5 453 odsłony

Samsung L760 Manual PL

Sam­sung L760 to tele­fon o dużych moż­li­wo­ściach.  Jego para­me­trów nie trze­ba przed­sta­wiać ponie­waż wszyst­kie para­me­try znaj­dzie­my NA TEJ STRONIE . Jeśli chcesz wymie­nić jakąś część w tym wła­śnie mode­lu to ten porad­nik z pew­no­ścią Ci się przy­da. Maka­men­tem tego mode­lu, jak i innych z roz­su­wa­nym sli­de­rem jest taśma łączą­ca LCD z pły­tą głów­ną. Taśma ta ule­ga czę­stym uszko­dze­niom. Z pomo­cą tego arty­ku­łu dowiesz się , jak ją wymie­nić. Wymie­nisz tak­że bez pro­ble­mu inne czę­ści.

1.) Pierw­sze, co musi­my zro­bić to  ścią­gnąć klap­kę tyl­ną i wycią­gnąć bate­rię, kar­tę sim i pamię­ci jeśli posia­da­my. Następ­nie odkrę­ca­my widocz­ne śrub­ki. Dwie z nich ukry­te są pod zaślep­ką, co obra­zu­je poniż­szy scre­en:

2.) Po odkrę­ce­niu wszyst­kich śru­bek zdej­mu­je­my tyl­ną obu­do­wę lek­ko ją pod­wa­ża­jąc. Zale­cam szcze­gól­ną ostroż­ność, aby nicze­go nie poła­mać! Do pod­wa­że­nia obu­do­wy może­my użyć pła­skie­go noży­ka lub śru­bo­krę­ta:

3.) Ujrzy­my pły­tę głów­ną. Przed nami do odkrę­ce­nia kolej­ne śrub­ki. Dla uła­twie­nia zazna­czy­łem je czer­wo­ny­mi krop­ka­mi:

4.) Przy­szła pora na wycią­gnię­cie pły­ty głów­nej. Nie­ste­ty prze­szka­dza nam w tym wcze­pio­na taśma LCD oraz taśma od bocz­nych przy­ci­sków Odpi­na­my je i dopie­ro wycią­ga­my pły­tę głów­ną. Miej­sca zacze­pie­nia tasie­mek dla uła­twie­nia zazna­czy­łem czer­wo­nym kolo­rem:


5.) Po zde­mon­to­wa­niu pły­ty zoba­czy­my czte­ry kolej­ne śrub­ki. Odkrę­ca­my je:

6.) Kolej­ny krok to wycią­gnię­cie taśmy poprzez mecha­nizm roz­su­wa­nia. Jest to jeden z trud­niej­szych momen­tów roz­bie­ra­nia tego tele­fo­nu, więc zale­cam bar­dzo szcze­gól­ną ostroż­ność:

7.) Roz­cze­pia­my obu­do­wę środ­ko­wą i obu­do­wę przed­nią. Rów­nież robi­my to ostroż­nie, aby nie nade­rwać żad­ne­go ele­men­tu:

8.) Ostat­ni krok to odcze­pie­nia taśmy od wyświe­tla­cza. Po odcze­pie­niu może­my swo­bod­nie zamon­to­wać nową:

9.) Jeśli chce­my wymie­nić wyświe­tlacz, odcze­pia­my wtycz­kę łączą­cą pły­tę z LCD:

PODSUMOWANIE

Wymia­na ele­men­tów w domo­wym zaci­szu może oka­zać się przy­dat­na. Zaosz­czę­dzi­my w ten spo­sób tro­chę pie­nię­dzy na wymia­nie drob­nych ele­men­tów w komi­sach. Nale­ży pamię­tać o szcze­gól­nej ostroż­ność, aby nie uszko­dzić tele­fo­nu!

By | 2016-11-26T10:07:47+00:00 Lipiec 18th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz