7 292 odsłony

Przydatne pluginy dla forum MyBB

Lista użytecznych pluginów dla forum mybb. Wpis będzie rozwijany wraz z upływem czasu. Jest to jakby mój notatnik tego co jest potrzebne, aby nowo zainstalowane forum działało bardziej funkcjonalnie. Jeśli masz swoje propozycje pisz w komentarzach.

1. Fake Admin CP

Zabez­pie­cza panel admi­ni­stra­to­ra two­rząc moż­li­wość zalo­go­wa­nia się do fik­cyj­ne­go pane­lu, któ­ry poin­for­mu­je nas mailem, że była pró­ba wła­ma­nia się na nasze kon­to. W mailu otrzy­ma­my infor­ma­cje z jakie­go ip była pró­ba logo­wa­nia oraz login i hasło wyko­rzy­sta­ne przez wła­my­wa­cza.

Musisz zmie­nić nazwę swo­je­go fol­de­ru “admin” na jaką­kol­wiek inną. Wów­czas Two­ja ścież­ka do pane­lu admi­na ACP nie będzie już taka jak zwy­kle czy­li:

ory­gi­nal­na ścież­ka: mojeforum.pl/admin/index.php

zmie­nio­na: mojeforum.pl/dowolnyCiagZnakow/index.php

W pli­ku config.php musisz podać nową ścież­kę aby móc się zalo­go­wać do pane­lu ACP.

Edytuj config.php

Wyślij plu­gi­na na ser­wer.

Wyślij plik plugina na serwer

Akty­wuj plu­gi­na. Jeśli poja­wi się pro­blem z kom­pa­ty­bil­no­ścią edy­tuj plik fakeadmin.php np za pomo­cą notat­ni­ka i zmień dosłow­nie jed­ną licz­bę. Czy­li zamiast “14*” wpisz “16*”. To pozwo­li uru­cho­mić plu­gi­na na wer­sji mybb 1.6.9 .

Zamiast 14 wpisz 16Teraz przejdź do Kon­fi­gu­ra­cja – > Fake Admin CP Set­tings i zmień tak jak chcesz.

Ustaw adres email oraz tytuł wiadomości.

Teraz umieść fol­der “admin”, któ­re­go znaj­dziesz w fol­de­rze plu­gi­na i umieść w głów­nym kata­lo­gu Two­je­go forum.

Od teraz gdy ktoś spró­bu­je się zalo­go­wać na Two­je kon­to admi­na (posłu­gu­jąc się ory­gi­nal­ną ścież­ką), otrzy­masz maila z tytu­łem takim jaki wpi­sa­łeś w polu “Ema­il Sub­ject”. Wia­do­mość otrzy­masz na adres wpi­sa­ny w “To Ema­il”.

Pobierz Fake Admin CP 

2. Board Messages (wiadomości z forum)

Plu­gin daje moż­li­wość wsta­wie­nia któt­kiej notat­ki w nagłów­ku stro­ny. Dzię­ki temu wszy­scy użyt­kow­nicy widzą komu­ni­kat, któ­ry chcesz prze­ka­zać. W wer­sji mybb 1.6.9 powi­nie­neś pobrać popra­wioną wtycz­kę gdyż z ory­gi­nal­nego źró­dła nie dzia­ła tzn nie jest widocz­na w pane­lu mimo popraw­nej insta­la­cji.
Wię­cej infor­ma­cji o plu­gi­nie znaj­dziesz tutaj oraz tu.
Board Mes­sa­ges FIX 

3. Google SEO

Opty­ma­li­za­cja pod kątem wyszu­ki­wa­rek.

Pobie­rasz i insta­lu­jesz w nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści:

4. Page manager

Nie­zbęd­ny plu­gin dla poważ­ne­go forum. Dzię­ki nie­mu dodasz stro­ny gdzie umie­ścisz dowol­ną zawar­tość lub już wcze­śniej przy­go­to­wa­ną przez auto­ra.
Do naj­cie­kaw­szych nale­żą:
  • con­takt form: two­rzy stro­nę dla gość oraz zare­je­stro­wa­nych use­rów, w przy­pad­ku gości jest zabez­pie­cze­nie capt­cha
  • google user­map: poka­zu­je mapę google a na niej use­rów forum
  • ban­list: lista zba­no­wa­nych use­rów, cie­ka­we roz­wią­za­nie gdyż nie trze­ba two­rzyć osob­ne­go wąt­ku a np. umie­ścić link w dol­nym menu forum
  • exam­ple page: przy­kła­do­wa stro­na, któ­rą możesz wyko­rzy­stać dla kodu php lub html
Page Mana­ger

5. Profile Comments

Plu­gin daje moż­li­wość komen­to­wa­nie pro­fi­li użyt­kow­ni­ków.
Spo­lsz­cze­nie zna­le­zio­ne na mybb PL. Plu­gi­na zale­cam pobrać koniecz­nie z mods.mybb.com nato­miast spo­lsz­cze­nie z lin­ka poni­żej. Zauwa­ży­łem pro­blem z plu­gi­nem ze spo­lsz­cze­niem dla­te­go jedy­nie plik profilecomments.lang prze­ko­piuj­cie do ory­gi­nal­nej wer­sji plu­gi­na.
Pro­fi­le Com­ments Plu­gin i spo­lsz­cze­nie

6. Fit on page

Ska­lu­je obraz­ki dzię­ki cze­mu user nie może uplo­ado­wać na forum za dużych.
Spo­lsz­cze­nie zna­le­zio­ne na mybb PL. 

fit

Fit on Page

7. My Shoutbox

Według mnie jeden z naj­lep­szych shoutbox’ów. Poni­żej link do plu­gi­na oraz moje tłu­ma­cze­nie. Kodo­wa­ne w utf-8 (bez BOM). W wer­sji z BOM poja­wia się błąd.
shout
My Sho­ut­box

8. Easy Toplinks Editor

Łatwo, szyb­ko i przy­jem­nie dodasz stro­nę oraz odno­śnik do niej. Dodat­ko­wo możesz dołą­czyć iko­nę dla lin­ka. Nie ma więc potrze­by edy­to­wa­nia skryp­tu. Lecz ist­nie­ją­cych toplin­ków za pomo­cą tego plu­gi­na nie zedy­tu­jesz. Wów­czas musisz mody­fi­ko­wać kod ręcz­nie.
Spo­lsz­cze­nie wła­sne.

easytop

easytop2

Easy Toplinks Edi­tor PL

9. ModNotice Plus

Plu­gin umoż­li­wia wsta­wia­nie krót­kich nota­tek od mode­ra­to­ra np gdy user nie­po­praw­nie zaty­tu­łu­je wątek itd. W pacz­ce już ze spo­lsz­cze­niem.
Pamię­taj aby dodać do global.css

.mod­no­ti­ce {
back­gro­und: #ADCBE7;
pad­ding: 8px;
mar­gin: auto auto;
bor­der: 1px solid #0F5C8E;
color: #000000;
font-size: 12px;
}

Spo­lsz­cze­nie wła­sne.

mod

Mod­No­ti­ce Plus PL
By | 2017-04-22T15:45:57+00:00 Kwiecień 17th, 2013|Categories: internet, News|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

  1. […] Użyj plugin’a Page Mana­ger dzię­ki któ­remu utwo­rzysz stro­nę kon­taktu, gdzie będziesz mógł wysłać maila nawet nie […]

  2. darmowe ogloszenia drobne 11/09/2013 w 07:08- Odpowiedz

    Sza­ta gra­ficz­na ok, podo­ba mi się:) zapra­szam do sie­bie

Zostaw komentarz