1 251 odsłony

Router z wifi —  problemy

Podłączasz router i jest problem z połączeniem sieci bezprzewodowej? Wcześniej działało ok, lecz teraz nie łączy lub łączy, a brak neta? Mam kilka porad aby to naprawić. Jest wiele powodów nie działającego neta w tych przypadkach. Przedstawię kilka scenariuszy, być może któryś przypasuje…

1. Router przestał działać… oddałeś do naprawy, gdy otrzymałeś go spowrotem laptop nie chce się połączyć.
Co możesz zrobić?

a) upew­nij się że kar­ta radio­wa na lap­to­pie jest włą­czo­na (zwy­kle jest to odpo­wied­ni przy­cisk na obu­do­wie lap­to­pa lub kom­bi­na­cja zna­ków FN+np.F8, zale­ży od mode­lu lap­to­pa)

karta_wifi

b) jak mieć pew­ność że włą­czy­łeś kar­tę? w zależ­no­ści od sys­te­mu, w win­dows sprawdź przy zega­rze w pra­wy dol­nym rogu ikon­kę połą­cze­nia wifi, jeśli widać inne sie­ci to ozna­cza, że kar­ta jest włą­czo­na, jeśli jest nadal odłą­czo­na to zwy­kle jest na tej ikon­ce czer­wo­ny krzy­żyk

wifi2

c) jakie sie­ci widzi lap­top? jeśli nie ma tam Two­jej nazwy sie­ci to być może jest nazwa domyśl­na route­ra, np jeśli posia­dasz router fir­my tplink to nazwą domyśl­ną sie­ci bez­prze­wo­do­wej może być “tplink”, tak samo z dlink, air­li­ve, link­sys itp

 • ozna­cza to że router został zre­ser­to­wa­ny (nie mylić z restar­tem) do usta­wień fabrycz­nych co jest nor­mal­ne przy pró­bach napra­wy sprzę­tu, lub gdy poja­wia się jaki­kol­wiek inny pro­blem z route­rem, wów­czas nie ma już w nim usta­wień, któ­re mia­łeś wcze­śniej, nale­ży od nowa usta­wić nazwę sie­ci bez­prze­wo­do­wej SSID, hasło do niej, oraz hasło do pane­lu admi­ni­stra­to­ra
 • praw­do­po­dob­nie nie będzie dzia­łał inter­net, gdyż nie wia­do­mo jaki MAC adress posia­da Twój usłu­go­daw­ca inter­ne­to­wy, być może był przy­pi­sa­ny “na sztyw­no” lub całą adre­sa­cję IP mia­łeś przy­pi­sa­ną ręcz­nie (nie­któ­rzy usłu­go­daw­cy jesz­cze z tej opcji korzy­sta­ją, choć już więk­szość przy­pad­ków usta­wio­ne jest na dyna­micz­ne pobie­ra­nie adre­su), pozo­sta­je Ci jedy­nie skon­tak­to­wać się z usłu­go­daw­cą w celu zgło­sze­nia aktu­al­ne­go mac adres­su
 • jak zna­leźć adres mac? tutaj porad­nik.

2. Widać Twoją nazwę sieci, lecz laptop nie może się połączyć (czas oczekiwania wydłuża się, podczas kolejnych prób nadal się nie łączy lecz ciągle próbuje).

a) zacznij od zre­star­to­wa­nia route­ra, co w więk­szo­ści przy­pad­ków poma­ga gdyż mógł się zawie­sić, pamię­taj to nie jest reset

restart

b) to samo zrób z kar­tą radio­wą (w połą­cze­niach sie­cio­wych, wyłącz i włącz lub NAPRAW)

c) pod­łącz się kablem (powi­nien być w pudeł­ku od route­ra) i wpisz adres w prze­glą­dar­ce

d-link1

 • 192.168.0.1 jeśli dlink
 • 192.168.1.1 jeśli linksys/cisco/tplink
 • 192.168.1.254 jeśli air­li­ve
 • jeśli nic z tego, to sprawdź na odwro­cie route­ra, zwy­kle na naklej­ce jest adres oraz dane do zalo­go­wa­nia się do pane­la admi­ni­stra­cyj­ne­go
 • tak­że w instruk­cji powin­no być

Zalo­guj się uży­wa­jąc domyśl­nych usta­wień, któ­re znaj­dziesz w instruk­cji, jeśli nie masz jej to spró­buj login oraz hasło:

admin

 • admin/admin
 • admin/                    (puste pole)
 • admin/password
 • admin/pass
 • admin/1234
 • airlive/airlive

W zakład­ce wire­less (w więk­szo­ści mode­li jest ta zakład­ka, jeśli nie to poszu­kaj, może być np w Network) zoba­czysz swo­ją nazwę sie­ci SSID, lub domyśl­ną ( jeśli wcze­śniej nie była usta­wio­na).

 

Uwa­ga: po zatwier­dze­niem zmian wyj­mij kabel aby spraw­dzać czy po wifi lap­top się już łączy popraw­nie (wyeli­mi­nu­je to ewen­tu­al­ny kon­flikt i zmniej­szy czas ocze­ki­wa­nia na połą­cze­nie). W prze­ciw­nym razie pod­łącz się ponow­nie i:

 • spró­buj usta­wić inny kanał np wyso­ki  10 – 13 lub niski 01 – 05 — zatwierdź,  sprawdź czy się teraz połą­czy lap­top
 • spró­buj zmie­nić nazwę sie­ci — zatwierdź,  sprawdź czy się teraz połą­czy lap­top wybie­ra­jąc nazwę, któ­rą przed chwi­lą usta­wi­łeś
 • spró­buj zmie­nić hasło — zatwierdź,  sprawdź czy się teraz połą­czy lap­top (wcze­śniej jed­nak wyrzuć z zapa­mię­ta­nych sie­ci poprzed­nią nazwę aby lap­top już nie koja­rzył jej z poprzed­nia pró­bą, skró­ci to czas ocze­ki­wa­nia)zapomnij
 • zmień typ szy­fro­wa­nia na niż­szy np z WPA2 na WPA lub WEP (tyl­ko cyfry) — wymyśl hasło — zatwierdź,  sprawdź czy się teraz połą­czy lap­top

d) jeśli nadal bez zmian to upew­nij się, że z lap­to­pem wszyst­ko ok, pod­łą­cza­jąc go do inne­go route­ra przez wifi (u zna­jo­mych, hotspot’y itp) jeśli u nich wszyst­ko ok to pozo­sta­je jesz­cze jed­na opcja

g) wyszu­kaj aktu­al­ną wer­sję ste­row­ni­ka do wifi, oraz wer­sję firm­wa­re dla route­ra

Jeśli masz pytania pisz w komentarzach.

 

 

By | 2016-11-26T10:07:24+00:00 Listopad 4th, 2014|Categories: hardware, internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz