6 627 odsłony

Samsung E250 Manual Pl

Spe­cy­fi­ka­cji mode­lu E250 nie trze­ba przed­sta­wiać. Jest ona opi­sa­na  TUTAJ. Nie ma co się wię­cej na wstę­pie roz­pi­sy­wać, więc od razu przej­dę do rze­czy. W porad­ni­ku przed­sta­wię opis roz­biór­ki tego tele­fo­nu, dzię­ki cze­mu bez pro­ble­mu wymie­ni­my drob­ne czę­ści w domo­wym zaci­szu.

1.) Pierw­szy i zara­zem naj­prost­szy zabieg — ścią­ga­my klap­kę bate­rii, wycią­ga­my bate­rię, kar­tę sim i pamię­ci. Następ­nie odkrę­ca­my wszyst­kie widocz­ne śrub­ki. Dwie z nich ukry­te są pod zaślep­ka­mi. Nie­któ­re wer­sje E250 mogą mieć śrub­kę pod zaślep­ką zasię­gu:

2.) Teraz pla­skim narzę­dziem pod­wa­ża­my obu­do­wę i ją ścią­ga­my. Wyj­mu­je­my też bocz­ne guzicz­ki od gło­śno­ści i odcze­pia­my widocz­ną taśmę:

3.) Pod­wa­ża­my pły­tę głów­ną, odcze­pia­my dru­gą widocz­ną taśmę i pły­tę wycią­ga­my:

4.) Odkle­ja­my sza­rą taśmę i wycią­ga­my osło­nę, pod któ­rą znaj­du­je się kla­wia­tu­ra:

5.) Może­my odkrę­cić kolej­ne widocz­ne śrub­ki. Dwie są obok kame­ry:

6.) Może­my wycią­gnąć taśmę. Prze­cho­dzi ona przez małą szcze­li­nę, więc nale­ży ją wycią­gnąć ostro­znie:

7.) Widzi­my już pły­tę . Jeśli chce­my wymie­nić taśmę, to odcze­pia­my ją wła­snie teraz. Gło­śnik i mikro­fon widzi­my na samej górze. Jeśli ist­nie­je potrze­ba to czy­ści­my lub wymie­nia­my:

PODSUMOWANIE

Wymia­na elemen­tów w domo­wym zaci­szu może oka­zać się przy­datna. Zaosz­czę­dzi­my w ten spo­sób tro­chę pie­nię­dzy na wymia­nie drob­nych elemen­tów w komi­sach. Nale­ży pamię­tać o szczegól­nej ostroż­ność, aby nie uszko­dzić tele­fo­nu!

By | 2016-11-26T10:07:46+00:00 Lipiec 25th, 2010|Categories: News, Other|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz