2 795 odsłony

Ratujemy dane z płyt CD/DVD

Pły­ty CD i DVD są czę­sto nara­żo­ne na uszko­dze­nia i ska­zy. Po dłu­gim uży­wa­niu tra­cą swo­ją war­tość i mogą wystę­po­wać pro­ble­my z ich odczy­tem. Z arty­ku­łu dowiesz się, jak odczy­tać i zgrać dane z uszko­dzo­nej pły­ty na dysk twar­dy kom­pu­te­ra. Odczy­ta­ne dane może­my nagrać jesz­cze raz na nowej pły­cie lub prze­cho­wy­wać na dys­ku.

1.) Do odzy­ska­nia danych z pły­ty posłu­ży­my się  pro­gra­mem CDCheck — jest on w wersj prób­nej, ale wystar­czy nam na odzy­ska­nie danych. Znaj­dzie­my go tutaj KLIK. Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my. Zoba­czy­my głów­ne okno pro­gra­mu. Jeśli pro­gram nie jest usta­wio­ny na język pol­ski, prze­cho­dzi­my kolej­no do Options i Lan­gu­age - tam wybie­ra­my pol­ski język:

2.) Aby odzy­skać dane kli­ka­my na Odzy­skaj, a następ­nie z pozy­cji Fol­der doce­lo­wy wybie­ra­my fol­der, w któ­rym zosta­ną zapi­sa­ne odzy­ska­ne dane:

3.) Pozo­sta­łe opcje na liście pozo­sta­wia­my bez zmian i kli­ka­my na Kon­ty­nu­uj:

4.) Pro­gram roz­pocz­nie spraw­dza­nie pły­ty w poszu­ki­wa­niu uszko­dzo­nych danych. Odzy­ska­ne pli­ki umie­ści we wska­za­nym wcze­śniej fol­de­rze, dodat­ko­wo wyni­ki poka­żą się w oknie Rezul­tat.

5.) Dodat­ko­wo może­my też spraw­dzić, czy dane nagra­ne np na pły­cie są dokład­ne z tymi, któ­re znaj­du­ją się np na dys­ku — cho­dzi o pier­wo­wzór danych. W tym celu kli­ka­my na Porów­naj. W polu Fol­der źródłowy/pliki do spraw­dze­nie wybie­ra­my lite­rę napę­du, w któ­rym umiesz­czo­na jest pły­ta z dany­mi:

6.) Pozo­sta­łe opcje, któ­ra znaj­du­ją się w tym samym oknie pozo­sta­wia­my bez zmian i kli­ka­my na Kon­ty­nu­uj:

7.) Po zakoń­czo­nym odczy­cie w oknie Rezul­tat zoba­czy­my wyni­ki. Jeśli w rapor­cie zoba­czy­my same war­to­ści zero­we ozna­cza to, że pły­ta nie zawie­ra błę­dów i dane są w porząd­ku.

PODSUMOWANIE

Każ­da pły­ta ule­gnie prę­dzej, czy póź­niej uszko­dze­niu, więc war­to wcze­śniej wyko­nać kopie danych. Jeśli nasze pły­ty są moc­no pory­so­wa­ne, dane odzy­ska­my przy pomo­cy opi­sa­ne­go narzę­dzie. Kopio­wa­nie uszko­dzo­nych płyt bez pro­gra­mów może zakoń­czyć się nie­po­wo­dze­niem.

By | 2016-11-26T10:07:33+00:00 Lipiec 31st, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz