1 278 odsłony

Reklamy AdSense we wpisach

Pisząc bloga na pewno nie raz myślałeś o wstawieniu reklam. Jednym ze sposobów zarabiania jest przystąpienie do programu AdSense. Jest to serwis reklamowy Google, wyświetlający na stronach WWW kontekstowe reklamy tekstowe, bannery oraz reklamy wideo. Jest wiele poradników jak taką reklamę wstawić na blogu, ale nie wszystkie są dobre. Np oficjalna wtyczka Google AdSense mimo swojej prostoty nie sprawdziła się u mnie, gdyż nie zawsze wyświetlała reklamy. Zresztą ocena społeczności mówi sama za siebie. Dlatego postanowiłem szukać lepszego rozwiązania, najlepiej opartego o wtyczkę.

Pierwszy sposób.

1. Plugin Advanced Ads

Advan­ced Ads to pro­sty mana­ger publi­ko­wa­nia reklam. Stwo­rzo­ny przez blo­ge­ra dla blo­ge­rów. Zatem możesz się spo­dzie­wać, że zawar­ta w nim funk­cjo­nal­ność jest sen­sow­na i dzia­ła popraw­nie. Dodat­ko­wo na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że plu­gin jest sys­te­ma­tycz­nie aktu­ali­zo­wa­ny. W tym arty­ku­le opi­sze wsta­wie­nie reklam AdSen­se, lecz inne rów­nież możesz wsta­wiać za pomo­cą tej wtycz­ki.

Pobierz

Po insta­la­cji wtycz­ki musi­my dodać pierw­szą rekla­mę. W moim przy­pad­ku jest to rekla­ma AdSen­se, któ­rą nazwa­łem “kwa­drat”, gdyż poja­wia się wewnątrz wpi­sów i jest to nazwa wyłącz­nie dla moje­go użyt­ku. Aby dodać nową rekla­mę klik­nij na Advan­ced Ads oraz wybierz Ads. Następ­nie klik­nij w New Ad.

Zaznacz AdSen­se Ad a w miej­sce Copy&Paste exi­sting ad code wklej wcze­śniej wyge­ne­ro­wa­ny kod jed­nost­ki rekla­mo­wej z adsen­se. Plu­gin roz­po­zna wymia­ry rekla­my oraz Twój ID. Dzię­ki cze­mu kon­to adsen­se będzie już powią­za­ne z plu­gi­nem.

Teraz zaznacz jak wyświe­tlać ma się rekla­ma. Zagnież­dżo­na w tek­ście naj­le­piej dzia­ła za pomo­cą tego wła­śnie plu­gi­na, co szcze­gól­nie pole­cam. Może­my też usta­wić mar­gi­ne­sy, aby rekla­ma nie doty­ka­ła tek­stu lub kra­wę­dzi obraz­ków.
Stwo­rzo­na rekla­ma zacznie wyświe­tlać się wszę­dzie (kate­go­rie, wpi­sy, stro­ny itd) dla­te­go musisz usta­lić, gdzie dokład­nie chcesz aby się wyświe­tla­ła. Zaznacz Set display con­di­tions.
Odznacz kate­go­rie, w któ­rych rekla­ma nie będzie wyświe­tla­na.

Nie zapo­mnij wpro­wa­dzić tytu­łu oraz opu­bli­ko­wać nową kre­ację. Zosta­nia ona doda­na auto­ma­tycz­nie do wybra­nych kate­go­rii. Lecz w każ­dym momen­cie możesz edy­to­wać usta­wie­nia, któ­re przed chwi­lą wpro­wa­dzi­łeś.

Moja jed­nost­ką teraz wyglą­da tak:

Gdy już stwo­rzysz swo­ją rekla­mę, możesz jesz­cze zmie­niać miej­sce we wpi­sie pla­ce­ments. Jed­nost­ka może poka­zać się przed para­gra­fem, a tak­że po nim. W ten spo­sób możesz łatwo zmie­niać poło­że­nie swo­jej rekla­my wewnątrz wpi­su. Jeśli chcesz edy­to­wać kod ręcz­nie to wyko­rzy­staj stwo­rzo­ny short­co­de np

advanced-6

Wię­cej infor­ma­cji uzy­skasz na stro­nie wtycz­ki. Zanim sko­rzy­sta­łem z niej szu­ka­łem innych pod fra­zą “adsen­se”. Wszyst­kie, któ­re się poja­wi­ły prze­te­sto­wa­łem, ale tyl­ko ta dzia­ła w peł­ni popraw­nie.

Drugi sposób.

2. Edycja function.php i tworzenie własnych shortcode.

Kolej­nym dobrym spo­so­bem jest edy­cja pli­ku function.php Word­Press, a kon­kret­niej moty­wu jaki obec­nie uży­wasz. Dzię­ki temu sam stwo­rzysz sobie short­co­de i wkle­isz dokład­nie tam gdzie zechcesz. Minu­sem takie­go roz­wią­za­nia jest to, że każ­dy wpis musisz zedy­to­wać, ale dzię­ki temu masz peł­ną kon­tro­le nad miej­scem swo­jej rekla­my. Co trze­ba zro­bić?

func­tion myAd­Sen­se­Co­de­Func­tion(){
return ‘Dodaj swój kod tutaj’;
}
add_shortcode(‘adToAppearHere’, ‘myAdSenseCodeFunction’);

Nazwa short­co­de może być dowol­na. W tym przy­pad­ku zmie­niasz adTo­Ap­pe­ar­He­re na swo­ją nazwę. Następ­nie postę­puj zgod­nie z fil­mi­kiem.

By | 2016-11-26T10:07:14+00:00 Wrzesień 22nd, 2015|Categories: internet, News, Other|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Igor 29/02/2016 w 23:08- Odpowiedz

    Testu­je wtycz­kę Adsen­se ofi­cjal­ną od Google i za jej pomo­cą moż­na umie­ścić rekla­mę po środ­ku arty­ku­łu, ale jest zbyt bli­sko tek­stu. Jak ten pro­blem roz­wią­zać z auto­ma­tu? Prze­ga­pi­łem jakieś usta­wie­nia?

Zostaw komentarz