1 808 odsłony

Restart PC po instalacji programu — zapomnij!

Zapew­ne nie raz insta­la­tor po skoń­czo­nej pra­cy pro­sił cię o restart kom­pu­te­ra. Jed­nak w więk­szo­ści wypad­ków jest to zbęd­ne! Naj­czę­ściej wystar­czy ponow­ne zała­do­wa­nie war­to­ści reje­stru, co moż­na zro­bić restar­tu­jąc pro­ces explorer.exe. W tym dość krót­kim arty­ku­le przed­sta­wię wam jak to zro­bić w naj­prost­szy moż­li­wy spo­sób.

Ta meto­da jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­na i nie wyma­ga żad­nych zmian w reje­strze.

Przed­sta­wio­na meto­da dzia­ła na nastę­pu­ją­cych sys­te­mach: Win­dows XP, Win­dows Vista, Win­dows 7 . Na innych sys­te­mach nie mia­łem oka­zji jej wypró­bo­wać, więc jeże­li ktoś może, pro­szę o prze­te­sto­wa­nie tej meto­dy na innych sys­te­mach z rodzi­ny Win­dows.

1. Otwie­ra­my notat­nik,

2. W oknie wpi­su­je­my nastę­pu­ją­cy tekst: 

@echo off
task­kill /f /IM explorer.exe
start explorer.exe

3. Zapi­su­je­my plik poprzez pole­ce­nie “Zapisz jako…”. W polu nazwa wpi­su­je­my:

własna_nazwa_pliku.BAT

Bar­dzo waż­ne jest, aby nazwa pli­ku mia­ła roz­sze­rze­nie .bat , w prze­ciw­nym wypad­ku uru­cho­mie­nie napi­sa­ne­go pli­ku wsa­do­we­go nie powie­dzie się. Wszyst­ko powin­no być tak, jak na obraz­ku:

Teraz już wystar­czy tyl­ko uru­cho­mić nasz plik wsa­do­wy i goto­we! Explo­rer i wpi­sy reje­stru zosta­ją ponow­nie zała­do­wa­ne!

Bar­dziej zło­żo­ne pro­gra­my mimo opi­sa­nej meto­dy wyma­ga­ją cał­ko­wi­te­go restar­tu sys­te­mu (anty­wi­ru­sy, Servi­ce Pac­ki itp.), ponie­waż nie tyl­ko mody­fi­ku­ją war­to­ści reje­stru, ale też insta­lu­ją dodat­ko­we kom­po­nen­ty, któ­re zosta­ną akty­wo­wa­ne dopie­ro po restar­cie sys­te­mu.

By | 2016-11-26T10:07:41+00:00 Sierpień 28th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. artus2007 29/08/2010 w 11:49- Odpowiedz

    Świet­ny arty­kuł, muszę to wypró­bo­wać, przy­da się pod­czas wgry­wa­nia sys­te­mu od nowa ;)

  2. Aluś 03/01/2011 w 22:55- Odpowiedz

    Dobry porad­nik, cie­ka­we czy to bd dzia­łać jak bd wgry­wał od nowa Win­dow­sa ^^

Zostaw komentarz