4 521 odsłony

Robienie i drukowanie plakatu — The Rasterbator

Z pomo­cą domo­wej dru­kar­ki bez pro­ble­mu wydru­ku­je­my obra­zy w for­ma­cie A4, a nawet A3. A czy zasta­na­wia­łeś się kie­dyś, jak moż­na wydru­ko­wać za pomo­cą zwy­kłej dru­kar­ki ogrom­ny pla­kat? Wyda­je się to nie moż­li­we, ale jed­nak jest do zro­bie­nia. Z pomo­cą przy­cho­dzi pro­gram The Raster­ba­tor, dzię­ki któ­re­mu powięk­szy­my nasze zdję­cie do tak dużych roz­mia­rów, że będzie­my mogli wydru­ko­wać je na  kil­ku­dzie­się­ciu kart­kach papie­ru, a następ­nie skle­ić, co da efekt ogrom­ne­go pla­ka­tu. Zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łu.

1.) Pobie­ra­my pro­gram The Raster­ba­tor KLIK . Po pobra­niu roz­pa­ko­wu­je­my i uru­cha­mia­my pro­gram -jest on w wer­sji, któ­ra nie wyma­ga insta­la­cji. Przed nami pierw­sze okno: wybie­ra­my pre­fe­ro­wa­ny przez nas język (brak pol­skie­go) i kli­ka­my na Con­ti­nue:

2.) Teraz kli­ka­my na Brow­se i wybie­ra­my zdję­cie lub obraz, któ­ry ma posłu­żyć nam jako pla­kat:

3.) Kolej­ny krok doty­czy wybo­ru papie­ru i usta­wień papie­ru — pio­no­wo i pozio­mo. Tutaj z regu­ły nic nie musi­my zmie­niać, ponie­waż wszyst­ko jest dobrze usta­wio­ne (chy­ba, że chce­my użyć inny papier). Kli­ka­my na Con­ti­nue:

4.) W trze­cim eta­pie okre­śla­my wiel­kość pla­ka­tu. Domyśl­nie wiel­kość nasze­go pla­ka­tu okre­ślo­na jest jako sze­ro­kość z 5 kar­tek papie­ru, o czym świad­czy licz­ba 5 obok pozy­cji she­ets. Jeśli chce­my, aby kart­ki uło­żo­ne były wzglę­dem wyso­ko­ści to z pozy­cji wybie­ra­my high. Na samy dole widzi­my infor­ma­cję, ile kar­tek papie­ru potrze­ba do wydru­ko­wa­nia pla­ka­tu. Na koniec kli­ka­my na Con­ti­nue:

5.) W kolej­nym oknie rów­nież nic nie musi­my zmie­niać — wszyst­kie opcje usta­wio­ne są domyśl­nie pod dru­kar­kę. Jeśli zale­ży nam na pla­ka­cie czar­no bia­łym to zazna­cza­my Black. Jeśli nato­miast chce­my pla­kat kolo­ro­wym, zazna­cza­my Mulit-color. Jeśli wszyst­ko popraw­nie usta­wi­li­śmy kli­ka­my po raz kolej­ny na Con­ti­nue:

6.) Ostat­ni krok — wybie­ra­my loka­li­za­cję dla nasze­go pla­ka­tu — pro­gram zapi­sze go w for­ma­cje PDF. Na koniec kli­ka­my na zazna­czo­ny przy­cisk:

7.) Pla­kat został zapi­sa­ny w wybra­nym przez nas fol­de­rze. Teraz wystar­czy otwo­rzyć plik i go wydru­ko­wać.

PODSUMOWANIE

Dru­ko­wa­nie pla­ka­tów przy pomo­cy wła­snej dru­kar­ki jest o tyle dobre, że nie musi­my wyda­wać ogrom­nej sumy pie­nię­dzy na dru­ko­wa­nie w dru­kar­niach. Jeśli dobrze skon­fi­gu­ru­je­my pro­gram to zuży­cie tuszu nie będzie zbyt wiel­kie. Pro­gram pole­ca­ny jest dla zwy­kłych domo­wych użyt­kow­ni­ków.

By | 2016-11-26T10:07:36+00:00 Maj 18th, 2011|Categories: Grafika, News|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz