1 298 odsłony

Sieć bezprzewodowa jeszcze szybsza

Jeśli nie mamy ocho­ty korzy­stać z sie­ci prze­wo­do­wej, a metry kabli spra­wia­ją nam kło­pot, powin­ni­śmy łączyć się z sie­cią bez­prze­wo­do­wo. Każ­da kar­ta bez­prze­wo­do­wa ofe­ru­je wykry­wa­nie sie­ci nie­mal­że natych­mia­sto­wo, lecz pro­gram Net­Stum­bler ofe­ru­je wykry­wa­nie sie­ci bez­prze­wo­do­wych w jesz­cze szyb­szym tem­pie. Z arty­ku­łu dowiesz się, jak wykryć za pomo­cą apli­ka­cji róż­ne sie­ci bez­prze­wo­do­we bar­dzo szyb­ko oraz, jak z nich korzy­stać.

1.) Pro­gram Net­Stum­bler pobie­rze­my z tego ser­wi­su KLIK. Insta­la­cja prze­bie­ga stan­dar­do­wo — opie­ra się na kil­ku klik­nię­ciach, więc nie będę jej opi­sy­wać. Po zain­sta­lo­wa­niu apli­ka­cji uru­cha­mia­my ją. Ujrzy­my głów­ne okno:

2.) Według moje­go przy­kła­du pro­gram wykrył kil­ka bez­prze­wo­do­wych sie­ci i to w dość szyb­kim okre­sie cza­su, a o to nam wła­śnie cho­dzi­ło. Kli­ka­jąc dwu­krot­nie na sieć może­my się z nią w każ­dej chwi­li połą­czyć. Jed­nak licz­ba infor­ma­cji w apli­ka­cji jest dość spo­ra, więc pozwo­lę je sobie wyja­śnić:

MAC — jest to adres MAC naszej kar­ty bez­prze­wo­do­wej, dzię­ki nie­my ziden­ty­fi­ku­je­my inne urzą­dze­nia.

SSID — iden­ty­fi­ka­tor sie­ci, któ­ry nada­je oso­ba, któ­ra daną sie­cią zarzą­dza (admi­ni­stra­tor).

Name — nazwa sie­ci.

Chan — jest to numer kana­łu sie­ci bez­prze­wo­do­wej. Jeśli widzi­my znak gwiazd­ki obok takiej sie­ci to ozna­cza, że jeste­śmy w danej chwi­li połą­cze­ni z tą sie­cią.

Spe­ed — mak­sy­mal­na szyb­kość danej sie­ci.

Ven­dor — pro­du­cent danej kar­ty bez­prze­wo­do­wej.

Type — jeśli widzi­my Peer — urzą­dze­nie pra­cu­je w try­bie ad hoc (łączy się bez­po­śred­nio). Jeśli widzi­my AP — jest to punkt dostę­po­wy.

Encryp­tion — szy­fro­wa­nie w danej sie­ci.

SNR — to nic inne­go, jak sto­su­nek sygna­łu do szu­mu.

Signal+ — naj­wyż­sza war­tość sygna­łu, jaka zosta­ła zaob­ser­wo­wa­na w trak­cie połą­cze­nia.

Noise — im niż­sza war­tośc szu­mu, tym lepiej (okre­śla poziom szu­mu).

SNR+ — sto­su­nek sygna­łu do szu­mu (naj­wyż­szy, jaki został zaob­ser­wo­wa­ny w trak­cie połą­cze­nia).

Wszyst­ko przed­sta­wio­ne jest na poniż­szym obraz­ku:

3.) Porów­nu­jąc poda­ne war­to­ści łatwo usta­li­my, któ­ra sieć jest naj­bar­dziej odpo­wied­nia i ma naj­lep­szy sygnał.

PODSUMOWANIE

Prak­tycz­nie każ­da kar­ta sie­cio­wa bez­prze­wo­do­wa ofe­ru­je moż­li­wość połą­cze­nia się z sie­cia­mi i ich wyszu­ki­wa­nie. Net­Stum­bler ofe­ru­je to w szyb­szym zakre­sie, dodat­ko­wo posia­da wie­le dodat­ko­wych opcji. Szcze­gól­nie pole­ca­ny dla wyma­ga­ją­cych użyt­kow­ni­ków.

By | 2016-11-26T10:07:32+00:00 Sierpień 27th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz