1 426 odsłony

Przyspieszamy PC-ta z Uniblue

To już trze­cia i ostat­nia odsło­na try­lo­gii pod tytu­łem Uni­blue w naszych kom­pu­te­rach, a jej tytuł to Uni­blue Spe­ed my PC up 2010. Tak jak poprzed­nie dwa pro­gra­my ten tak­że jest wer­sja testo­wą, do któ­rej link podam jak zwy­kle na koń­cu arty­ku­łu. tak więc, jeśli wasz pecet znacz­nie zwol­nił, z nie­wia­do­mych przy­czyn i mówiąc deli­kat­nie iry­tu­je was współ­pra­ca z nim, to ten pro­dukt jest dla was, ale po kolei.

Insta­la­cja

Zacznij­my od insta­la­cji..

Insta­la­cja jak w poprzed­nich pro­gra­mach uni­blue prze­bie­ga pro­sto, szyb­ko i przy­jem­nie. Tak więc kie­dy ikon­ka spa­ko­wa­ne­go pręd­ko­ścio­mie­rza znaj­dzie się na naszym pul­pi­cie odpa­la­my ją i …

Co dalej… 

tak tak, bez nie­spo­dzia­nek pro­gram zacho­wu­je podob­nie jak jego bra­cia o któ­rych już pisa­łem, pro­gram roz­po­czy­na auto­ma­tycz­ny skan, a pierw­sze okien­ko z jakim mamy do czy­nie­nia wyglą­da nie­mal iden­tycz­nie jak w owych wcze­śniej opi­sa­nych pro­gra­mach.

Tak więc jeśli ktoś miał już do czy­nie­nia z pro­gra­ma­mi Uni­blue, to nie będzie miał pro­ble­mu z obsłu­gą owe­go pro­gra­mu, całą resz­tę zachę­cam do prze­czy­ta­nia poniż­sze­go tuto­ria­la.

Tak więc roz­po­czy­na­my. Po ska­nie nasz pro­gra­mik poka­zu­je jak bar­dzo poszcze­gól­ne kom­po­nen­ty spo­wal­nia­ją nasz sys­tem,

są to 3 kate­go­rie: spe­ed tools, sys­tem twe­aks, oraz Junk Files. Poka­za­ne są tak­że gra­ficz­ne przed­sta­wie­nia jak bar­dzo spo­wal­nia­ją one nasz kom­pu­ter. Chcąc napra­wić te błę­dy kli­ka­my na zie­lo­ne pole z napi­sem Spe­ed up now, i tak jak już jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni do pro­gra­mów typu trial wyska­ku­je okien­ko,

w któ­rym może­my zaku­pić owy pro­gram naci­ska­jąc na pur­cha­se now, lub spra­wić, żeby Si vous pra­ti­qu­ez la roulet­te en ligne fra­ne­aise, misez respec­ti­ve­ment sur Noir, Pair, Pas­se, Manque, Impa­ir, Rouge, Noir, Pas­se puis recom­men­cez. pro­gram zade­mon­stro­wał nam swo­ją siłę usu­wa­jąc nie­któ­re wybra­ne błę­dy, praw­do­po­dob­nie będą to tyl­ko jakieś nie­zna­czą­ce pli­ki.

W taki spo­sób wła­śnie dzia­ła ów pro­gram, teraz czas aby przed­sta­wić jego ele­men­ty skła­do­we, czy­li zakład­ki któ­re ów pro­gram posia­da czte­ry, pierw­sza to Ove­rview.

Zoba­czyć tu może­my pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pro­gra­mie, m.in data ostat­nie­go ska­nu, stan spo­wol­nie­nia kom­pu­te­ra, moż­li­wość pobra­nia aktu­ali­za­cji, oraz moż­li­wość bez­po­śred­nie­go uru­cho­mie­nia ska­no­wa­nia, zgod­ne­go z ostat­ni­mi usta­wie­nia­mi, znaj­du­je się tam tez sym­pa­tycz­ny wykres opi­sa­ny jako sys­tem baro­metr, gdzie może­my zoba­czyć w jakiej kon­dy­cji jest obec­nie nasz sys­tem, jak widać mój jest w opła­ka­nej.
Kolej­ną zakład­ka jest zakład­ka spe­ed scan,

gdzie zoba­czyć może­my wyni­ki ska­no­wa­nia, oraz usta­wić może­my według jakich kate­go­rii ma być prze­pro­wa­dzo­ny skan, czy­li co chce­my prze­ska­no­wać.

Kolej­na zakład­ka to mana­ge

gdzie może­my włą­czyć, bądź wyłą­czyć trzy pod­sta­wo­we narzę­dzia nad­zo­ru­ją­ce przy­śpie­sza­nie nasze­go sys­te­mu
czy­li CPU mana­ger, Pro­ac­ti­ve thumb­na­il gene­ra­tor, oraz softwa­re Quick-star­ter.
ostat­nią zakład­ką jest zakład­ka Set­tings

w któ­rej usta­wić może­my para­me­try dla nasze­go pro­gra­mu typu język oraz kie­dy ma zostać uru­cho­mio­ny.

By | 2016-11-26T10:07:53+00:00 Kwiecień 17th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |Możliwość komentowania Przyspieszamy PC-ta z Uniblue została wyłączona