3 919 odsłony

Przydatne triki w Windows 7

W arty­ku­le przed­sta­wię kil­ka pro­stych sztu­czek dla sys­te­mu Win­dows 7. Na pew­no nie sły­sze­li­ście o nich wszyst­kich, więc je tutaj zapre­zen­tu­ję. Nie wyma­ga­ją one żad­ne­go skom­pli­ko­wa­ne­go “buszo­wa­nia” po kom­pu­te­rze i zmia­ny naj­po­trzeb­niej­szych usta­wień. Wszyst­ko zosta­ło prze­te­sto­wa­ne i nie powin­no być pro­ble­mów. Zapra­szam do lek­tu­ry.

ZMIANA IKON DYSKÓW

Stan­dar­do­wo w “Moim Kom­pu­te­rze” nie może­my zmie­nić ikon dys­ków tak, jak to moż­na zro­bić np dla fol­de­ru. Moż­na tego doko­nać przy pomo­cy spe­cjal­ne­go pro­gra­mu — pobie­ra­my go z tej stro­ny KLIK. Apli­ka­cję po pobra­niu uru­cha­mia­my. Teraz wystar­czy, że wybie­rze­my par­ty­cję, któ­rej iko­nę chce­my zmie­nić i klik­nie­my na Install, a następ­nie wybie­ra­my ikon­kę, któ­ra ma zostać usta­wio­na zamiast tej stan­dar­do­wej:

Dla przy­kła­du powin­no to wyglą­dać mniej wię­cej tak, jak na poniż­szym obraz­ku. Dla pew­no­ści lepiej uru­cho­mić ponow­nie kom­pu­ter po wpro­wa­dze­niu zmian:

SZYBKIE ZAMYKANIE SYSTEMU

Prze­cho­dzi­my do menu START i w pole wyszu­ki­wa­nia wpi­su­je­my pole­ce­nie rege­dit, by dostać się do reje­stru sys­te­mu. Teraz roz­wi­ja­my nastę­pu­ją­cą gałąź:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Po pra­wej stro­nie edy­to­ra odnaj­du­je­my klucz Wait­To­kil­l­Se­rvi­ce­Ti­me­out

Edy­tu­je­my powyż­szą war­tość. Zmie­nia­my war­tość na mniej­szą niż ta, któ­ra jest aktu­al­nie usta­wio­na. War­to tu usta­wić licz­bę 2000 – 4000 (2se­kun­dy, 4 sekun­dy). Po zasto­so­wa­niu zmian uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter:

WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNEJ DEFRAGMENTACJI

Auto­ma­tycz­na defrag­men­ta­cja nie jest koniecz­na — sami dobrze wie­my, kie­dy powin­ni­śmy dys­ki zde­frag­men­to­wać. Nie ma więc potrze­by, aby sys­tem defrag­men­to­wał dys­ki wg har­mo­no­gra­mu.

Prze­cho­dzi­my do dys­ku, na któ­rym chce­my wyłą­czyć auto­ma­tycz­ną defrag­men­ta­cję. Następ­nie kli­ka­my na nie­go PPM i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści. Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Narzę­dzia, a następ­nie Defrag­men­tuj:

Teraz w okien­ku Defrag­men­ta­to­ra prze­cho­dzi­my do Kon­fi­gu­ruj har­mo­no­gram i odzna­cza­my pozy­cję Uru­chom zgod­nie z har­mo­no­gra­mem (zale­ca­ne):

PODSUMOWANIE

Powyż­sze sztucz­ki są bar­dzo pro­ste i zara­zem bar­dzo przy­dat­ne. Z pew­no­ścią dostrze­że­my nie tyl­ko zmia­nę w sys­te­mie, ale tak­że odczu­je­my róż­ni­cę w jego dzia­ła­niu i sta­bil­no­ści.

By | 2016-11-26T10:07:36+00:00 Maj 26th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz