz­nie teraz ska­no­wa­nie kom­pu­te­ra w poszu­ki­wa­niu opro­gra­mo­wa­nia szpie­gu­ją­ce­go. W tym cza­sie nie jest zale­ca­ne wyko­ny­wa­nie jakich­kol­wiek dzia­łań na kom­pu­te­rze, ponie­waż może to wydłu­żyć ska­no­wa­nie lub nawet sfał­szo­wać wyni­ki.

Isto­ta uwa­ga! W cza­sie ska­no­wa­nia anty­wi­rus może gene­ro­wać infor­ma­cje o zło­śli­wym opro­gra­mo­wa­niu wykry­tym w pro­gra­mie. Nie nale­ży się tym przej­mo­wać, ponie­waż pro­gram nie zawie­ra szko­dli­we­go kodu. Naj­le­piej wyłą­czyć pro­gram anty­wi­ru­so­wy na czas uży­cia Smit­Fraud­Fix.

4.) Po kil­ku minu­tach (czas ska­no­wa­nia zale­ży od kom­pu­te­ra i ilo­ści ska­no­wa­nych pli­ków) pro­gram wyge­ne­ru­je raport w posta­ci pli­ki tek­sto­we­go. Jeśli sys­tem jest czy­sty od szpie­gow­skie­go opro­gra­mo­wa­nia to na tym eta­pie może­my zakoń­czyć ska­no­wa­nie. Jeśli jed­nak raport wyka­że, że sys­tem zawie­ra szko­dli­we opro­gra­mo­wa­nie, powin­ni­śmy przejść do kolej­ne­go kro­ku.

5.) Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter i tym razem prze­cho­dzi­my do try­bu awa­ryj­ne­go. Aby tego doko­nać, pod­czas uru­cha­mia­nia kom­pu­te­ra, gdy jesz­cze widzi­my czar­ne tło wci­ska­my kli­ka razy kla­wisz F8. Ujrzy­my takie okno, w któ­rym wybie­ra­my Tryb awa­ryj­ny:

6.) Po zalo­go­wa­niu się na swo­je kon­to zoba­czy­my komu­ni­kat, że sys­tem Win­dows dzia­ła w try­bie awa­ryj­nym. Kli­ka­my na Tak by przejść do try­bu awa­ryj­ne­go:

7.) Będąc w try­bie awa­ryj­nym ponow­nie uru­cha­mia­my pro­gram. Okien­ko z infor­ma­cją od auto­ra ponow­nie zatwier­dza­my dowol­nym kla­wi­szem. Tym razem wybie­ra­my opcję Cle­an wci­ska­jąc kla­wisz 2 na kla­wia­tu­rze:

8.) Pro­gram roz­pocz­nie usu­wa­nie zain­fe­ko­wa­nych pli­ków. Jeśli oka­że się, że znik­ną iko­ny z pul­pi­tu lub anty­wi­rus zno­wu zacznie zasy­py­wać nas komu­ni­ka­ta­mi, to nie wpa­daj­my w pani­kę — to nor­mal­ny objaw. Dla pew­no­ści lepiej jest wyłą­czyć pro­gram anty­wi­ru­so­wy przed uru­cho­mie­niem pro­ce­su dezyn­fek­cji.

9.) Jeśli apli­ka­cja zapy­ta o oczysz­cze­nie reje­stru oczy­wi­ście zga­dza­my się na wci­ska­jąc Y i następ­nie Enter:

10.) Zacznie się usu­wa­nie klu­czy reje­stru, któ­re były powią­za­ne z opro­gra­mo­wa­niem szpie­gu­ją­cym. Po uda­nym ska­no­wa­niu i oczysz­cze­niu kom­pu­te­ra zamy­ka­my pro­gram naci­skać Q i uru­cha­mia­my kom­pu­ter ponow­nie, tym razem logu­jąc się do nor­mal­ne­go try­bu.

PODSUMOWANIE

Pro­gram Smit­Fraud­Fix jest bar­dzo potęż­nym narzę­dziem do wal­ki ze szpie­gow­skim opro­gra­mo­wa­niem. Zale­ca­na jest szcze­gól­na ostroż­ność pod­czas uży­wa­nia apli­ka­cji — użyt­kow­nik doko­nu­je tego na wła­sną odpo­wie­dzial­ność mimo tego, że arty­kuł został opra­co­wa­ny bar­dzo sta­ran­nie.

By | 2016-11-26T10:07:36+00:00 Maj 21st, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz