30 206 odsłony

Resetowanie pamięci CMOS

Pamięć CMOS odpo­wie­dzial­na jest za funk­cjo­no­wa­nie bio­su kom­pu­te­ra. Jeśli mamy pro­ble­my z bio­sem np zawie­sza­nie się, opor­ne hasło lub inne błę­dy to może­my go zre­se­to­wać (wyczy­ścić). Może­my to zro­bić pro­gra­mo­wo (zale­ca­ne, jeśli nie chce­my otwie­rać obu­do­wy kom­pu­te­ra), poprzez zre­se­to­wa­nie zwor­ki na pły­cie głów­nej i w osta­tecz­no­ści (jeśli któ­ryś z poprzed­nich spo­so­bów zawie­dzie) poprzez usu­nię­cie i ponow­ne wło­że­nie bate­rii na pły­cie głów­nej.

RESET PAMIĘCI CMOS PROGRAMOWO

1.) Pobie­ra­my pro­gram o nazwie KILLCMOS . UWAGA!!! Pro­gram anty­wi­ru­so­wy może wykryć w pli­ku wiru­sa! Jest to fał­szy­wy alarm, więc na czas uży­wa­nia pro­gra­mu wyłącz anty­wi­rus i inne pro­gra­my ochron­ne!

2.) Musi­my przy­go­to­wać dys­kiet­kę star­to­wą. Otwie­ra­my więc Mój Kom­pu­ter i odszu­ku­je­my sta­cję dys­kie­tek. Kli­ka­my na nią PPM i wybie­ra­my For­ma­tuj:

2.) W oknie for­ma­to­wa­nia zazna­cza­my tak jak na scre­enie i kli­ka­my na Roz­pocz­nij:

3.) W kolej­nym oknie kli­ka­my na Ok:

4.) Kopiu­je­my pobra­ny pro­gram na dys­kiet­kę, uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter i prze­cho­dzi­my do bio­su. Musi­my usta­wić odczyt z dys­kiet­ki. O tym, jak to zro­bić prze­czy­tasz TUTAJ.

5.) Zapisz zmia­ny w bio­sie i uru­chom ponow­nie kom­pu­ter. Kom­pu­ter uru­cho­mi się z dys­kiet­ki.

6.) Wpi­su­je­my pole­ce­nie kil­lc­mos i wci­ska­my Enter. Kom­pu­ter uru­cho­mi się ponow­nie. Jeśli się tak nie sta­nie ujrzy­my na ekra­nie komu­ni­kat, pod­po­wie, że nale­ży zre­se­to­wać kom­pu­ter.

7.) Bios zosta­nie zre­se­to­wa­ny. Pod­czas uru­cho­mie­nia kom­pu­te­ra może­my ujrzeć komu­ni­kat o tre­ści: CMOS chceck­sun error — Defaults loaded. Ozna­cza to złe usta­wie­nia bio­su, więc prze­cho­dzi­my do nie­go i ładu­je­my usta­wie­nia domyśl­ne. Od tej pory może­my nor­mal­nie zalo­go­wać się do syte­mu.

RESET PAMIĘCI CMOS ZA POMOCĄ ZWORKI

1.) Odłącz kom­pu­ter od zasi­la­nia i otwórz jego obu­do­wę. Ostroż­nie z kabla­mi i prze­wo­da­mi! Na pły­cie głów­nej odszu­ku­je­my bate­ryj­kę, zazwy­czaj jest ona pła­ska i okrą­gła:

2.) W pobli­żu tej bate­rii powin­no znaj­do­wać się dwu lub trzy­pi­no­we złą­cze opi­sa­ne np JP1:

3.) Gdy złą­cze będzie dwu­pi­no­we — nałóż na nie zwor­kę z inne­go złą­cza i odcze­kaj 30 sekund i zwor­kę z powro­tem zdej­mij. Nato­miast gdy złą­cze będzie trzy­pi­no­we — musisz prze­ło­żyć zwor­kę na pin sąsied­ni i odcze­kać 30 sekund, a potem prze­ło­żyć zwor­kę do pozy­cji począt­ko­wej. Bios zosta­nie wyczysz­czo­ny i wyze­ro­wa­ny.

RESETOWANIE PAMIĘCI CMOS POPRZEZ WYJĘCIE BATERII

1.) Odszu­kaj bate­rię na pły­cie głów­nej i ode­gnij ją lek­ko śru­bo­krę­tem, aby się pod­wa­ży­ła:

2.) Po pod­wa­że­niu bate­rii wyj­mij ją z jej pier­wot­ne­go poło­że­nia, odcze­kaj ok. minu­ty i włóż ją z powro­tem na jej miej­sce, doci­ska­jąc ją. Bios rów­nież został w ten spo­sób wyze­ro­wa­ny.

PODSUMOWANIE

Powyż­sze meto­dy mają za zada­nie zre­se­to­wać Bios poprzez wyczysz­cze­nie (zre­se­to­wa­nie) pamię­ci CMOS.

By | 2016-11-26T10:07:44+00:00 Sierpień 4th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. Michael 10/07/2012 w 22:21- Odpowiedz

    Jak usta­wić w bio­sie usta­wie­nia domyśl­ne?

  2. Jarek 28/03/2016 w 11:42- Odpowiedz

    Witam ja mam pro­blem z cza­sem i datą o data mi się cofa do 2003 roku w skle­pie to jest nie pożą­da­ne.
    I mi dora­dzi­li bym zro­bił wła­śnie reset za pomo­cą zwor­ki czy to napra­wi pro­blem ? w bio­sie jak spraw­dzam to jest aktu­al­na data tyl­ko w sys­te­mie się zmie­nia bate­ria spra­wa bo poka­zu­je że ma vol­ty w Sobie doradź­cie jak może­cie

Zostaw komentarz