3 876 odsłony

Przyspiesz wyświetlanie się ikon

Kom­pu­ter po każ­dym uży­wa­niu, prze­glą­da­niu stron czy pisa­niu na nim doku­men­tów gro­ma­dzi w sobie śmie­ci, któ­re nie dość, że spo­wal­nia­ją pra­cę sys­te­mu to dają się we zna­ki pod­czas prze­by­wa­nia na pul­pi­cie. Dzię­ki temu arty­ku­ło­wi dowiesz się, co powo­du­je opóź­nia­nie wyświe­tla­nia się ikon i jak temu opóź­nie­niu zapo­biec.

1.) Sztucz­ka nie jest trud­na. Opie­ra się na kil­ku pro­stych kro­kach — pierw­szy z nich pole­ga na poka­za­niu ukry­tych pików i fol­de­rów w naszym sys­te­mie. Aby tego doko­nać musi­my wyko­nać poniż­sze czyn­no­ści:

* prze­cho­dzi­my na dowol­ny dysk (par­ty­cję)

* Kli­ka­my na Narzę­dzia, a następ­nie na Opcje fol­de­rów

* Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Widok i zazna­cza­my pozy­cję Pokaż ukry­te pli­ki i fol­de­ry

2.) Dostęp do ukry­tych pli­ków i fol­de­rów jest już moż­li­wy. Teraz prze­cho­dzi­my na par­ty­cję, na któ­rej zain­sta­lo­wa­ny jest sys­tem ope­ra­cyj­ny (z regu­ły jest to C:/ ).

3.) Prze­cho­dzi­my kolej­no do fol­de­rów według poniż­sze­go sche­ma­tu:

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane apli­ka­cji

UWAGA!!!Zamiast Admi­ni­stra­tor wybie­ra­my swo­ją nazwę użyt­kow­ni­ka.

4.) Odnaj­du­je­my plik o nazwie IconCache.db i usu­wa­my go:

5.) Po usu­nię­ciu pli­ku uru­cha­mia­my kom­pu­ter ponow­nie. Już na star­cie odczu­je­my istot­ną róż­ni­cę — iko­ny szyb­ciej zaczną się wyświe­tlać.

UWAGA!!! Usu­wa­nie pli­ku co chwi­lę nie ma sen­su — spo­wol­ni to dzia­ła­nie kom­pu­te­ra. Usu­waj­my go raz na jakiś czas np raz na mie­siąc.

***DLACZEGO WYŚWIETLANIE SIĘ IKON ULEGA OPÓŹNIENIU***

Plik IconCache.db zawie­ra infor­ma­cje o poło­że­niu naszych  ikon na pul­pi­cie. Plik ten z cza­sem ule­ga prze­peł­nie­niu, dla­te­go iko­ny mogą być wyświe­tla­ne z opóź­nie­niem.

UWAGA!!! Użyt­kow­nik na wła­sną odpo­wie­dzial­ność doko­nu­je mody­fi­ka­cji w sys­te­mo­wych pli­kach!


PODSUMOWANIE

Odświe­ża­nie i szyb­sze wyświe­tla­nie się ikon zna­czą­co wpły­nie na lep­szą wydaj­ność kom­pu­te­ra. Dzię­ki temu zabie­go­wi dzia­ła­nie kom­pu­te­ra będzie o wie­le szyb­sze.

By | 2016-11-26T10:07:38+00:00 Marzec 26th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz