1 210 odsłony

Przydatne porady windows 7 — cz.1

Win­dows 7 jest obec­nie nadal jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych sys­te­mów ope­ra­cyj­nych. Mimo, iż wspar­cie dla nie­go ma się zakoń­czyć dopie­ro oko­ło roku 2020 to war­to zapo­znać się z cie­ka­wy­mi pora­da­mi uła­twia­ją­cy­mi jego obsłu­gę. W porad­ni­ku przed­sta­wię kil­ka porad doty­czą­cych Win­dows 7. Jest to pierw­sza część arty­ku­łu, któ­ry stop­nio­wo będzie zwięk­sza­ny o kolej­ne czę­ści. Tak więc zapra­szam do lek­tu­ry.

ODPOWIEDNIA KONFIGURACJA UAC

1. Co to jest wła­ści­wie UAC w sys­te­mie Win­dows? To nic inne­go, jak kon­tro­la kon­ta użyt­kow­ni­ka, któ­ry jest obec­nie zalo­go­wa­ny w sys­te­mie. Okien­ko UAC poka­zu­je się pod­czas pró­by uru­cha­mia­nia dowol­ne­go przez nas pro­gra­mu i ma zazwy­czaj taką postać:

uac

2. Jeśli masz zaufa­nie co do apli­ka­cji, któ­re uru­cha­miasz to możesz to iry­tu­ją­ce powia­do­mie­nie wyłą­czyć lub cho­ciaż ogra­ni­czyć jego wyświe­tla­nie. W tym celu nale­ży udać się do:

Panel ste­ro­wa­nia \ Sys­tem i zabez­pie­cze­nia i przejść do zakład­ki Zmień usta­wie­nia funk­cji Kon­tro­la kon­ta użyt­kow­ni­ka:

zmien-uac

3. Zoba­czy­my okien­ko sys­te­mo­we, w któ­rym może­my suwa­kiem regu­lo­wać poziom zabez­pie­czeń UAC według upodo­bań. Każ­dy poziom ostrze­żeń jest wytłu­ma­czo­ny sto­sow­nym opi­sem:

ustawienia-uac

4. Jeśli nie chce­my, aby UAC się poja­wiał zaznacz­my suwa­kiem pozy­cję Nie powia­da­miaj nigdy. W ten spo­sób komu­ni­ka­tów ostrze­gaw­czych już nie zoba­czy­my, gdy uru­cho­mi­my dowol­ny pro­gram. War­to dla wła­snych potrzeb zazna­czyć każ­dą pozy­cję po kolei i spraw­dzić rezul­ta­ty jej dzia­ła­nia.

 

URUCHOM PROGRAM Z PRAWAMI ADMINISTRATORA AUTOMATYCZNIE

1. Jeśli czę­sto korzy­stasz z pro­gra­mów, któ­re muszą za każ­dym razem być uru­cha­mia­ne w try­bie admi­ni­stra­to­ra, bo bez nie­go się nie uru­cho­mią to ta pora­da jest dla Cie­bie. W moim przy­kła­dzie wyko­rzy­sta­łem pro­gram Joy­To­Key, któ­ry musi być uru­cha­mia­ny z pra­wem admi­ni­stra­to­ra do popraw­ne­go dzia­ła­nia.

2. Prze­cho­dzi­my do wła­ści­wo­ści nasze­go pro­gra­mu. Posia­dam skrót na pul­pi­cie, więc kli­ka­my go PPM i prze­cho­dzę do zakład­ki Wła­ści­wo­ści. Oczy­wi­ście jeśli nie mamy skró­tu na pul­pi­cie, może­my odszu­kać go w menu start lub tam, gdzie jest zain­sta­lo­wa­ny:

prawa-admina

 3. Znaj­du­je­my się teraz w zakład­ce Skrót, któ­ra otwie­ra się auto­ma­tycz­nie. Kli­ka­my na przy­cisk Zaawan­so­wa­ne:

zaawansowane

4. Uka­że się po chwi­li final­ne okien­ko. Zazna­cza­my ptasz­kiem pozy­cję Uru­chom jako admi­ni­stra­tor:

zaawansowane25. Zatwier­dza­my zmia­ny. Od tej chwi­li pro­gram zosta­nie uru­cho­mio­ny z peł­ny­mi pra­wa­mi admi­ni­stra­to­ra. Nie musi­my go już uru­cha­miać kli­ka­jąc PPM i wybie­ra­jąc Uru­chom jako admi­ni­stra­tor:

uruchom-jako-administrator


BEZ PODAWANIA HASŁA PO WYBUDZENIU KOMPUTERA Z TRYBU HIBERNACJI I UŚPIENIA

1. Ta pora­da z regu­ły jest pomoc­na dla osób, któ­re posia­da­ją tyl­ko jed­no kon­to w sys­te­mie i nikt inny z kom­pu­te­ra nie korzy­sta. Jeśli tak jest to możesz wyłą­czyć poda­wa­nie hasła po wybu­dze­niu sys­te­mu.

2. Prze­cho­dzi­my do usta­wie­nia nasze­go pla­nu zasi­la­nia. Naj­pro­ściej zro­bić to kli­ka­jąc PPM w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym na iko­nę bate­rii i wybrać pozy­cję Opcje zasi­la­nia:

opcje-zasilania

3. Widzi­my okno zarzą­dza­nia zasi­la­niem i nasze pla­ny zasi­la­nia. Przy zazna­czo­nym pla­nie kli­ka­my na Zmień usta­wie­nia pla­nu, a w kolej­nym oknie na Zmień zaawan­so­wa­ne usta­wie­nia zasi­la­nia:

wybierz-plan4. W okien­ku zoba­czy­my sze­reg opcji zwią­za­nych z zasi­la­niem. Przy pozy­cji Wyma­gaj hasła przy wzna­wia­niu w obu przy­pad­kach zazna­cza­my Nie ( zasi­la­nie z bate­rii i z prą­du):

wymagaj-hasla

By | 2016-11-26T10:07:15+00:00 Kwiecień 8th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz