Reklama na blogu 2016-11-26T10:07:11+00:00

Statystyki odwiedzin
Styczeń 2015

staty

Gdzie można umieścić reklamy?

Na poniż­szych scre­enach przed­sta­wia­ją­cych stro­nę głów­ną blo­ga (po lewej), oraz wygląd poje­dyn­cze­go postu (po pra­wej) zazna­czo­ne są przy­kła­do­we dostęp­ne powierzch­nie rekla­mo­we:

 

reklama1

Kontakt

Jeśli masz jakąś pro­po­zy­cję współ­pra­cy to napisz.
Możesz kon­tak­to­wać się korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza na stro­nie kon­takt lub przez face­bo­ok’a.