1 739 odsłony

Samsung J600 Manual PL

Sam­sung J600 to kolej­ny model tegoż pro­du­cen­ta ze sli­de­rem. Czę­sty maka­ment, jak i innych mode­li ze sli­de­rem — taśma łączą­ca LCD z pły­tą głów­ną.  W tym arty­ku­le zapre­zen­tu­ję, jak w pro­sty i bez­piecz­ny spo­sób roze­brać ten model tele­fo­nu. Jego spe­cy­fi­ka­cji nie trze­ba poda­wać, ponie­waż znaj­dzie­my je TUTAJ.

1.) Pierw­szy banal­ny krok — zdej­mu­je­my klap­kę bate­rii, wycią­ga­my bate­rię, kar­tę sim i kar­tę pamię­ci (jeśli posia­da­my).

2.) Pod zaślep­ką zasię­gu ukry­ta jest śrub­ka. Pod­wa­ża­my zaślep­kę aby uzy­skać do niej dostęp. Wte­dy odkrę­ca­my wszyst­kie widocz­ne śrub­ki:

3.) Po odkrę­ce­niu wszyst­kich śru­bek zdej­mu­je­my obu­do­wę:

4.) Odcze­pia­my taśmy od pły­ty głów­nej (taśma LCD i od kla­wi­szy gło­śno­ści) i wyj­mu­je­my pły­tę głów­ną:

5.) Odkrę­ca­my dwie kolej­ne widocz­ne śrub­ki. Zoba­czy­my je po roz­su­nię­ciu tele­fo­nu:

6.) Pod­wa­ża­my środ­ko­wą obu­do­wę pła­skim narzę­dziem np noży­kiem i ją zdej­mu­je­my:

7.)Wyj­mu­je­my szy­nę (ta część nie­bie­ska na poniż­szym scre­enie). Mamy już dostęp do wszyst­kich ele­men­tów, wystar­czy wymie­nić te, któ­re są uszko­dzo­ne:

PODSUMOWANIE

Wymia­na elemen­tów w domo­wym zaci­szu może oka­zać się przy­datna. Zaosz­czę­dzi­my w ten spo­sób tro­chę pie­nię­dzy na wymia­nie drob­nych elemen­tów w komi­sach. Nale­ży pamię­tać o szczegól­nej ostroż­ność, aby nie uszko­dzić tele­fo­nu!

By | 2016-11-26T10:07:47+00:00 Lipiec 23rd, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz