8 070 odsłony

Sam napraw swój monitor

Moni­tor, tak jak każ­dy inny sprzęt może ulec uszko­dze­niu. Uszko­dze­nie moni­to­ra pole­ga głow­nie na tym, że pod­czas dłu­gie­go użyt­ko­wa­nia na jego ekra­nie mogą poja­wić się mar­twe punk­ty tzn  uszko­dzo­ne sub­pik­se­le. Taka uster­ka obja­wia się tym, że np jeden lub kil­ka punk­tów na moni­to­rze sta­le świe­ci lub sta­le są zga­szo­ne. Gołym okiem może­my tego nie widzieć, ale może­my to spraw­dzić za pomo­cą spe­cjal­ne­go pro­gra­mu. Jeśli pro­gram nie będzie w sta­nie usu­nąć mar­twych sub­pik­se­li, może­my spró­bo­wać usu­nąć je ręcz­nie.

Spraw­dze­nie moni­to­ra pod kątem uszko­dzo­nych sub­pik­se­li

1.) Pobie­ra­my pro­gram do spraw­dze­nia moni­to­ra. Pro­gram nazy­wa się TFT­test. Pobie­ra­my go i uru­cha­mia­my.

2.) W głów­nym oknie pro­gra­mu kli­ka­my bia­ły kwa­dra­cik, tak jak to poka­zu­je scre­en poni­żej:

2.) Poja­wi się plan­sza z kolo­ra­mi. Gdy klik­nie­my  mysz­ką to kolor się zmie­ni na inny (LPM). Kli­ka­my tyle razy, aż plan­sza zmie­ni się na kolor czar­ny (zazwy­czaj trze­ba klik­nąć 8 razy). Na czar­nym tle naj­le­piej widać, czy nie ma mar­twych sub­pik­se­li:

Jak widać na powyż­szym obraz­ku moni­tor ten posia­da 2 mar­twe sub­pik­se­le. Może­my spró­bo­wać przejść do ich napra­wy. Jeśli test oka­że się pozy­tyw­ny — brak błe­dów — nie musi­my nic wię­cej robić.

Napra­wa moni­to­ra pro­gra­mem

1.) Pobie­ra­my pro­gram Jscre­en­Fix. Aby go popraw­nie uru­cho­mić musi­my mieć zain­sta­lo­wa­ne w kom­pu­te­rze śro­do­wi­sko Java. Zanim jed­nak przy­stą­pi­my do uru­cho­mie­nia pro­gra­mu, musi­my wyłą­czyć w kom­pu­te­rze wyga­szacz ekra­nu i wyga­sza­nie moni­to­ra. Wyłą­czyć wyga­szacz ekra­nu każ­dy potra­fi, więc nie będę tego opi­sy­wał. Co do wyłą­cze­nia wyga­sza­nia moni­to­ra: Kli­ka­my PPM na pul­pi­cie, wybie­ra­my kolej­no Wła­ści­wo­ści – >Wyga­szacz ekra­nu – >Zasi­la­nie i w sek­cji Wyłącz moni­tor wybie­ra­my Nigdy:

2.) Teraz uru­cha­mia­my pobra­ny wcze­śniej pro­gram. Na ekra­nie uka­że się szyb­ko zmie­nia­ją­ca się plan­sza z wzo­rem. Zosta­wia­my kom­pu­ter z włą­czo­nym moni­to­rem w taki sta­nie na oko­ło 20 minut:

Waż­na infor­ma­cja! Oso­by, któ­re cho­ru­ją na Epi­lep­sję lub inne cho­ro­by zwią­za­ne z mru­ga­ją­cym świa­tłem, ekra­nem itd pod­czas testu nie powin­ny wpa­try­wać się w ekran moni­to­ra!

3.) Po wyko­na­niu testu prze­cho­dzi­my do pro­gra­mu TFT­test, aby spraw­dzić, czy sub­pik­se­le zosta­ły wyeli­mi­no­wa­ne. Jeśli znik­nę­ły, pro­blem mamy roz­wią­za­ny. Jeśli nato­miast nie przy­nio­sło to żad­ne­go efek­tu, może­my spró­bo­wać napra­wić moni­tor ręcz­nie.

Ręcz­na napra­wa moni­to­ra

Ostat­nia meto­da napra­wy moni­to­ra nale­ży do bar­dziej nie­bez­piecz­nych, ale może oka­zać się ostat­nią deską ratun­ku, gdy pro­gra­my zawio­dą. Cała napra­wa pole­ga na tym, aby do uszko­dzo­ne­go sub­pik­se­la przy­ci­snąć z nie­wiel­ką siłą jakiś przed­miot z mięk­ką koń­ców­ką np pió­ro, ołó­wek.

1.) Wyłą­cza­my moni­tor i odłą­cza­my go od zasi­la­nia. Przy­kła­da­my do nie­go np ołó­wek (waż­ne — z mięk­kim gra­fi­tem!) w miej­sce, w któ­rym widzi­my uszko­dze­nia. Przy­ci­ska­my do z nie­wiel­ką siłą (z wyczu­ciem). Uwa­żaj­my na zbyt moc­ny nacisk,  bo może­my przy oka­zji uszko­dzić inne pik­se­le!:

2.) Włą­cza­my moni­tor i spraw­dza­my jego dzia­ła­nie. Jeśli mar­twe sub­pik­se­le znik­ną — pro­blem roz­wią­za­ny. Jeśli w dal­szym cią­gu nie znik­nę­ły — ozna­czać to będzie, że cze­ka nas kup­na nowe­go moni­to­ra. Nie ma co liczyć na wymia­nę matry­cy, gdyż jest to nie opła­cal­ne (może prze­kro­czyć koszt nowe­go moni­to­ra).

PODSUMOWANIE

Napra­wa moni­to­ra w domu oka­zu­je się przy­dat­na, jeśli nie chce­my wyda­wać pie­nię­dzy na ser­wi­sy i inne usłu­gi zwią­za­ne z napra­wą moni­to­ra. Przy odro­bi­nie chę­ci same­mu może­my wyeli­mi­no­wać uster­kę.

By | 2017-04-22T15:46:17+00:00 Sierpień 21st, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , , , |11 komentarzy

11 komentarzy

 1. nkp123 21/08/2010 w 13:07- Odpowiedz

  No no, arty­kuł bar­dzo cie­ka­wy. Widzia­łem już wie­le arty­ku­łów na ten temat, lecz w tym pro­blem i jego roz­wią­za­nie są przed­sta­wio­ne bar­dzo przej­rzy­ście.

  Zasłu­żo­ne 10/10 :)

 2. artus2007 21/08/2010 w 13:08- Odpowiedz

  Dzię­ki, miej­my nadzie­ję, że się przy­da :)

 3. duch 25/08/2010 w 11:52- Odpowiedz

  Bar­dzo przy­dat­ny arty­kuł

  10/10

 4. pablo7890 27/08/2010 w 12:27- Odpowiedz

  Hmm, świet­nie! Mój moni­tor ma już parę lat, jesz­cze się nic nie dzie­je, ale będę wie­dział gdzie zaj­rzeć ! Oce­na: 10/10

  pozdra­wiam

 5. Marii Montessori 23/02/2012 w 11:29- Odpowiedz

  Wła­śnie jestem w trak­cie napra­wy nowo zaku­pio­ne­go net­bo­oka (wada fabrycz­na). Mam włą­czo­ny ten Jscre­en­Fix, leci mi już z 50 minut i dalej nic. Mam cze­kać jak się zakoń­czy, czy wyłą­czyć ręcz­nie?

 6. Wojtek 16/06/2012 w 07:37- Odpowiedz

  To jest jed­na wiel­ka lipa!
  A jak się Wam napraw­dę zepsu­je moni­tor, wejdź­cie na monitor-serwis.pl .
  Tam są dobrzy fachow­cy :)

 7. naprawa monitorów 30/11/2012 w 11:20- Odpowiedz

  Samo­dziel­ne “napra­wy” pik­se­li nie spraw­dza­ją się lub spraw­dza­ja się spo­ra­dycz­nie i na krót­ko. Na dłuż­szą metę poma­ga tyl­ko… wymia­na kom­plet­nej matry­cy moni­to­ra.

 8. ja też pole­cam ser­wis moni­to­rów w war­sza­wie na płat­ni­czej 25. szyb­ko, facho­wo i w przy­zwo­itych cenach.

  • jarecki 08/04/2013 w 21:08- Odpowiedz

   ja tez pole­cam face­tów z płat­ni­czej 25.pozdro.

 9. “napra­wia­nie” pixe­li to zawra­ca­nie gło­wy. jak moż­na pisać, że to świet­ny arty­kuł???

 10. artus2007 09/04/2013 w 09:20- Odpowiedz

  To koleś sko­ro mówisz, że to zawra­ca­nie gło­wy to po co to czy­tasz?

Zostaw komentarz