2 559 odsłony

R-Tools R-Studio vs Ontrack EasyRecovery — porównanie programów do odzyskiwania danych

Nie raz zda­rzy­ło nam się usu­nąć jakiś waż­ny plik, doku­ment czy zdję­cie. Może i komuś przy­tra­fi­ło się nie­chcą­cy sfor­ma­to­wać par­ty­cję z waż­ny­mi danymi…co wte­dy? Więk­szość ludzi zała­mu­je ręce… “co ja naro­bi­łem” , “już tego nie odzy­skam”. Ale i na to jest recep­ta. Nie trze­ba się zała­my­wać. Opi­szę tutaj dwa naj­lep­sze wg mnie pro­gra­my do odzy­ski­wa­nia danych. Każ­dy może mieć odmien­ny gust co do pro­gra­mów odzy­sku­ją­cych dane. Co praw­da  pro­gra­my, któ­re przed­sta­wię są w wer­sji trial (testo­wa), ale są god­ne uwa­gi.

R-Tools R-Stu­dio

Pro­gram jest bar­dzo dobrym narzę­dziem do odzy­ski­wa­nia danych. Dzię­ki nie­mu odzy­ska­my dane z dys­ków i par­ty­cji z sys­te­mem pli­ków FAT12/16/32, NTFS, NTFS5 (na plat­for­mie Win­dows), HFS i HFS+ (na plat­for­mie Macin­tosh), UFS1/UFS2 (plat­for­my FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris) i rów­nież Ext2FS iExt3FS (plat­for­ma Linux). W odzy­ski­wa­niu danych jest sku­tecz­ny i kom­for­to­wy (nie spra­wiał mi żad­nych pro­ble­mów). Ma bar­dzo boga­te funk­cje i posia­da też duży atut — obsłu­gu­je wszyst­kie dys­ki i par­ty­cje (dokład­niej sys­te­my pli­ków wymie­nio­ne wyżej).Jego obsłu­ga nie jest wca­le taka trud­na, na scre­enie poka­zu­ję, jak wyglą­da ska­no­wa­nie moje­go dys­ku twar­de­go w poszu­ki­wa­niu daw­niej ska­so­wa­nych pli­ków (ska­nu­ję dysk D). Dysk był for­ma­to­wa­ny, ponie­waż zmie­nia­łem sys­tem z Visty na XP:

Jak widać na kolej­nym obraz­ku, pro­gram potra­fi dobrze odzy­ski­wać utra­co­ne dane. Fol­de­ry i pli­ki z ikon­ką krzy­ży­ka to pli­ki wcze­śniej usu­nię­te. Jak widać, skan nie został prze­pro­wa­dzo­ny do koń­ca (koło 2 minu­ty), a kil­ka pli­ków zosta­ło odzy­ska­nych:

Zale­ty i Wady pro­gra­mu

*ZALETY:

- łatwa i nie­zbyt skom­pli­ko­wa­na obsłu­ga,

- boga­ta licz­ba funk­cji,

- obsłu­ga wszyst­kich sys­te­mów pli­ków par­ty­cji i dys­ków,

- nie za wyso­ka cena jak na pro­gram komer­cyj­ny (ok. 180 zł),

- ofe­ru­je pod­gląd odzy­ska­nych pli­ków,

*WADY:

- w wer­sji testo­wej znaj­du­je odzy­ska­ne pli­ki  nie więk­sze 64KB,

- na pierw­szy rzut okiem może się wyda­wać, że pro­gram jest skom­pli­ko­wa­ny,

- brak pol­skiej wer­sji języ­ko­wej,

Wer­sję testo­wą pro­gra­mu znaj­dzie­my TUTAJ

Ontrack Easy­Re­co­ve­ry

Kolej­ny świet­ny pro­gram do odzy­ski­wa­nia danych. Cechu­je go pro­sto­ta i łatwość obsłu­gi. Jest to pro­fe­sjo­nal­ne narzę­dzie słu­żą­ce m.in do odzy­ski­wa­nia utra­co­nych lub ska­so­wa­nych danych, pli­ków, fol­de­rów, a nawet całych par­ty­cji z róż­ne­go rodza­ju dys­ków twar­dych, odzy­sku­je dane z dys­ków i par­ty­cji FAT, FAT32 i NTFS. Nie­ste­ty nie odtwa­rza wszyst­kich rodza­jów par­ty­cji i dys­ków jak R-Tools R-Studio.Wygląd i inter­fejs pro­gra­mu jest bar­dziej ubo­gi niż u poprzed­ni­ka, ale za to nie odstra­szy nas tak szyb­ko. Za to inter­fejs jest bar­dziej przej­rzy­sty:

*Pro­gram ofe­ru­je boga­tą licz­bę metod odzy­ski­wa­nia danych m.in Stan­dar­do­we Odzy­ski­wa­nie danych:

*Odzy­ski­wa­nie danych z poszcze­gól­nych par­ty­cji:

*Odzy­ski­wa­nie danych ze sfor­ma­to­wa­nej par­ty­cji:

*Jak i rów­nież odzy­ski­wa­nie danych z dys­kie­tek i innych pamię­ci prze­no­śnych:

Zale­ty i Wady pro­gra­mu

*ZALETY:

-pro­sty w obsłu­dze,

- ela­stycz­ny wygląd,

- dobra sku­tecz­ność,

*WADY:

- wer­sja testo­wa nie umoż­li­wia zapi­sy­wa­nia odzy­ska­nych pli­ków,

- bar­dzo wyso­ka cena (ok. 2000 zł),

Wer­sję testo­wą pro­gra­mu znaj­dzie­my TUTAJ

Pod­su­mo­wa­nie

Wg mnie lep­szym roz­wią­za­niem jest pro­gram R-Tools R-Stu­dio nie ze wzglę­du na niż­szą cenę, ale tak­że ze wzglę­du na funk­cjo­nal­ność i spo­sób odzy­ski­wa­nia danych. Ontrack Easy­Re­co­ve­ry cechu­je się tym, że zawie­ra podział wyko­ny­wa­nych ope­ra­cji tzn może­my wybrać, czy chce­my odzy­ski­wać dane z dane­go kata­lo­gu, całe­go kom­pu­te­ra czy danej par­ty­cji.

Pamię­taj­my o tym, żeby pro­gra­mu do odzy­ski­wa­nia danych NIE insta­lo­wać na partycji/dysku, na któ­rym będzie­my prze­pro­wa­dzać ope­ra­cję odzy­ski­wa­nia danych, gdyż w ten spo­sób może­my zama­zać sek­to­ry pli­ków, któ­re mogą zostać odzy­ska­ne.
By | 2016-11-26T10:07:54+00:00 Kwiecień 5th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz