12 186 odsłony

Przydatne wtyczki — wordpress 2010

Jeśli zakła­da­my nowe­go blo­ga lub jeśli jest to nasz pierw­szy to bez odpo­wied­nich wty­czek word­press nie będzie funk­cjo­no­wał tak jak byśmy tego ocze­ki­wa­li. Plu­gi­ny to już koniecz­ność, któ­ra pozwo­li na wzbo­ga­ce­nie funk­cjo­nal­no­ści nasze­go blo­ga. Przed­sta­wię te któ­re wyko­rzy­sta­łem na tym blo­gu. Jeże­li cze­goś bra­ku­je to pisz­cie w komen­ta­rzach. Będę doda­wał w tym wpi­sie wtycz­ki na bie­żą­co.

1. All in seo pack

Po zain­sta­lo­wa­niu widać nową tabel­kę two­rząc nowy wpis lub edy­tu­jąc. Przed­tem trze­ba jed­nak włą­czyć plu­gi­na w opcjach na “Ena­bled”.

Jeże­li wypeł­ni­my powyż­szą tabel­kę to nasz post będzie wła­śnie tak widocz­ny w wyszu­ki­war­kach np. google.pl

2. AJAX com­ments, Sub­scri­be To Com­ments

Szyb­ki aja­xo­we doda­nie komen­ta­rzy, bez prze­ła­do­wa­nia stro­ny, oraz Sub­scri­be To Com­ments, któ­ry jest już dodat­ko­wą wtycz­ką umoż­li­wia­ją­ca powia­do­mie­nie na maila o komen­ta­rzach wpi­su. 

3. Popu­la­ri­ty Con­test

Wtycz­ka zli­cza popu­lar­ność wpi­su w pro­cen­tach pod wpi­sa­mi, a tak­że jako wid­get, któ­ry wyko­rzy­sta­łem na stro­nie opi­su­jąc go “naj­cie­kaw­sze wpi­su”. Dodat­ko­wo jest opcja umiesz­cza­ją­ca w wid­ge­cie ilość osób onli­ne na stro­nie, czy­li gości (Obec­nie wyłą­czy­łem bo stro­na dłu­żej się łado­wa­ła).

4. Auto High­sli­de

Według mnie wtycz­ka naj­lep­sza do powięk­sza­nia obraz­ków. Łatwa w insta­la­cji. Bo wystar­czy tyl­ko zain­sta­lo­wać i włą­czyć. Następ­nie w edy­cji wpi­su gdy doda­my obra­zek to wystar­czy go zmniej­szyć, a kie­dy opu­bli­ku­je­my wpis to obra­zek moż­na powięk­szyć poprzez naje­cha­nie kur­so­rem mysz­ki i klik­nię­ciem. Przy­kład wyglą­da nastę­pu­ją­co:

5. cforms

Aby nie poda­wać swo­je­go maila w dzia­le “kon­takt” dobrze jest wsta­wić tam for­mu­larz. Dzię­ki cze­mu Twój adres e-mail nie jest już ogól­no dostęp­ny. Wtycz­ka cforms umoż­li­wi doda­nie takie­go for­mu­la­rza. Opcji kon­fi­gu­ra­cyj­nych jest wie­le więc moż­na nawet zaawan­so­wa­ne for­mu­la­rze two­rzyć np do rezer­wa­cji pokoi w hote­lu itp. demo

6. Nice­We­b2CSS

Ozdob­ni­ki tek­stu przy­da­ją się w pisa­niu blo­ga, a ta wtycz­ka umoż­li­wia w łatwy spo­sób ich doda­nie. demo

7. Page Links To

Przy­dat­na wtycz­ka do prze­kie­ro­wa­nia stron a nawet wpi­sów. Po zain­sta­lo­wa­niu poja­wia się dodat­ko­wa tabel­ka w edy­cji wpi­sów lub stron:

Wyko­rzy­sta­łem ją u góry stro­ny gdzie są prze­kie­ro­wa­nia do dwóch zaprzy­jaź­nio­nych blo­gów “gra­fi­ka” i “ipho­ne”.

8. Podob­ne wpi­sy

Jak sama nazwa mówi wtycz­ka poka­zu­je podob­ne wpi­sy do dane­go, któ­ry obec­nie czy­ta­my. Na pod­sta­wie słów klu­czo­wych wybie­ra podob­ne wpi­sy. demo

9. Post Views Sum­ma­ry

Plu­gin zli­cza wej­ścia do wpi­su. Przy­dat­ne bo widać jak rośnie licz­ba odwie­dzin dane­go wpi­su. Trze­ba zedy­to­wać kod php archive.php, single.php, post.php lub page.php. W miej­sce gdzie ma się wyświe­tlać ilość odwie­dzin wkle­ja­my kod:

<?php if(function_exists(‘the_views’)) { the­_views(); } ?>

10. wp-Typo­gra­phy

Lubię wyju­sto­wa­ny tekst, a nie zawsze wyglą­da on dobrze.. głów­nie prze­szka­dza­ją czy­tel­ni­ko­wi zbyt duże odstę­py mię­dzy wyra­za­mi. Ta wtycz­ka umoż­li­wi dzie­le­nie słów za pomo­cą “-” myśl­ni­ka. Czy­li tak jak to się w szko­le robi­ło. (teraz chy­ba też ;)

11. Custom Coming Soon Pages

Cza­sem jest tak, że stro­na musi przejść mody­fi­ka­cje i nie jest jesz­cze goto­wa na publi­ka­cje. Przy­dał­by się wte­dy napis “under con­struc­tion”. Na szczę­ście jest wtycz­ka, któ­ra umoż­li­wia zablo­ko­wa­nie dostę­pu do stro­ny (tyl­ko dla gości) w spo­sób ciekaw­szy niż nud­ne under…

Plu­gin jest boga­ty w opcje kon­fi­gu­ra­cyj­ne. Może­my włą­czyć zegar odli­cza­nia, a tak­że dać moż­li­wość zosta­wie­nia maila. Dzię­ki cze­mu zain­te­re­so­wa­ny inter­nau­ta do wie się czy publi­ka­cja nastą­pi­ła szyb­ciej niż prze­wi­dy­wa­no. Tekst i logo moż­na zmie­nić więc wszyst­ko faj­nie edy­to­wal­ne ;)

12. Cle­an Archi­ve Relo­aded

Ład­ne i upo­rząd­ko­wa­ne archi­wum. Ta wtycz­ka to umoż­li­wi. Wystar­czy zain­sta­lo­wać i w nowo doda­nej stro­nie wkle­ić kod. Przej­rzy­ście opi­sa­ne na wpnin­ja. Wtycz­kę wyko­rzy­sta­łem w stro­nie archi­wum.

13. Socia­ble

Wtycz­ka umoż­li­wia wsta­wie­nie pod wpi­sa­mi cią­gu iko­nek pro­wa­dzą­cych do zna­nych ser­wi­sów face­bo­ok itp. Zna­le­zio­ne na tej stro­nie gdzie jest spo­ro podob­nych wty­czek.

14. My Page Order

Nie zna­la­złem w usta­wie­niach word­pres­sa cze­goś takie­go jak kolej­ność kate­go­rii czy stron. W zależ­no­ści od moty­wu gra­ficz­ne­go taka opcja bywa. Ale w moim przy­pad­ku była kolej­ność stron alfa­be­tycz­na, a wtycz­ka MyPa­ge­Or­der ide­al­nie roz­wią­za­ła pro­blem kolej­no­ści.

15. Best Rela­ted Posts 

Dzię­ki tej wtycz­ce uda­ło mi się uspraw­nić lin­ko­wa­nie wpi­sów wewnątrz blo­ga. Poni­żej każ­de­go wpi­su macie 4 loso­we, choć opcji jest wie­le wię­cej. Z dostęp­nych plu­gi­nów wybra­łem wła­śnie tą, efekt:

16. Wp Cumu­lus

Chmur­ka tagów trój­wy­mia­ro­wa. Zde­cy­do­wa­łem się na nią na tym blo­gu dla­te­go, że tagów przy­by­wa, a miej­sca na stro­nie nie bar­dzo… Dla­te­go dla oszczęd­no­ści zain­sta­lo­wa­łem i wyglą­da tak jak poni­żej:

17. Page Navi

Jeśli komuś znu­dzi­ło się stan­dar­do­we »next Pre­vio­us« To ta wtycz­ka z pew­no­ścią się przy­da. Wg mnie bar­dzo prak­tycz­na i moż­na ją użyć wszę­dzie gdzie wkle­imy kod:

<?php wp_pagenavi(); ?>

Efek­tem jest lista, któ­rą może­my dowol­nie mody­fi­ko­wać.

18. wpGo­ogle­Maps

Gdy chcesz wrzu­cić map­kę google to wystar­czy pobrać tę wtycz­kę i wpi­sać kod reje­stra­cji poda­ny przez google. Pod­czas edy­cji wpi­su masz moż­li­wość dodać kod odpo­wia­da­ją­cy za wyświe­tla­nie map­ki. Efek­tem jest:

19. WP-Stic­ky

Chcesz “przy­kle­ić posta”? WP-Stic­ky Ci to umoż­li­wi.

Pod­su­mo­wu­jąc

Te wtycz­ki znam i dotych­czas je wyko­rzy­sty­wa­łem ale wiem, że jest jesz­cze spo­ro cie­ka­wych. To było moje zesta­wie­nie, któ­re z cza­sem będę roz­wi­jał o nowe pro­po­zy­cje. Liczę na Waszą pomoc :)

By | 2017-01-15T19:14:15+00:00 Marzec 29th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |8 komentarzy

8 komentarzy

 1. Biter 27/05/2010 w 21:47

  Cie­ka­wy zestaw, kil­ku z tych wty­czek nie zna­łem, dzię­ki.

 2. Mariusz 05/06/2010 w 19:41

  Widzę dużo tych wty­czek, więk­szość znam, ale nie wszyst­kie. Na pew­no prze­te­stu­ję te nie­zna­ne. Jak będę miał jakieś pro­ble­my to się ode­zwę.

  • slasho 06/06/2010 w 22:12

   ok posta­ram się pomóc :)

 3. gena 23/03/2011 w 21:50

  Witam.
  Poszu­ku­ję spo­so­bu aby­za­in­sta­lo­wać na stro­nie licz­nik odwie­dzin z poszcze­gól­nych kra­jów a naj­le­piej maist. Zwy­kły juz mam zain­sta­lo­wa­ny ale chcę go ulep­szyć. A może gdzieś na stro­nie moż­na go odpa­lić.
  Pozdra­wiam.

 4. Jakub 01/10/2011 w 14:28

  Witam ser­decz­nie.
  Faj­ne rze­czy.
  Poszu­ku­ję wtycz­ki któ­ra zablo­ku­je moż­li­wość dopi­sy­wa­nia postów wpi­sów cze­go­kol­wiek na stro­nie “o mnie”. Naj­le­piej by nie było okie­nek z moż­li­wo­ścią komen­to­wa­nia. Po pro­stu stro­na o mnie i koniec.
  Pozdra­wiam wszyst­kich Jakub

 5. Jakub 04/09/2012 w 15:54

  Wita, Cie­ka­wa lista wty­czek, sam stwo­rzy­łem wła­sną tutaj Może kogoś zain­te­re­su­je.
  Wyko­rzy­sta­łem jed­ną z Two­je­go wpi­su. Dzię­ki :D

  @Jakub W edy­cji stro­ny bądź wpi­su w pra­wym gór­nym rogu masz opcje. Roz­wiń, klik­nij dys­ku­sja, a potem na dole okna odznacz doda­wa­nie komen­ta­rzy .

  • slasho 04/09/2012 w 16:36

   :)

 6. Deawu 18/07/2013 w 01:41

  Faj­ne wtycz­ki, Wp Cumu­lus naj­bar­dziej mi się podo­ba z tych co jesz­cze nie mia­łem :)

Komentarze zostały wyłączone.