1 723 odsłony

Sandboxie — piaskownica w Twoim systemie

Jeśli insta­lu­jesz dużo pro­gra­mów w swo­im kom­pu­te­rze to z pew­no­ścią nie chcesz, aby był on zaśmie­co­ny. Z pomo­cą przy­cho­dzi więc pro­gram o nazwie Sand­bo­xie, któ­ry stwo­rzy w naszym sys­te­mie spe­cjal­ną, odizo­lo­wa­ną prze­strzeń zwa­ną pia­skow­ni­cą, na któ­rej bez obaw może­my insta­lo­wać i uru­cha­miać dowol­ne pro­gram bez obaw o zaśmie­ce­nie sys­te­mu. Co waż­ne, po uru­cho­mie­niu pro­gra­mu w pia­skow­ni­cy nikt nie będzie wie­dział o tym, że pro­gram został w ogó­le uru­cho­mio­ny.

1.) Pobie­ra­my pro­gram Sand­bo­xie z tej stro­ny KLIK. Uru­cha­mia­my insta­la­tor apli­ka­cji — po prze­ko­pio­wa­niu pli­ków może zawie­sić się sys­tem lub zre­star­to­wać się. Jeśli doj­dzie do takie­go obja­wu, usu­wa­my pro­gram (lub prze­ko­pio­wa­ne pli­ki — zale­ży, czy pro­gram się cały zain­sta­lu­je) i insta­lu­je­my go jesz­cze raz. Jeśli poja­wi się okno Zgod­ność opro­gra­mo­wa­nia po pro­stu potwier­dza­my je kli­ka­jąc na Ok. Na ekra­nie powin­ni­śmy zoba­czyć okien­ko naszej apli­ka­cji wraz z domyśl­ną pia­skow­ni­cą:

2.) Może­my doda­wać nowe pia­skow­ni­ce i je edy­to­wać. Dla nie­do­świad­czo­nych użyt­kow­ni­ków lepiej jest, aby uży­wa­li domyśl­nej pia­skow­ni­cy — na niej wła­śnie opar­ty jest ten arty­kuł. Na począt­ku spró­bu­je­my uru­cho­mić w pia­skow­ni­cy prze­glą­dar­kę Mozil­la Fire­fox. Uru­cha­mia­my więc iko­nę Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa w pia­skow­ni­cy kli­ka­jąc jej iko­nę na pul­pi­cie:

3.) Prze­glą­dar­ka zosta­nie uru­cho­mio­na. Zna­kiem roz­po­znaw­czym uru­cho­mio­nej prze­glą­dar­ki jest zna­czek # znaj­du­ją­cy się na pasku tytu­ło­wym — ogra­ni­cza on tytuł stro­ny:

4.) Jeśli chce­my uru­cho­mić inną apli­ka­cję zain­sta­lo­wa­ną w kom­pu­te­rze wystar­czy, że klik­nie­my PPM na ikon­kę pro­gram i wybie­rze­my Default­Box i Uru­chom z Menu Start. Od tej chwi­li z wyświe­tlo­ne­go menu po wybra­niu Pro­grams może­my wybrać każ­dą dowol­ną apli­ka­cję, któ­rą chce­my uru­cho­mić poprzez pia­skow­ni­cę:

5.) Może­my tak­że uru­cho­mić pro­gram np z pły­ty czy inne­go nośni­ka. W tym celu kli­ka­my PPM na ikon­kę pro­gra­mu i wybie­ra­my Default­Box i Uru­chom dowol­ny pro­gram. Kli­ka­jąc na Prze­glą­daj wybie­ra­my inte­re­su­ją­cy nas pro­gram.

PODSUMOWANIE

Pia­skow­ni­ca to bar­dzo dobre roz­wią­za­nie dla wszyst­kich osób lubią­cych testo­wać opro­gra­mo­wa­nie. Z pew­no­ścią nie zaszko­dzi ona sys­te­mo­wi, a każ­da nowo zain­sta­lo­wa­na apli­ka­cja będzie wcze­śniej prze­te­sto­wa­na.

By | 2016-11-26T10:07:34+00:00 Lipiec 25th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. WindowsKiller 13/08/2011 w 15:51- Odpowiedz

    Super roz­wią­za­nie
    Ja lubię testo­wać opro­gra­mo­wa­nie więc się przy­da

Zostaw komentarz