2 320 odsłony

Samsung i5700 Recenzja

Samsung Galaxy Spica i5700 – Recenzja

Wstęp

Sam­sung i5700 jest dru­gim z kolei andro­idem od Sam­sun­ga. Począt­ko­wo miał być tań­szą wer­sją swo­je­go pro­to­pla­sty – Gala­xy i7500. Jed­nak spra­wy poto­czy­ły się tak, że Gala­xy Spi­ca stał się nie­co wydaj­niej­szą i ulep­szo­ną wer­sją swo­je­go poprzed­ni­ka. Ów model wystę­pu­je pod nazwa­mi Gala­xy Spi­ca, oraz Gala­xy Lite. Sto­so­wa­nie obu nazw jest popraw­ne.

Zawartość zestawu

Zestaw Sam­sun­ga cie­szy, lecz mógł­by być nie­co bar­dziej obszer­ny. Kabel USB nie jest naj­dłuż­szy, a kar­ta Micro SD o ubo­giej pojem­no­ści nie jest naj­lep­szej kla­sy. Na pochwa­łę zasłu­gu­ją wyso­kiej jako­ści słu­chaw­ki. Dźwięk wydo­by­wa­ją­cy się z załą­czo­nych doka­na­łó­wek cie­szy ucho. W pro­stym pude­łecz­ku od Sam­sun­ga prócz tele­fo­nu zna­la­złem:
 — Pły­tę CD z opro­gra­mo­wa­niem Sam­sung New PC Stu­dio (2k, XP, Vista, 7);
 — Kar­tę gwa­ran­cyj­ną waż­ną dwa lata;
 — Instruk­cję obsłu­gi;
 — Kar­tę MicroSD Sam­sung z adap­te­rem do SD (rów­nież Sam­sung);
 — Przy­zwo­itej jako­ści słu­chaw­ki dousz­ne z mikro­fo­nem do roz­mów oraz pozła­ca­nym wty­kiem Jack 3.5mm;
 — Kabel USB do komu­ni­ka­cji z PC 80cm;
 — Łado­war­kę z Pol­skim gniazd­kiem.

Krótka specyfikacja sprzętowa

Spe­cy­fi­ka­cja sprzę­to­wa Gala­xy Lite nie pozo­sta­wia wie­le do życze­nia. Wydaj­ny pro­ce­sor, duży ekran, pojem­na bate­ria – to ide­al­ne połą­cze­nie. Jedy­ną rze­czą, do któ­rej moż­na się „przy­cze­pić” to brak dopra­co­wa­nych ste­row­ni­ków OpenGL. Ste­row­ni­ki OpenGL odpo­wia­da­ją za płyn­ność w więk­szo­ści gier 3D. Co praw­da wyda­no już eks­pe­ry­men­tal­ne pacz­ki ste­row­ni­ków, lecz są one nie­do­pra­co­wa­ne przez co gry gubią tek­stu­ry, lub po pro­stu nie dzia­ła­ją. Krą­żą pogło­ski, że ste­row­ni­ki z praw­dzi­we­go zda­rze­nia mają się poja­wić wraz z nie­ofi­cjal­nym (lub ofi­cjal­nym) Froyo, czy­li sys­te­mem andro­id w wer­sji 2.2.
Po krót­ce przed­sta­wię jak to wszyst­ko wyglą­da na papie­rze:

 • Wymia­ry (wyso­kość x sze­ro­kość x gru­bość): 115,00 x 57,00 x 12,90 mm;
 • Waga: 120 g;
 • Tak­to­wa­nie pro­ce­so­ra: 800 MHz;
 • Ekran: 3.2”, 480 x 320, TFT, 65k kolo­rów, doty­ko­wy, pojem­no­ścio­wy;
 • RAM: 256Mb;
 • ROM: 180Mb;
 • Sys­tem ope­ra­cyj­ny: Andro­id, w stan­dar­dzie 1.5, moż­li­wa aktu­ali­za­cja do
 • 2.1, nie­ofi­cjal­ny 2.2 w dro­dze;
 • Apa­rat: 3.2Mpx, brak lam­py doświe­tla­ją­cej;
 • Bate­ria: Lito­wo-jono­wa 1500 mAh
 • Łącz­no­ści: Wi-Fi (v802.11b/g), Blu­eto­oth (2.1), GPS, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA (7.2 Mb/s), GSM czte­ro­za­kre­so­wy.

Wygląd, stylistyka telefonu

Sam­sung Spi­ca został stwo­rzo­ny głów­nie z myślą o młod­szych użyt­kow­ni­kach. Świad­czą o tym kolo­ro­we wstaw­ki. Jed­na z nich to krat­ka zakry­wa­ją­ca gło­śnik do roz­mów, a dru­ga to obwód­ka wokół kla­wi­sza „ok.” Jed­ni twier­dzą, że kolo­ro­we akcen­ty są tan­det­ne, inni że doda­ją słu­chaw­ce uro­ku. Moim zda­niem ów kolo­ro­we wstaw­ki spra­wia­ją, iż tele­fon wyglą­da bar­dziej agre­syw­nie.

Jakość wykonania

Następ­ca i7500 został wyko­na­ny z pla­sti­ku, oraz szkła pokry­wa­ją­ce­go wyświe­tlacz. W tym mode­lu nie uświad­czy­my meta­lu, ani innych ele­ganc­kich mate­ria­łów. Pla­sti­ko­we kla­wi­sze nie­ste­ty nie prze­kła­da­ją się na kom­fort użyt­ko­wa­nia. Przy­ci­ski dzia­ła­ją dość opor­nie i gło­śno. Ostat­nie do cze­go mam zastrze­że­nia co do jako­ści to pokry­wa bate­rii. Jest ona źle spa­so­wa­na, wyko­na­na z bar­dzo ela­stycz­ne­go mate­ria­łu, a nie­kie­dy nawet skrzy­pi. Pro­blem z tyl­ną klap­ką ponoć nie wystę­pu­je w bia­łej wer­sji tele­fo­nu, ponie­waż tam zosta­ła wyko­na­na ze sztyw­ne­go pla­sti­ku. Resz­ta zosta­ła wyko­na­na popraw­nie. Na pochwa­łę zasłu­gu­je ekran pokry­ty szkłem, któ­re jest mało podat­ne na zary­so­wa­nia.

Budowa słuchawki

Więk­szość powierzch­ni fron­to­wej Gala­xy zaj­mu­je spo­ry, 3.2 calo­wy ekran. Nad ekra­nem wkom­po­no­wa­no krat­kę pokry­wa­ją­cą gło­śnik do roz­mów, któ­ra zosta­ła wyko­na­na w sty­lu tele­fo­nów od HTC. Zaczep na smycz usy­tu­ło­wa­ny jest w nie­zbyt dogod­nym miej­scu. Aby odpiąć/podczepić smycz trze­ba zdej­mo­wać klap­kę. Słu­chaw­ka zawie­szo­na na smy­czy spra­wia wra­że­nie jak­by zaraz mia­ła się odpiąć. Na powierzch­ni całe­go tele­fo­nu moż­na zna­leźć 10 kla­wi­szy, oraz mani­pu­la­tor (D-Pad). Roz­miesz­cze­nie kla­wi­szy moim zda­niem jest cał­kiem kom­for­to­we. Nie uświad­czy­my na nim żad­nych przy­ci­sków doty­ko­wych. Kla­wi­sze pod ekra­nem odpo­wia­da­ją za:
Pra­wa słu­chaw­ka – Zakoń­cze­nie roz­mo­wy, włączanie/wyłączanie tele­fo­nu;
Lewa słu­chaw­ka – Ode­bra­nie nad­cho­dzą­ce­go połą­cze­nia, otwie­ra­nie spi­su połą­czeń;
Kla­wisz menu – otwie­ra opcje w nie­mal każ­dym miej­scu w sys­te­mie, dłuż­sze przy­trzy­ma­nie otwie­ra kla­wia­tu­rę ekra­no­wą;
Kla­wisz cofa­nia (strzał­ka) – cofa do poprzed­nie­go miej­sca w sys­te­mie;
Glo­bus – otwie­ra wyszu­ki­war­kę;
Domek – cofa z każ­dej loka­li­za­cji w sys­te­mie aż do pul­pi­tu
OK – akcep­tu­je wybra­ną opcję.
Na lewej kra­wę­dzi tele­fo­nu znaj­dzie­my tyl­ko jeden przy­cisk, któ­ry słu­ży do pogła­śnia­nia i przy­ci­sza­nia dźwię­ków dzwon­ka, mul­ti­me­diów itp.
Po pra­wej stro­nie tele­fo­nu umiesz­czo­no dwa przy­ci­ski. Jed­nym z nich jest przy­cisk blo­ka­dy tele­fo­nu. Jego krót­kie przy­ci­śnię­cie otwie­ra lock­scre­en, a dłuż­sze przy­trzy­ma­nie odblo­ko­wu­je ekran cał­ko­wi­cie. Dru­gim z nich jest przy­cisk, któ­re­go dłuż­sze przy­trzy­ma­nie otwie­ra apli­ka­cję apa­ra­tu i jed­no­cze­śnie słu­ży jako spust migaw­ki.
U góry znaj­du­ją się dwa gniaz­da. Pierw­sze z nich to nie­stan­dar­do­we miniUSB, któ­re słu­ży do łado­wa­nia oraz komu­ni­ka­cji z kom­pu­te­rem. Dru­gie to popu­lar­ne gniazd­ko mini Jack (3.5mm). Dzię­ki nie­mu moż­na pod­łą­czyć do tele­fo­nu nie­mal każ­de słu­chaw­ki.

System – działanie, komfort użytkowania

Sys­tem zain­sta­lo­wa­ny na Sam­sun­gu Gala­xy Lite to andro­id. Nie­wąt­pli­wie jest to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych i obec­nie naj­lep­szych sys­te­mów dostęp­nych na ryn­ku. W połą­cze­niu z przy­zwo­itą spe­cy­fi­ka­cją sprzę­to­wą Spi­cy dzia­ła on bar­dzo szyb­ko i sta­bil­nie. Stan­dar­do­wo otrzy­mu­je­my tele­fon z wgra­nym andro­idem w wer­sji 1.5 bez żad­nej nakład­ki na sys­tem. Po pro­stu czy­sty andro­id. Od kwiet­nia moż­li­wa jest aktu­ali­za­cja do wer­sji 2.1. Wraz z sys­te­mem w wer­sji Ecla­ir wyda­nym na i5700 poja­wi­ła się nakład­ka na sys­tem o nazwie Pan­te­on. Prak­tycz­nie każ­dy kto miał do czy­nie­nia z autor­ską nakład­ką Sam­sun­ga (Pan­te­on) powie, że dzia­ła ona mozol­nie, nie­sta­bil­nie i jest nie­zbyt intu­icyj­na. Na szczę­ście pod andro­ida w wer­sji Ecla­ir wyszło dużo alter­na­ty dla stan­dar­do­we­go wyglą­du pul­pi­tu. Naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to Laun­cher Pro Beta, ADW. Laun­cher, Helix Laun­cher. Z powo­dze­niem zastę­pu­ją one stan­dar­do­wy Home, a do tego więk­szość z nich posia­da moż­li­wość insta­la­cji wła­snych moty­wów oraz iko­nek. Nie­ste­ty, wszyst­ko wska­zu­je na to, że Gala­xy Lite nie otrzy­ma ofi­cjal­nej aktu­ali­za­cji do Andro­ida Froyo. Jedy­ną nadzie­ją na 2.2 jest LeshaK – Dewe­lo­per z samdroid.net. To za jego spra­wą Sam­sung i5700 otrzy­mał wsze­la­kie mody­fi­ka­cje sys­te­mu, dostęp do upraw­nień ROOT’a, oraz pacz­ki opty­ma­li­zu­ją­ce sys­tem. Na koniec war­to dodać, że bar­dzo cięż­ko zro­bić z tego tele­fo­nu bez­u­ży­tecz­ną cegłę. I5700 już nie raz nie chciał zała­do­wać wgra­ne­go opro­gra­mo­wa­nia, ale po drob­nych i nie­skom­pli­ko­wa­nych zmia­nach sys­tem zawsze wra­cał do sta­nu uży­wal­no­ści.

Wyświetlacz, ekran – jakość dotyku, kolory, komfort pracy.

Do wyświe­tla­cza jaki zasto­so­wa­no w i5700 nie mam żad­nych zastrze­żeń. Osa­dzo­no go bli­sko tafli ekra­nu, więc wyświe­tla­ny obraz jest jesz­cze bar­dziej reali­stycz­ny. Nie­ste­ty takie usy­tu­ło­wa­nie wyświe­tla­cza nara­ża go na uszko­dze­nia mecha­nicz­ne typu roz­la­nie, pęk­nię­cie itp. Roz­dziel­czość (320x480) jest moim zda­niem ide­al­nie dopa­so­wa­na to tej prze­kąt­nej ekra­nu (3.2”). Pod­czas prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych nawet małe liter­ki nie zle­wa­ją się w jed­ną całość. Sprzy­ja do rów­nież dostęp­no­ści apli­ka­cji — więk­szość z nich jest pisa­na wła­śnie pod tę roz­dziel­czość.
Poprzed­nik i5700 posia­dał wyświe­tlacz Amo­led, na któ­rym kolo­ry były bar­dzo żywe i dobrze odwzo­ro­wa­ne. Patrząc na obraz wyświe­tla­ny przez Spi­cę mam wra­że­nie, że niczym nie ustę­pu­je Amo­le­do­wi z i7500. TFT zamon­to­wa­ny w Gala­xy Lite dodat­ko­wo ofe­ru­je lep­szą widocz­ność w słoń­cu niż jego pro­to­pla­sta. Przy naj­wyż­szej jasno­ści nawet w peł­nym słoń­cu moż­na odczy­tać wyświe­tla­ny obraz.
Digi­ti­zer wyko­na­ny w tech­no­lo­gii pojem­no­ścio­wej reagu­je na lek­ki dotyk. Wystar­czy lek­kie muśnię­cie pal­ca, aby zare­ago­wał. Jakość doty­ku jest bli­ska tej z pierw­szej wer­sji iPhone’a. Mam tyl­ko jed­no zastrze­że­nie co do ekra­nu. Jego tafla po dłuż­szym użyt­ko­wa­niu nie jest taka jak na począt­ku. Po dłuż­szym cza­sie sta­wia opór dla pal­ca, więc prze­su­wa­nie stron inter­ne­to­wych, wszel­kich list nie jest tak przy­jem­ne jak po wyję­ciu z pudeł­ka.
Kom­fort pisa­nia na wir­tu­al­nej kla­wia­tu­rze QWERTY jest bar­dzo wyso­ki. Odstę­py mię­dzy wyświe­tla­ny­mi kla­wi­sza­mi są nie­wiel­kie, ale za to same przy­ci­ski są spo­rych roz­mia­rów. Po kil­ku­na­stu godzi­nach użyt­ko­wa­nia tele­fo­nu moż­na nauczyć się pisać szyb­ko i bez­błęd­nie.

Internet — Komfort użytkowania, łączności, synchronizacja z kontem google

Łatwość dostę­pu do inter­ne­tu to moim zda­niem naj­więk­sza zale­ta sys­te­mu od google. Wbu­do­wa­na prze­glą­dar­ka www, oraz ich duży wybór w mar­ke­cie, spra­wia­ją że korzy­sta­nie z inter­ne­tu to czy­sta przy­jem­ność. W połą­cze­niu z ekra­nem o przy­zwo­itej wiel­ko­ści tele­fon sta­je się nie­mal table­tem. W kry­zy­so­wych sytu­acjach potra­fi zastą­pić kom­pu­ter.
Tele­fon da się połą­czyć z inter­ne­tem poprzez jed­ną z pię­ciu dostęp­nych tech­no­lo­gii (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, Wi-Fi). Wszyst­kie z wymie­nio­nych spra­wu­ją się wyśmie­ni­cie. Nie ma mowy o utra­tach łącz­no­ści, czy sła­bym zasię­gu. Wykry­wal­ność sie­ci Wi-Fi jest na wyso­kim, choć nie naj­wyż­szym pozio­mie. Modu­ły z tele­fo­nów HTC są lep­sze, ale war­to zauwa­żyć, że więk­szość kon­struk­cji HTC to inna pół­ka ceno­wa, wydaj­no­ścio­wa, oraz sys­te­mo­wa.
Wie­lu ludzi twier­dzi, że andro­id sam bez zgo­dy pobie­ra dane z sie­ci. Chcę zazna­czyć, iż to myśle­nie jest nie­po­praw­ne. Sys­tem andro­id czę­sto pobie­ra bar­dzo przy­dat­ne aktu­ali­za­cje pro­gra­mów znaj­du­ją­cych się na tele­fo­nie. Dzię­ki syn­chro­ni­za­cji z kon­tem mailo­wym gma­il moż­na szyb­ko otrzy­mać i odczy­tać wycze­ki­wa­ną wia­do­mość. Nawet jeśli ktoś nie jest zwo­len­ni­kiem pobie­ra­nia maili i aktu­ali­za­cji, lub po pro­stu szko­da mu pie­nię­dzy na pakie­ty to syn­chro­ni­za­cje kont, aktu­ali­za­cje apli­ka­cji oraz gier moż­na wyłą­czyć z pozio­mu sys­te­mu. Słu­żą temu widże­ty, lub apli­ka­cje typu SMODA Wid­get, APN Dro­id itp.

Multimedia – aparat, kamera, odtwarzacze muzyczne i filmowe, gry

Sys­tem ope­ra­cyj­ny Andro­id mimo swo­jej inter­ne­to­wo­ści jest rów­nież bar­dzo mul­ti­me­dial­ny. Apa­rat 3.2Mpx jaki zasto­so­wa­no w Gala­xy Lite robi zdję­cia śred­niej jako­ści. W dobrym oświe­tle­niu zdję­cia wycho­dzą ostre, wyraź­ne i bez szu­mów. Przez brak zasto­so­wa­nej lam­py doświe­tla­ją­cej zdję­cia noc­ne nie wycho­dzą naj­le­piej. Poja­wia­ją się na nich moc­ne szu­my, oraz sła­by kon­trast.
Testo­we zdję­cia:
Zdję­cie makro 1
Zdję­cie Makro 2
Zdję­cie pobli­skie­go budyn­ku
Kame­ra zamon­to­wa­na w i5700 pozwa­la na nagry­wa­nie fil­mów o dłu­go­ści ogra­ni­czo­nej do pojem­no­ści kar­ty pamię­ci. Video nagry­wa­ne jest w roz­dziel­czo­ści QVGA z pręd­ko­ścią 15 kla­tek na sekun­dę. Przy­kła­do­wy fil­mik moje­go autor­stwa nagra­ny Spi­cą: http://www.youtube.com/watch?v=NSBiyc45-Qg Video nie było mon­to­wa­ne, ani retu­szo­wa­ne.
Gry to dla nie­któ­rych spra­wa naj­wyż­szej wagi przy wybo­rze tele­fo­nu. Pro­ce­sor, oraz układ gra­ficz­ny zawar­ty w Spi­cy teo­re­tycz­nie pozwa­la­ją na otwo­rze­nie wyma­ga­ją­cych gier i płyn­ną roz­gryw­kę. Nie­ste­ty to tyl­ko teo­ria… W prak­ty­ce spra­wa ma się gorzej. Pro­du­cent tele­fo­nu nie posta­rał się o dopra­co­wa­ne ste­row­ni­ki biblio­tek OpenGL. Przez to nie­do­pa­trze­nie więk­szość gier wyko­rzy­stu­ją­cych ów biblio­te­ki OpenGL nie dzia­ła płyn­nie. Na szczę­ście pozo­sta­ją gry 2D, któ­re w więk­szo­ści dzia­ła­ją płyn­nie i bez błę­dów.
Odtwa­rzacz wideo jaki wgra­no na Sam­sun­ga i5700 pozwa­la na odtwa­rza­nie fil­mów w więk­szo­ści popu­lar­nych for­ma­tów łącz­nie z Dvix oraz xvid. Dzię­ki zasto­so­wa­ne­mu w Spi­cy pro­ce­so­ro­wi odtwa­rzacz nie zaci­na się nawet pod­czas prze­wi­ja­nia kil­ku­go­dzin­nych fil­mów w for­ma­cie Dvix.
Pli­ki muzycz­ne moż­na otwie­rać za pomo­cą Odtwa­rza­cza MP3. Nazwa wska­zu­je jedy­nie na obsłu­gę pli­ków w for­ma­cie MP3, lecz praw­dą jest iż radzi sobie rów­nież z for­ma­tem WMA. Equ­ali­zer* posia­da­ją­cy 9 pro­fi­lów odtwa­rza­nia pozwa­la na dopa­so­wa­nie brzmie­nia do wła­snych upodo­bań. Jedy­ną rze­czą, któ­ra może znie­chę­cić do stan­dar­do­we­go odtwa­rza­cza są spo­ra­dycz­ne trza­ski pod­czas słu­cha­nia muzy­ki. Są one ciche, więc cza­sa­mi są nawet nie­sły­szal­ne.
Gło­śnik zasto­so­wa­ny w Gala­xy gra gło­śno, czy­sto i bez więk­szych szu­mów. Ist­nie­ją­ce mody­fi­ka­cje umoż­li­wia­ją wyci­śnię­cie więk­szej ilo­ści decy­be­li z gło­śni­ka, lecz trze­ba się liczyć z nie­wiel­ką utra­tą jako­ści. Całość zwień­cza gniaz­do mini Jack, dzię­ki któ­re­mu moż­na pod­piąć nie­mal każ­de słu­chaw­ki i cie­szyć się zna­ko­mi­tą jako­ścią.
* — Odtwa­rzacz muzy­ki z EQ dostęp­ny jest dopie­ro w Andro­idzie 2.1.

Żywotność baterii

Stan­dar­do­wa bate­ria zawar­ta w Sam­sun­gu i5700 posia­da pojem­ność 1500 mAh. Ta cał­kiem spo­ra pojem­ność jak na smart­fo­no­wą bate­rię zapew­nia przy­zwo­ity czas czu­wa­nia. Przy inten­syw­nym użyt­ko­wa­niu (Wi-Fi, syn­chro­ni­za­cja pocz­ty przez 3G, fil­my w dvix, apa­rat, oko­ło 3 kil­ku­na­sto minu­to­wych połą­czeń) bate­ria wytrzy­mu­je oko­ło 20 godzin. Przy mniej inten­syw­nym użyt­ko­wa­niu (wyłą­czo­na syn­chro­ni­za­cja, 2G, kil­ka połą­czeń) tele­fon potra­fi wytrwać nawet do czte­rech dni na jed­nym cyklu. To napraw­dę przy­zwo­ity czas czu­wa­nia jak na tak zaawan­so­wa­ną słu­chaw­kę.

Jakość roz­mów tele­fo­nicz­nych

Roz­ma­wia­jąc przez testo­wa­ny model żad­na ze stron nie mia­ła pro­ble­mów ze zro­zu­mie­niem słów. Wszyst­ko na naj­wyż­szym pozio­mie – bez szu­mów, trza­sków, zani­ków zasię­gu.

Podsumowując…

Spi­ca jest tele­fo­nem skie­ro­wa­nym do osób, któ­re dużo korzy­sta­ją z inter­ne­tu. Spraw­dza się w więk­szo­ści zasto­so­wań co czy­ni go bar­dzo uni­wer­sal­nym. Pomi­mo kil­ku więk­szych, lub mniej­szych wad pole­cam go każ­dej oso­bie, któ­ra nigdy nie mia­ła stycz­no­ści z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Andro­id. Ten model będzie ide­al­nym wpro­wa­dze­niem w moż­li­wo­ści sys­te­mu od google.

Wady, zale­ty:

+ Szyb­kość dzia­ła­nia;
+ Duży ekran o żywych kolo­rach;
+ Przy­zwo­ity apa­rat;
+ Wyj­ście Jack 3.5mm
+ Dobrej jako­ści dołą­czo­ne słu­chaw­ki;
+ Dobrze gra­ją­cy gło­śnik;
+ D-Pad;
+ Spo­ra ilość mody­fi­ka­cji sys­te­mu;
+ Pojem­na bate­ria;
+ Andro­id 2.1, 2.2 w dro­dze;
 — Mozol­nie dzia­ła­ją­ca nakład­ka Sam­sun­ga;
 — Źle spa­so­wa­na tyl­na klap­ka;
 — Gło­śne kla­wi­sze;
 — Brak lam­py doświe­tla­ją­cej;
 — Cięż­kie mon­to­wa­nie smy­czy;
 — Niska wydaj­ność w grach 3D przez brak dopra­co­wa­nych ste­row­ni­ków OpenGL.

By | 2016-11-26T10:07:42+00:00 Sierpień 22nd, 2010|Categories: News, Other|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

 1. nkp123 23/08/2010 w 14:20- Odpowiedz

  Bar­dzo cie­ka­wa i dobrze dapi­sa­na recen­zja.

  W peł­ni zasłu­żo­ne 10/10 :)

Zostaw komentarz